อัปเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ

 

วันนี้ 130
เมื่อวานนี้ 877
เดือนนี้ 18,044
เดือนที่แล้ว 14,260
ปีนี้ 32,304
ปีที่แล้ว 252,944
รวมทั้งหมด 7,955,264

แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

URL สำหรับอ่านหน้านี้

Code สำหรับนำไปแปะ

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้ส่ง

E-Mail


Share on Facebook
 

หัวข้อ : อัปเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ

 

โดย :

สถานะ : User

อัปเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ

รอบจัดส่งวันพุธที่ 20/02/62
1 คุณ สรชา NH01 RC366797416TH
2 คุณ สุริศา NH02 RC366797420TH
3 คุณ สุวรรณี NH03 RC366797433TH
4 คุณ ขณิฐา NH04 RC366797447TH
5 คุณ ดามณีย์ NH05 RC366797376TH
6 คุณ ภัณฑิลา NH06 RC366797380TH
7 คุณ ภาวิณี NH07 RC366797393TH
8 คุณ ชารี NH08 RC366797402TH
9 คุณ นธมน NH09 RC366797331TH
10 คุณ นวรัตน์ NH10 RC366797345TH
11 คุณ ชลธิชา NH11 RC366797359TH
12 คุณ ชนิดา NH12 RC366797362TH
13 คุณ เกศแก้ว NH13 RC366797291TH
14 คุณ ทัศนีย์ NH14 RC366797305TH
15 คุณ อัญชิสา NH15 RC366797314TH
16 คุณ เกศรินทร์  NP01 RC366797328TH
17 คุณ ระวีโรจน์ NP02 RC366797570TH
18 คุณ ณัฐกานต์ NP03 ER761139121TH
19 คุณ ปาจรีย์ NP04 RC366797583TH
20 คุณ ณัฎฐพัชร์ NP05 RC366797597TH
21 คุณ อรวรรณ NP06 RC366797606TH
22 คุณ นันทิกา NP07 RC366797535TH
23 คุณ พิมพ์รภัส NP08 RC366797549TH
24 คุณ พัชรี NP09 RC366797552TH
25 คุณ วิไลรัตน์ NP10 RC366797566TH
26 คุณ พรทิพย์ NP11 RC366797495TH
27 คุณ ระพีพร NP12 RC366797504TH
28 คุณ วันเพ็ญ NP13 RC366797518TH
29 คุณ วรัทยา NP14 RC366797521TH
30 คุณ พรทิพย์ NP15 RC366792966TH
31 คุณ ทิชาภรณ์ NP16 RC366792952TH
32 คุณ ณัฏฐวี NP17 RC366792935TH
33 คุณ สรชา NP18 RC366792935TH
34 คุณ ทัศนีย์ NP19 RC366797481TH
35 คุณ สุรีย์ทนี NP20 RC366797478TH
36 คุณ ดาริกา NP21 RC366797464TH
37 คุณ จารุมน NP22 RC366797455TH
38 คุณ ภาวิณี NP23 RC366792895TH
39 คุณ สุภาณี NP24 RC366792904TH
40 คุณ ธันวาพร NP25 RC366792918TH
41 คุณ ธัญลักษณ์ NP26 RC366729221TH
42 คุณ นุชนารถ NP27 ER761139078TH
43 คุณ บุษย์สิริ NP28 RC366792855TH
44 คุณ พูลทรัพย์ NP29 RC366792864TH
45 คุณ ฐิตาภา NP30 RC366792878TH
46 คุณ วันมณี NP31 RC366792881TH
47 คุณ สุชาดา NP32 RC366792816TH
48 คุณ เต็มศิริ NP33 RC366792820TH
49 คุณ ปราชญาวดี NP34 RC366792833TH
50 คุณ สมสุข NP35 RC366792847TH
51 คุณ สุภาว์ NP36 RC366793096TH
52 คุณ วิภาวีรัตน์ NP37 ER761139081TH
53 คุณ คณิตา NP38 RC366793105TH
54 คุณ มาณี NP39 RC366793119TH
55 คุณ วิไลภรณ์ NP40 RC366793122TH
56 คุณ ปาริชาติ NP41 ER761139339TH
57 คุณ กัลยารัตน์ NP43 RC366793065TH
58 คุณ สำเริง NP44 RC366793079TH
59 คุณ อภิชญา NP45 RC366793082TH
60 คุณ นิตยา NP46 RC366793017TH
61 คุณ ทัชชาวรรณ NP47 ER761139342TH
62 คุณ ปราชญาวตี  NP48 RC366793025TH
63 คุณ อรวรรณ 59720 PB610199830TH
64 คุณ นาราทิพย์ 59691 PB610199724TH
65 คุณ จิราพร 59729 PB610199715TH
66 คุณ ลีลาวัลย์ 59539 PB610199684TH
67 คุณ จีดาภา 59713 PB610199667TH
68 คุณ ณัฐกานต์ 59718 RC366793215TH
69 คุณ รัชนี 59676 ER761139271TH
70 คุณ เมวิกา 59699 ER761139268TH
71 คุณ พิรุณรัตน์ 59401 RC366793286TH
72 คุณ เพ็ญนิภา 59797 RC366793272TH
73 คุณ ศิริรัตน์ 59800 RC366793255TH
74 คุณ ศริรัตน์ 59763 RC366792983TH
75 คุณ ปานทิพย์ 59728 RC366793175TH
76 คุณ ลัดดา 59722 PB610199769TH
77 คุณ ปัณณวัฒน์ 59700 ส่งเคอรี่
78 คุณ สุกัญญา 59710  ส่งเคอรี่
79 คุณ ฉัตราภรณ์ 59683 ER761139285TH
80 คุณ เสาวลักษณ์ 59736 PB610199707TH
81 คุณ อุไรรัตน์ 59782 PB610199675TH
82 คุณ จุฑามาศ 59780 PB610199653TH
83 คุณ ลักขณา 59382 PB610199636TH
84 คุณ รุ่งนภา 59740 ER761139492TH
85 คุณ อรทัย 59706 PB610199622TH
86 คุณ ขนิษฐา 59441,73,59741 ส่งเคอรี่
87 คุณ Chanasri 59802 PB610199619TH
88 คุณ นภาพร 59408 RC366792970TH
89 คุณ ร.ต.อ. หญิง จุฑารัตน์ 59755 RC366793048TH
90 คุณ อัลิปรียา 59711 ER761139325TH
91 คุณ วราพร 59721 RC366793034TH
92 คุณ อุดมรัตน์ 59735 RC366797155TH
93 คุณ กาญจนา 59708 RC366797141TH
94 คุณ หทัยชนก 59709 RC366797190TH
95 คุณ สุมิตรา 59783 RC366797186TH
96 คุณ แพรมุก 59734 ส่งเคอรี่
97 คุณ สุธิสา 59744 ER761139311TH
98 คุณ อมริศรา 59779 RC366797209TH
99 คุณ พัชรินทร์ 59776 ER761139308TH
100 คุณ สุบิน 59758 ER761139299TH
101 คุณ ขนิษฐา 59760 RC366797243TH
102 คุณ นิธิมล 59761 RC366797230TH
103 คุณ วิภาพรรณ 59762 RC366797288TH
104 คุณ เบญจวรรณ 59739 RC366797274TH
105 คุณ ชลลดา 59791 ER761139360TH
106 คุณ สมสมัย 59774 ER761139356TH
107 คุณ saksit 59698 PB610199605TH
108 คุณ ศิริวรรณ 59701 ส่งเคอรี่
109 คุณ ลัดดา 59722 PB610199582TH
110 คุณ สกนธ์วรรณ 59745 ส่งเคอรี่
111 คุณ suwanna 59702 PB610199579TH
112 คุณ สมถวิล 59812 PB610199640TH
113 คุณ สมพร 59770 ER761139529TH
114 คุณ เต็มศิริ 59777 ER761139458TH
115 คุณ ไล 59795 
116 คุณ เฉลิมพันธ์ 59799 RC366793269TH
117 คุณ สุมินตรา 59717 RC366793136TH
118 คุณ ธนวันต์ 59768 ER761139210TH
119 คุณ วิไลพร 59775 ER761139254TH
120 คุณ สุพรรณี 59759 
121 คุณ สุภาพ 59752 RC366792997TH
122 คุณ กิติชา 59749 ER761139413TH
123 คุณ Krisana 59785 PB610199843TH
124 คุณ Boontiwa 59672 PB610199790TH
125 คุณ อรดี 59716 PB610199809TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 15/02/62
1 คุณ เกศรินทร์ RC01 RC366796999TH
2 คุณ อัจฉรา RC02 RC366796985TH
3 คุณ ญานวัฒนา RC03 RC366796971TH
4 คุณ กัญญา RC04 RC366797040TH
5 คุณ กรองแก้ว RC05 RC366797036TH
6 คุณ สรัญญา RC07 RC366797022TH
7 คุณ สิริพร RC08 RC366797019TH
8 คุณ อารีญา RC09 RC66797084TH
9 คุณ กัลญาณี RC10 RC366797075TH
10 คุณ พรทิพย์ RC11 RC366797067TH
11 คุณ ดวงฤทัย RC12 RC366797053TH
12 คุณ เสาวนีย์ RC13 RC366797124TH
13 คุณ สายจิตร RC14 RC366797115TH
14 คุณ จารุรินทร์ RC15 RC366797107TH
15 คุณ ศรีทอง RC16 ER761139166TH
16 คุณ ศรัญญา RC17 RC366797098TH
17 คุณ พัชรินทร์ RC18 ER761139152TH
18 คุณ อัจฉรา RC19 RC366796849TH
19 คุณ วรรณา RC20 RC366796835TH
20 คุณ จุฑารัตน์ RC21 RC366796821TH
21 คุณ เขมิภัค RC22 RC366796818TH
22 คุณ อัมพิกา RC23 RC366796883TH
23 คุณ พัชรี RC24 RC366796870TH
24 คุณ ปาจรีย์ RC25 RC366796866TH
25 คุณ ณัฏฐพัชร์ RC26 RC366796852TH
26 คุณ นวรัตน์ RC27 RC366796923TH
27 คุณ ปุณยภา RC28 RC366796910TH
28 คุณ ระวีโรจน์ RC29 RC366796906TH
29 คุณ ขนิษฐา RC30 RC366796897TH
30 คุณ นิสา RC31 ER761139149TH
31 คุณ ศิรินทรา RC32 RC366796968TH
32 คุณ อมรา RC33 RC366796954TH
33 คุณ ศศิธร RC34 RC366796945TH
34 คุณ สมสุข RC35 RC366796937TH
35 คุณ จุรีรัตน์ RC36 RC366796680TH
36 คุณ วลัยรัตน์ RC37 RC366796676TH
37 คุณ นัยนา RC38 ER761139135TH
38 คุณ วันเพ็ญ RC39 RC366796662TH
39 คุณ พรทิพย์ RC40 RC366796659TH
40 คุณ วิไลพร RC41 RC366796720TH
41 คุณ ดวงพร RC42 ER761139206TH
42 คุณ อัมรา RC43 RC366796716TH
43 คุณ สุชาดา RC44 RC366796702TH
44 คุณ จตุพร RC45 RC366796693TH
45 คุณ กาญจนา RC46 RC366796764TH
46 คุณ สุรัญญา RC47 RC366796755TH
47 คุณ ศศิธร RC48 RC366796747TH
48 คุณ เยาวลักษณ์ RC49 RC366796733TH
49 คุณ สรชา RC50 ER761139197TH
50 คุณ อารมณ์ RC51 RC366796804TH
51 คุณ ศุภมิตร RC52 RC366796795TH
52 คุณ จินดา RC53 RC366796781TH
53 คุณ ขวัญเรือน RC54 RC366796778TH
54 คุณ ฐิตาภา 59681 PB610199565TH
55 คุณ กัลญาณี 59678 PB610199534TH
56 คุณ จิราพร 59671 ER761139118TH
57 คุณ สกาวกานต์ 59704 RC366797212TH
58 คุณ Suwanna 59703 PB610199485TH
59 คุณ บูรณี 59707 RC366797169TH
60 คุณ ปาริชาติ 59705 RC366797257TH
61 คุณ หนึ่งฤทัย 59696 RC366796645TH
62 คุณ จงจิตต์ 59684 ส่งเคอรี่
63 คุณ อภัสนันท์ 59697 RC366796628TH
64 คุณ ดวงพร 59675 RC366796631TH
65 คุณ มาลินี 59654 RC366796614TH
66 คุณ วรรณเพ็ญ 59679 RC366796605TH
67 คุณ จาริณี 59687 RC366797005TH
68 คุณ Suphattra 59690 ER761139064TH
69 คุณ อรนิชา 59695 ER761139055TH
70 คุณ นภาพร 59694 ER761139104TH
71 คุณ นิฤมล 59693 ส่งเคอรี่
72 คุณ ชลธิชา 59686 ส่งเคอรี่
73 คุณ จงใจ 59688 ส่งเคอรี่
74 คุณ อรนัญช์ชกร 59680 ส่งเคอรี่
75 คุณ กัลญาณี 59666 PB610199477TH
76 คุณ สุกัญญา 59660 ส่งเคอรี่
77 คุณ มาลีพรรณ 59677 ส่งเคอรี่
78 คุณ มาลีพรรณ 59645 ส่งเคอรี่
79 คุณ เมทินี 59674 ER761139095TH
80 คุณ ศศิธร 59669 ส่งเคอรี่
81 คุณ วรรณา 59253,52,49 PB610199392,99429,99432,99446
82 คุณ วรรณา 59245,48 47 PB610199698,99548,99551
83 คุณ Sunisa 59331 RC366796486TH
84 คุณ สุรีรัตน์ 59270 RC366796472TH
85 คุณ สุมิตา 59448  RC840831082TH
86 คุณ ธนพร 59192 RC840831079TH
87 คุณ ลักษิกา 59294 RC840831065TH
88 คุณ พุทธิรัตน์ 59618  PB610199344TH
89 คุณ พิมพ์รภัส 59628 RC840831051TH
90 คุณ บัวแก้ว 59625 RC840831122TH
91 คุณ พวงแก้ว 59597 PB610199335TH
92 คุณ นัจกร 59222 PB610198794TH
93 คุณ อุษณีย์ 59609 PB610198785TH
94 คุณ ปราชญาวตี 59619 RC840831119TH
95 คุณ สุภาพ 59622 ER761138948TH
96 คุณ ดวงกมล 59621 RC840831105TH
97 คุณ กัญญาณัฐ 59602 ER761139002TH
98 คุณ กัลยา 59611 RC840831096TH
99 คุณ จันทร์เพ็ญ 59610 RC840831167TH
100 คุณ ภุมรี 59613 ER761138996TH
101 คุณ วราพร 59414 RC840831153TH
102 คุณ อัจฉราภรณ์ 59564 RC84083114TH
103 คุณ นพเก้า 59600 RC840831136TH
104 คุณ มิรัญตรี 58813 RC840831207TH
105 คุณ พัทยา 59021 RC840831184TH
106 คุณ ฉวีวรรณ 59601 RC840831175TH
107 คุณ เบญญาภา 59385 RC366796375TH
108 คุณ วันทนา 59352 RC366796336TH
109 คุณ พิไลวรรณ 59365 RC366796340TH
110 คุณ อารีญา 59445 RC366796438TH
111 คุณ ทิพวรรณ 58338 RC366796424TH
112 คุณ ณฐพัชญ์ RC366796415TH
113 คุณ ปิยะฉัตร 59522  ET761138503TH
114 คุณ สุภัทร์ชา 59417 RC366796353TH
115 คุณ มยุรา 59430 RC366796384TH
116 คุณ ขันแก้ว 59349 RC366796512TH
117 คุณ ศศิประภา 59465 RC366796509TH
118 คุณ ปุณิกา 59384 RC366796490TH
119 คุณ ขนิษฐา 59240,39 ส่งเคอรี่
120 คุณ สมใจ คิม 59191 ส่งเคอรี่
121 คุณ Sunisa 59537,38 ส่งเคอรี่
122 คุณ ลักษิกา 59584 PB610199358TH
123 คุณ รัชจีราญยา 59571 PB610199494TH
124 คุณ อรอนงค์ 59474 PB610198278TH
125 คุณ ธันวาพร 59570 PB610198264TH
126 คุณ Kwanjai 59599 PB610198255TH
127 คุณ ขนิษฐา 59269,59325,59503,31 ส่งเคอรี่
128 คุณ กัญภัครณัฐ 59308 PB610199300TH
129 คุณ อินทิรา 59617 ส่งเคอรี่
130 คุณ อนัญญา 59467 PB610199295TH
131 คุณ บุศยา 59608 PB610199361TH
132 คุณ บุศยา 59658 PB610199225TH
133 คุณ ขนิษฐา 59312,92 ส่งเคอรี่
134 คุณ นฤมล 59634 PB610199211TH
135 คุณ อรสา 59612 PB610199287TH
136 คุณ สายจิตร 59620 ส่งเคอรี่
137 คุณ ณัฏฐวี 59633 ER761139170TH
138 คุณ รันตรี 59640 ส่งเคอรี่
139 คุณ มะลิวรรณ 59271 PB610199273TH
140 คุณ สุพิชชา 59550 PB610199260TH
141 คุณ วิภาดา 59592 PB610199256TH
142 คุณ ละเมียด 59562 PB610199327TH
143 คุณ อุมาพร 59590 PB610199313TH
144 คุณ ภาวิณี 59627 RC366796407TH
145 คุณ รำไพ 59632 ET761138965TH
146 คุณ เกษรินทร์ 59631 RC366796441TH
147 คุณ นภาพร 59408 RC366796398TH
148 คุณ สโรสินี 59595 PB610199463TH
149 คุณ ถนอมศรี 59623 PB610199525TH
150 คุณ กัลยา 59659 PB610199517TH
151 คุณ มารีนา 59636 PB610199503TH
152 คุณ วัฒนาลัย 59664 PB610199242TH
153 คุณ นวพ 59649 PB610199239TH
154 คุณ ธีรชญา 59656 RC366796588TH
155 คุณ ขวัญใจ 59513 PB610199375TH
156 คุณ ธัญลักษณ์ 59629 PB610199401TH
157 คุณ ปาริชาติ 59624 RC366796591TH
158 คุณ รัชฎา 59630 PB610199415TH
159 คุณ กาญจนา 59650 ER761139183TH
160 คุณ เรืองอุไร 59641 ER761198925TH
161 คุณ ศุกร์นิษา 59635 RC366796574TH
162 คุณ ชมาวดี 59670 ER761138917TH
163 คุณ อุทัยวรรณ 59673 RC366796565TH
164 คุณ ปิยะธิดา 59643 ER761138951TH
165 คุณ วันมณี 59647 RC366796557TH
166 คุณ อัชรา 59648 RC366796543TH
167 คุณ กรณีย์ 59652 RC366796530TH
168 คุณ ปิยะธิดา 59661 RC366796526TH
169 คุณ เจนจิรา 59614 PB610199450TH
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 12/02/62
1 คุณ สุภัท  NB01 ER761138735TH
2 คุณ สิริพร  NB02 RC366795335TH
3 คุณ ระวีโรจน์  NB03 RC366795344TH
4 คุณ วิไลภรณ์  NB04 RC366795358TH
5 คุณ อัจฉรา  NB05 RC366795361TH
6 คุณ ปาจรีย์  NB06 RC367795295TH
7 คุณ เกศรินทร์  NB07 RC366795300TH
8 คุณ สุจิตรา  NB08 RC366795313TH
9 คุณ สรชา  NB09  RC366795327TH
10 คุณ ขนิษฐา  NB10 RC366795256TH
11 คุณ อภิวดี  NB11 RC366795260TH
12 คุณ ลักขณา  NB12 RC366795273TH
13 คุณ ทัศนีย์  NB13 RC366795287TH
14 คุณ พสภรณ์  NB14 RC366795211TH
15 คุณ สุทิศา  NB15 RC366795517TH
16 คุณ พรทิพย์  NB16 RC366795503TH
17 คุณ สุภาณี  NB17 RC366795494TH
18 คุณ ธนิดา  NB18 RC366795242TH
19 คุณ จงจิตต์  NB19 ER761138775TH
20 คุณ นุชนารถ  NB20 RC366795239TH
21 คุณ อุทัยวรรณ  NB21 RC366795225TH
22 คุณ อรณัญช์  NB22 RC366795429TH
23 คุณ วารี  NB23 RC366795415TH
24 คุณ พัชรี  NB24 RC366795485TH
25 คุณ วรัทยา  NB25 RC366795477TH
26 คุณ สุกัญญา  NB26 RC366795463TH
27 คุณ ศิริรัตน์  NB27 RC366795450TH
28 คุณ เพ็ญพรรณ  NB28 RC366795525TH
29 คุณ อมรา  NB29 RC366795432TH
30 คุณ ภิญญาพัชญ์  NB30 ER761138789TH
31 คุณ กรรณิการ์  NB31 RC366795446TH
32 คุณ สกุณา  NB32 RC366795375TH
33 คุณ ศิรินทรา  NB33 RC366795389TH
34 คุณ ปริชาติ  NB34 ER761138792TH
35 คุณ สโรชา  NB35 RC366795684TH
36 คุณ นุชจิราณ์  NB36 RC366795675TH
37 คุณ พูลทรัพย์  NB37 RC366795667TH
38 คุณ ธันวาพร  NB38 RC366795653TH
39 คุณ สุรัญญา  NB39 RC366795401TH
40 คุณ วีนัส  NB40 ER761138801TH
41 คุณ สุทักษ์  NB41 RC366795392TH
42 คุณ ชนัสนันท์  NB42 RC366795619TH
43 คุณ มินตรา  NB43 RC366795622TH
44 คุณ อรวรรณ  NB44 RC366795636TH
45 คุณ รัชนีวรณณ  NB45 RC366795640TH
46 คุณ รุ้งไพลิน  NB46 RC366795579TH
47 คุณ กัญญา  NB47 RC366795582TH
48 คุณ พันธิพา  NB48 RC366795596TH
49 คุณ สุภาว์  NB49 RC366795605TH
50 คุณ ทัศนาวดี  NB50 RC366795534TH
51 คุณ จุรีรัตน์  NB51 RC366795548TH
52 คุณ กัซซี  NB52 RC366795551TH
53 คุณ อารีย์  NB53 RC366795565TH
54 คุณ สุวรรณี  NB54 RC366795812TH
55 คุณ บุษยวรรณ  NB55 ER761139016TH
56 คุณ เพ็ญนิภา  NB56 RC366795826TH
57 คุณ ณัฎฐพัชร์  NB57 RC366795830TH
58 คุณ ลำเพย  NB58 RC366795843TH
59 คุณ สายจิตร  NB59 RC366795772TH
60 คุณ พรน้ำทิพย์  NB60 ER761139020TH
61 คุณ สำเริง  NB61 RC366795786TH
62 คุณ เต็มศิริ  NB62 ER761139033TH
63 คุณ ขณิฐา  NB63 RC366795790TH
64 คุณ วรัลชญาณ์  NB64 RC366795698TH
65 คุณ พ.อ. หญิง ฉัตราภรณ์  NB66 RC366795769TH
66 คุณ เมตตา  NB67 RC366795755TH
67 คุณ เนาวรัตน์  NB68 RC366795741TH
68 คุณ พิชาภัค  NB69 RC366795738TH
69 คุณ สุชาดา  NB70 RC366795809TH
70 คุณ สุภาพร  NB71 ER761139047TH
71 คุณ ปุณยภา  NB72 RC366795976TH
72 คุณ อารีญา  NB73 RC366795724TH
73 คุณ ทองใบ  NB74 RC366795715TH
74 คุณ ดวงพร NB75 RC366795707TH
75 คุณ รัชนีย์  NB76 ER761138979TH
76 คุณ เดือนเพ็ญ  NJ01 RC366795945TH
77 คุณ ระวีโรจน์  NJ02 ส่งรวม NB03
78 คุณ ภาดา  NJ03 RC366795959TH
79 คุณ อารีย์  NJ04 RC366795962TH
80 คุณ วันเพ็ญ  NJ05 RC366795891TH
81 คุณ พวงแก้ว  NJ06 RC366795905TH
82 คุณ เต็มศิริ  NJ07 ส่งรวม NB62
83 คุณ ณัฐวรา  NJ08 RC366795914TH
84 คุณ มาลา  NJ09 RC366795928TH
85 คุณ วิไลรัตน์  NJ10 RC366795857TH
86 คุณ ณัฎฐพัชร์  NJ11 RC366798565TH
87 คุณ รัชนีกร  NJ12 RC366795874TH
88 คุณ กัซซี  NJ13 ส่งรวม NB52
89 คุณ จารุรินทร์  NJ14 RC366795888TH
90 คุณ ทัศนาวดี  NJ15 RC366796132TH
91 คุณ ณัฏฐวี  NJ16 RC366796146TH
92 คุณ ศุภวรรณ  NJ17 RC366796150TH
93 คุณ กุสุมา  NJ18 RC366796163TH
94 คุณ พัชรี  NJ19 ส่งรวม NB24
95 คุณ สิริยากรณ์  NJ20  ET645179481TH
96 คุณ กัลยารัตน์  NJ21 RC36679609TH
97 คุณ จงใจ  NJ22 RC366796101TH
98 คุณ ไพลิน  NJ23 RC366796115TH
99 คุณ วันดี  NJ24 RC366796129TH
100 คุณ พรทิพย์  NJ25 ET645179416TH
101 คุณ จันทร์จีรา  NJ26 RC366796058TH
102 คุณ สายจิตร  NJ27 ส่งรวม NB59
103 คุณ ทัศนีย์  NJ28 RC366796061TH
104 คุณ พิมพ์รภัส  NJ29 RC366796075TH
105 คุณ อารีญา  NJ30 RC366796089TH
106 คุณ สุจิตรา  NJ31 RC366796013TH
107 คุณ ระพีพร  NJ32 RC366796027TH
108 คุณ ปติยา  NJ33 ET645179447TH
109 คุณ ดาริกา  NJ34 RC366796035TH
110 คุณ ภาวิณี  NJ35 ส่งรวม 59544
111 คุณ วิไลภรณ์  NJ36 ส่งรวม NB04
112 คุณ จารุมน  NJ37 RC366796044TH
113 คุณ ปุณยภา  NJ38 ส่งรวม NB72
114 คุณ จิระภา  NJ39 ET645179420TH
115 คุณ เพ็ญประภา  NJ40 RC366796296TH
116 คุณ อัญชลี  NJ41 RC366796305TH
117 คุณ สิริรัตน์  NJ42 ET645179433TH
118 คุณ จินดา  NJ43 RC366796319TH
119 คุณ มณฑารัตน์  NJ44 RC366796322TH
120 คุณ น้องทิพย์  NJ45 RC366796251TH
121 คุณ อัชรา  NJ46 RC366796265TH
122 คุณ สุรัสวดี  NJ47 RC366796279TH
123 คุณ พรรณี  NJ48 RC366796282TH
124 คุณ ลำเพย  NJ49 ส่งรวม NB58
125 คุณ พจนา 59576  RC366796217TH
126 คุณ ธนพร 59536 ส่งเคอรี่ RPTN00010934
127 คุณ ณัฐวรรณ 59559 PB610198335TH  
128 คุณ สิวาพร 59520 PB610198406TH  
129 คุณ ละเมียด 59529 ส่งเคอรี่  
130 คุณ พิชาภัค 59535 PB610198919TH  
131 คุณ ศุภวรรณ 59586 PB610198905TH  
132 คุณ น้ำผึ้ง 59582 ส่งเคอรี่  RPTN000109757
133 คุณ ญานวัฒนา 59543 ET645179478TH  
134 คุณ วิไลรัตน์ 59546 RC366796000TH  
135 คุณ ภาวิณี 59544,NJ35 RC366795993TH  
136 คุณ ธิดา 59553 RC366795931TH  
137 คุณ อุบลรัตน์ 59551 RC366795980TH  
138 คุณ ณิชาภัทร 59472 PB610198953TH  
139 คุณ ปาริชาติ 59486 PB610198940TH  
140 คุณ กนิษฐา 59449 PB610198967TH  
141 คุณ รัตนา 59475 PB610198896TH  
142 คุณ สุนันทา 59542 RC840830895TH  
143 คุณ ปิยนันท์ 59491 ส่งเคอรี่  RPTN000109754
144 คุณ ธนพร 59454 ส่งเคอรี่  RPTN000109749
145 คุณ บรรจง 59443 ส่งเคอรี่  RPTN00003287
146 คุณ กัลญาณี 59477 ส่งเคอรี่  RPTN000109747
147 คุณ บุศยา 59471 ส่งเคอรี่  RPTN000109739TH
148 คุณ ละเมียด 59482 ส่งเคอรี่  RPTN000109751
149 คุณ บรรจง 59463 ส่งเคอรี่  RPTN00003288
150 คุณ วาสนา 59505,07 ส่งเคอรี่  RPTN000109742,109753
151 คุณ ณัฐธนัญ 59589 RC840831003TH  
152 คุณ สาธิดา 59594 RC840831158TH  
153 คุณ ณัฐวดี 59558 RC840830966TH  
154 คุณ อุทัยวรรณ 59591 ET645179393TH  
155 คุณ อัจฉรา 59541 PB610198295TH  
156 คุณ ลดาวัลย์ 59533 PB610198366TH  
157 คุณ อัจฉรา 59117  ER761138934TH
158 คุณ สุรัสวดี 59547 RC840831048TH  
159 คุณ พิชญาวีร์ 59260 PB610198304TH  
160 คุณ สมสุข 59555 PB610198281TH  
161 คุณ Saksit 59552 PB610198318TH  
162 คุณ กรัณฑ์พร 59569 RC366796469TH  
163 คุณ ศุภมิตร 59588 RC366796455TH  
164 คุณ อนุรดี 59427 PB610198321TH  
165 คุณ นภา 59580 RC840830983TH  
166 คุณ นันทภัชร 59574 RC840830997TH  
167 คุณ สมพิศ 59575 ER761138982TH  
168 คุณ อาภาภรณ์ 59548 ส่งเคอรี่  RPTN000109745
169 คุณ จาริณี 59598 RC840831034TH  
170 คุณ อารีญา 59556 RC840831025TH  
171 คุณ ศิริรัตน์ 59560 RC366796203TH
172 คุณ เจนจิรา 59585  RC366796194TH
173 คุณ กุลธิดา 59587 RC366796185TH  
174 คุณ ปาริชาติ 59583 ET645179380TH  
175 คุณ อรอนันท์ 59563 RC366796177TH 
176 คุณ น้องอ่อนเอ๋ 59567 RC366796248TH 
177 คุณ สุภาพร 59577 RC366796234TH  
178 คุณ มะลิสา 59561 ET645179376TH
179 คุณ ศุลีพร 59532 ส่งเคอรี่  RPTN00003289
180 คุณ กาญจนา 59596 RC366796225TH
181 คุณ จิราพร 59545 ส่งเคอรี่ RPTN000109741
182 คุณ Panjarat 59468 ส่งเคอรี่ RPTN000109748
183 คุณ น้ำฝน 59566 PB610198352TH
184 คุณ จิตตวดี 59540 PB610198349TH
185 คุณ นุจรินย์ 59508 ส่งเคอรี่ RPTN000109744
186 คุณ ภัทรสุดา 59416 RC366796367TH
187 คุณ สุชาดา 59480 RC840830855TH
188 คุณ บัวพันธ์ 59528 ส่งเคอรี่ RPTN000109756
189 คุณ อ้อมใจ 57932 RC840830762TH
190 คุณ สุกัลฏา 59493 RC840830802TH
191 คุณ น้ำเพชร 59524 PB610198750TH
192 คุณ สมศักดิ์ 59527 RC840830935TH
193 คุณ ปิยะฉัตร 59522 ET645175402TH
194 คุณ กัลญาณี 59526 PB610198825TH
195 คุณ พัชรี 59530 PB610198834TH
196 คุณ วาสนา 59478 PB610198732TH
197 คุณ มนตร์ฤดี 59459 PB610198777TH
198 คุณ สุพัตรา 59512 PB610198817TH
199 คุณ ละเมียด 59484 PB610198763TH
200 คุณ จุรีมาศ 58963 RC840830759TH
201 คุณ นาตยา 58445 RC840830780TH
202 คุณ กัญญาภัค 59290 RC840830793TH
203 คุณ มนสิชา 58457 RC840830864TH
204 คุณ ธนพร 58953 RC840830820TH
205 คุณ สุภาภรณ์ 58944 RC840830833TH 
206 คุณ วิภาวรรณ 58861 ER761138639TH
207 คุณ อารีญา 59228 RC840830847TH
208 คุณ รุ่งอรุณ 59217 RC840830878TH
209 คุณ Kwanjai 59285 RC840830504TH
210 คุณ ลักษิกา 58805 RC840830918TH
211 คุณ บุศยา 59045 RC840830881TH
212 คุณ พุทธิรัตน์ 58936 RC840831017TH
213 คุณ จตุพร 59298 RC840830921TH
214 คุณ ปฐมวรรณ 59089 ET761138642TH
215 คุณ เยาวนารถ 59016 RC840830970TH
216 คุณ จริยา 58995 RC840830549TH
217 คุณ ขนิษฐา 59198 PB610198803TH
218 คุณ ธันวาพร 59292 RC840830952TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 08/02/62
1 คุณ ขนิษฐา 59216,38,83  ส่งเคอรี่
2 คุณ ละเมียด 59324,36 ส่งเคอรี่
3 คุณ เยาวานรถ 59318,91 ส่งเคอรี่
4 คุณ เฉลิมพันธ์ 59005,08,59322,20
5 คุณ น้ำฝน 57879 RC840830665TH  
6 คุณ ณฐพัชญ์ 58491  ER761138832TH  
7 คุณ ลักษิกา 59294,59197  ส่งเคอรี่ 
8 คุณ อาภาภรณ์ 59363  ส่งเคอรี่  
9 คุณ อาภาภรณ์ 59286 ส่งเคอรี่  
10 คุณ ละเมียด 59368  ส่งเคอรี่  
11 คุณ สุรีรัตน์ 59270  สงเคอรี่
12 คุณ จิดาภา 59264  ส่งเคอรี่  
13 คุณ อาภาภรณ์ 59297  ส่งเคอรี่  
14 คุณ ธนพร 59192  ส่งเคอรี่  
15 คุณ แววตะวัน 59296  ส่งเคอรี่  
16 คุณ พริ้มเพรา 59236  ส่งเคอรี่  
17 คุณ นาตยา 59234  ส่งเคอรี่  
18 คุณ พรวิภา 59235  ส่งเคอรี่  
19 คุณ สุจินต์ 59338  ER761138761TH  
20 คุณ พิรุณรัตน์ 59401  PB610199070TH  
21 คุณ Kwanjai 59342  PB610199123TH  
22 คุณ วันทนา 59352  PB610199145TH  
23 คุณ วัลภา 59335  PB610199137TH  
24 คุณ ปุณิกา 59384  RC840830612TH  
25 คุณ กัลยาลักษณ์ 59398  PB610199066TH  
26 คุณ อารยา 59405  PB610199052TH  
27 คุณ ขวัญใจ 59093  ER761138846TH  
28 คุณ ศิริรัตน์ 59406  RC840830674TH  
29 คุณ กัลยาลักษณ์ 59332  PB610199199TH  
30 คุณ พัชรา 59397  RC840830657TH  
31 คุณ ปราชญาวดี 59393  RC840830728TH  
32 คุณ ลำเพย 59396  RC840830714TH  
33 คุณ กนกวรรณ 59343  RC840830705TH  
34 คุณ นิชนันท์ 59389  ER761138829TH  
35 คุณ สุชาวดี 59375  RC840830691TH  
36 คุณ ไพลิน 59380  PB610199185TH  
37 คุณ อรอุมา 59379  ER761138815TH  
38 คุณ Charuwan 59305  PB610199171TH  
39 คุณ วรรณภา 59232  PB610199208TH  
40 คุณ จุฑาพร 59413  RC840830688TH  
41 คุณ พิไลวรรณ 59365  RC840830572TH  
42 คุณ Nucthanart 59434  RC840830630TH  
43 คุณ ศุลีพร 59418  ส่งเคอรี่  
44 คุณ มนต์ฤดี 59425  PB610199168TH  
45 คุณ ทองคูณ 59423  PB610199154TH  
46 คุณ ฉวีวรรณ 59428  RC840830626TH  
47 คุณ เต็มศิริ 59348  ER761138758TH  
48 คุณ กุสุมา 59266  ส่งเคอรี่  
49 คุณ รัชจีราญยา 59439  ส่งเคอรี่  
50 คุณ ศุลีพร 59420  ส่งเคอรี่  
51 คุณ ธันวาพร 59437  PB610198627TH  
52 คุณ ขันแก้ว 59349  ส่งเคอรี่ 
53 คุณ พัชรี 59404  PB610198975TH  
54 คุณ ยุพา 59436  ET645179464TH  
55 คุณ วัจนา 59440  RC840830422TH  
56 คุณ บุษกร 59419  RC840830484TH  
57 คุณ นภาพร 59408  RC840830440TH  
58 คุณ ศรีประภา 59381  RC840830436TH  
59 คุณ วิภาดา 59431  PB610199110TH  
60 คุณ สายฤดี 59433  RC840830586TH  
61 คุณ ปัญจรัศม์ 59435  RC840830643TH  
62 คุณ นันทวัน 59429  ส่งเคอรี่  
63 คุณ มยุรา 59430  ส่งเคอรี่ 
64 คุณ ญาณวัฒนา 59415  ส่งเคอรี่ 
65 คุณ รติรัช 59394  ส่งเคอรี่  
66 คุณ สุภัทร์ชา 59417  PB610199083TH  
67 คุณ Sunisa 59331  ส่งเคอรี่  
68 คุณ จิตรา 59383  ส่งเคอรี่  
69 คุณ เบญาภา 59385  ส่งเคอรี่  
70 คุณ นฤมล 59359  ส่งเคอรี่  
71 คุณ สิตานัน 59360  ส่งเคอรี่ 
72 คุณ จันทรา 59258  ส่งเคอรี่  
73 คุณ วันทนา 59265  ส่งเคอรี่  
74 คุณ ดวงฤทัย 59242,59208 ส่งเคอรี่  
75 คุณ ศศิประภา 59465,22 ส่งเคอรี่   
76 คุณ ญฐพัชญ์ 59450 PB610198936TH  
77 คุณ ธนิดา 59442  PB610198922TH  
78 คุณ อัมพร 59421  RC840830419TH  
79 คุณ ลักขณา 59367  PB610198998TH  
80 คุณ สุมิตรา 59448  PB610198635TH  
81 คุณ ลำเพย 59452  PB610199004TH  
82 คุณ อมริศรา 59460  ET645179518TH  
83 คุณ แจ่มนภา 59457  RC840830776TH  
84 คุณ มณฑาทิพย์ 59456  RC840830816TH  
85 คุณ ปัทมา 59462  ET645179521TH  
86 คุณ อมริศรา 59461  RC840830731TH  
87 คุณ อารีญา 59445  ส่งเคอรี่  
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 05/02/62
1 คุณ  วิไลรัตน์ 59278  PB610198661TH
2 คุณ  กนิษฐา 59323  PB610199035TH 
3 คุณ  ชรินทร์รัตน์ 59373  PB610198689TH 
4 คุณ  ศุภวันท์ 59376  RC840830475 
5 คุณ  ศิริรัตน์ 58855  RC840830467TH 
6 คุณ  Tasanee 58772  RC840830453TH
7 คุณ  เยาวนารถ 59016  PB610198882TH 
8 คุณ  เดือนเพ็ญ 59345  RC840830524TH 
9 คุณ  บุษย์สิริ 59371  PB610198879TH 
10 คุณ  กัญญษณัฐ 59369  ER761138673TH 
11 คุณ  นิภาพร 59370  RC8408330127TH 
12 คุณ  วราภรณ์ 59362  RC840830113TH 
13 คุณ  ชบา 59372  ER761138660TH 
14 คุณ  มณฑา 59291  ER761138625TH 
15 คุณ  จตุรพร 59293  PB610199049TH 
16 คุณ  นงคราญ 59284  ER761138687TH 
17 คุณ  ธันวาพร 59292  PB610199021TH 
18 คุณ  พวงทอง 59275  PB610199018TH 
19 คุณ  Kwanjai 59285  PB610198644TH 
20 คุณ  กัญญาภัค 59290  ส่งเคอรี่ 
21 คุณ  กัญญาภัค 59205,07,09,12,20,26,27,29  ส่งเคอรี่ 
22 คุณ  ศิวปริยา 59246  PB610198613TH 
23 คุณ  อารีญา 59228  ส่งเคอรี่ 
24 คุณ  ลักษิกา 59195  ส่งเคอรี่ 
25 คุณ  ขนิษฐา 59198,59200,01,02,03,04,06 ส่งเคอรี่ 
26 คุณ  สุมิตรา 59350  RC840830100TH 
27 คุณ  ปราณี 59347  RC840830095TH 
28 คุณ  จีรวรรณ 59346  RC840830161TH 
29 คุณ  จุฑามาศ 59357  RC840830158TH 
30 คุณ  ภัทรสุดา 59358  RC840830144TH 
31 คุณ  นิฤมล 59361  ส่งเคอรี่ 
32 คุณ  จตุพร 59298  ส่งเคอรี่ 
33 คุณ  นฤมล 59344  RC840830135TH 
34 คุณ  วนิดา 59287  PB610198865TH 
35 คุณ  วรรณณิศา 59262  PB610198851TH 
36 คุณ  รมิดา 59219  PB610198485TH 
37 คุณ  ทิพย์วิมล 59321  RC840830201TH  
38 คุณ  เขมิกา 59221  RC84083019TH 
39 คุณ  พัชรินทร์ 59329  ER791138656TH 
40 คุณ  เปรมกมล 59337  RC840830325TH 
41 คุณ  ลลิดา 59326  RC840830317TH  
42 คุณ  วันมณี 59340  RC840830351TH
43 คุณ  ธิดา 59272  PB610198525TH 
44 คุณ  นิศากร 59261  PB610198511TH 
45 คุณ  อนัญญา 59289  PB610198471TH 
46 คุณ  ทัศนีย์ 59301  RC840830348TH 
47 คุณ  ธีรารัตน์ 59233  ส่งเคอรี่ 
48 คุณ  ไล 59310  ER761138585TH 
49 คุณ  วิภาภรณ์ 59243  PB610198468TH
50 คุณ  นวรัตน์ 59282  PB610198508TH 
51 คุณ  ธนภร 59279  PB610198499TH 
52 คุณ  สุภาว์ 59273  PB610198560TH 
53 คุณ  สุภาภรณ์ 59309  RC840830498TH 
54 คุณ  ศิวประภา 59317  ER761138885TH 
55 คุณ  สุกัญญา 59307  ER761138877TH 
56 คุณ  กนิษฐา 59306  RC840830569TH 
57 คุณ  ภนิดา 59302  RC840830555TH 
58 คุณ  ชลชนก 59299  RC840830541TH 
59 คุณ  จิรภรณ์ 59300  ER761138863TH  
60 คุณ  สุภาภรณ์ 59214  ER761138850TH 
61 คุณ  กัลยารัตน์ 59237  RC840830538TH 
62 คุณ  กัลญาณี 59213  PB610198701TH 
63 คุณ  รุ่งอรุณ 59217  PB610198848TH 
64 คุณ  สมถวิล 59374  PB610198587TH 
65 คุณ  ศักดิ์สิทธิ์ 59319  PB610198675TH 
66 คุณ  ธนพร 59190  ส่งเคอรี่ 
67 คุณ  สุภาพ 59351  ER761138611TH 
68 คุณ  วิไลพร 59366  RC840830515TH 
69 คุณ  ขวัญใจ 59328  ET645179455TH 
70 คุณ  ศิริรัตน์ 59259  PB610198595TH
71 คุณ  ณัฐนันท์ 59223  PB610198573TH 
72 คุณ  สุดารัตน์ 59295  PB610198658TH 
73 คุณ  เสาวลักษณ์ 59311  PB610198600TH 
74 คุณ  วิชัย 59364  PB610198715TH 
75 คุณ  วรลักษณ์ 59231  PB610198692TH 
76 คุณ  สมคิด 59230  PB610198729TH 
77 คุณ  สมคิด 59315  RC840830507TH 
 
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 01/02/62
1 คุณ ระวีโรจน์  NM01  RC840829000TH
2 คุณ กัซซี  NM02  RC840828993TH
3 คุณ พัชรี  NM03  RC840828980TH
4 คุณ เต็มศิริ  NM04  ET645179742TH
5 คุณ ศิริรัตน์  NM05  RC840828976TH
6 คุณ เกศรินทร์  NM06  RC840829044TH
7 คุณ อัจฉรา  NM07  RC840829384TH
8 คุณ พลังรัก  NM08  RC840829375TH
9 คุณ อมรา  NM09  RC840829441TH
10 คุณ เพ็ญพรรณ  NM10  RC840829438TH
11 คุณ สุภาภรณ์  NM11  RC840829424TH
12 คุณ ขนิษฐา  NM12  RC840829415TH
13 คุณ สุภัท  NM13  ET645179756TH
14 คุณ พัชรินทร์  NM14  ET645179760TH
15 คุณ ศิรินทรา  NM15  RC840829367TH
16 คุณ สุภาณี  NM16  RC840829353TH
17 คุณ ณสิกาญจน์  NM17  RC840829340TH
18 คุณ พรทิพย์  NM18  RC840829336TH
19 คุณ ณัฎฐพัชร์  NM19  RC840829407TH
20 คุณ กิรณา  NM20  RC840829398TH
21 คุณ ชุตินันท์  NM21  RC840829588TH
22 คุณ กัลญาณี  NM22  RC840829574TH
23 คุณ ศรัญญา  NM23  ET645179708TH
24 คุณ ญาณวัฒนา  NM24  RC840829322TH
25 คุณ ทัศนีย์  NM25  RC840829305TH
26 คุณ จงใจ  NM26  RC840829305TH
27 คุณ เพ็ญประภา  NM27  RC840829296TH
28 คุณ พิมพ์รภัส  NM28  RC840829565TH
29 คุณ สุรัญญา  NM29  RC840829557TH
30 คุณ นิตยา  NM30  RC840829543TH
31 คุณ ณัฐกานต์  NM31  ET645179711TH
32 คุณ ณัฏฐวี  NM32  RC840829530TH
33 คุณ อัมรา  NM33  RC840829605TH
34 คุณ สุรพิชญา  NM34  RC840829591TH
35 คุณ กันสินี  NM35  ET645179725TH
36 คุณ สุรพิชญา  NM36  RC840629469TH
37 คุณ ภาวิณี  NM37  RC840829455TH
38 คุณ จิรัชญา  NM38  RC840829526TH
39 คุณ จิราพร  NM39  RC840829512TH
40 คุณ สุวรรณี  NM40  RC840829509TH
41 คุณ มาณี  NM41  RC840829490TH
42 คุณ วิไลภรณ์  NM42  RC840829702TH
43 คุณ ภานิณี  NM43  RC840829693TH
44 คุณ จารุมณ  NM44  RC840829764TH
45 คุณ สุภาว์  NM45  RC840829755TH
46 คุณ มารีนา  NM46  RC840829747TH
47 คุณ เนาวรัตน์  NM47  RC840829733TH
48 คุณ ปัทมาพร  NM48  RC840829486TH
49 คุณ สุชาดา  NM49  RC840829472TH
50 คุณ ณัฎฐพัชร์  NV01  RC840829659TH
51 คุณ นุชนารถ  NV03  RC840829716TH
52 คุณ อารีย์  NV07  RC840829720TH
53 คุณ นุชนาฏ  NV08  ER761138537TH
54 คุณ พรทิพย์  NV12  RC840829680TH
55 คุณ ฐิตาภา  NV13  RC840829662TH
56 คุณ สมสุข  NV14  RC840829614TH
57 คุณ นฤมล  NV15  RC840829676TH
58 คุณ สมพร  NV17  RC840829906TH
59 คุณ จินดารัตน์  NV18  RC840829897TH
60 คุณ นวรัตน์  NV19  RC840829645TH
61 คุณ รัชนีกร  NV22  RC840829631TH
62 คุณ พรรณี  NV23  RC840829631TH
63 คุณ กรกนก  NV24  RC840829866TH
64 คุณ สุวรรณา  NV27  RC840829852TH
65 คุณ จุรีรัตน์  NV28  RC840829923TH
66 คุณ นพรัตน์  NV29  RC840829910TH
67 คุณ สุนันทา  NV31  RC840829870TH
68 คุณ ศิริพร  NV32  RC840829883TH
69 คุณ สาวิกา  NV33  RC840829778TH
70 คุณ ศุภมิตร  NV34  RC840829849TH
71 คุณ ยศลมพ์  NV35  ER761138545TH
72 คุณ มะลิสา  NV36  RC840829835TH
73 คุณ ไพลิน  NV37  RC840829821TH
74 คุณ วีภัทรา  NV38  RC840829818TH
75 คุณ ปริศนา  NV40  RC840830060TH
76 คุณ วรพรรณ  NV41  RC840830058TH
77 คุณ ฐิติรัจน์  NV42  RC840829804TH
78 คุณ ปัณณธร  NV43  RC840829795TH
79 คุณ ชัญญา  NV44  RC840829781TH
80 คุณ ปาริชาติ  NV45  ER761138554TH
81 คุณ วันเพ็ญ  NN03  RC840830087TH
82 คุณ อารีญา  NN06  RC840830073TH
83 คุณ กัลญาณี  NN07  RC840829985TH
84 คุณ นิตยา  NN08  RC840829971TH
85 คุณ จินดารัตน์  NN09  RC840830042TH
86 คุณ สุกัญญา  NN10  RC840830039TH
87 คุณ อรวรรณ  NN11  RC840830025TH
88 คุณ มาณี  NN12  RC840830011TH
89 คุณ ณัฐกานต์  NN13  ER761138568TH
90 คุณ ศิริรักษ์  NN14  RC840829945TH
91 คุณ สรชา  NN16  RC840829937TH
92 คุณ พัชรินทร์  NN17  ER761138523TH
93 คุณ ลัชชานันท์  NN18  RC840830008TH
94 คุณ นัยนา  NN19  ER761138510TH
95 คุณ ปิณชาน์พัชญ์  NN20  RC840829999TH
96 คุณ โชติรส  NN21  RC840830215TH
97 คุณ อรวรรณ  NN22  ER761138421TH
98 คุณ จินดา  NN26  RC840829954TH
99 คุณ วรวิจิตร  NN27  RC840830229TH
100 คุณ รัตนา  NN28  RC840830232TH
101 คุณ พรชนก  NN29  RC840830246TH
102 คุณ ณัฐกานต์  NN30  ER761138452TH
103 คุณ อรวรรณ  NN31  RC840830175TH
104 คุณ เยาวลักษณ์  NN32  RC840829968TH
105 คุณ วันทนา  59158  PB610198410TH
106 คุณ มาริษา 59150  RC840829225TH 
107 คุณ รัชนี 59148  ER761138435TH  
108 คุณ ปราณี 59144  ER761198449TH  
109 คุณ กาญจนา 59145  ER761138506TH  
110 คุณ ชนิศตา 59162  ER761138497TH  
111 คุณ พชรพร 59147  RC840829265TH  
112 คุณ สุพัตรา 59170  RC840829279TH  
113 คุณ วรรณเพ็ญ 59165  RC840829234TH  
114 คุณ อภิชญา 59164  RC840829203TH  
115 คุณ นราวดี 59163  RC840829251TH  
116 คุณ ลักษิกา 58940  ส่งเคอรี่  
117 คุณ นัจกร 59084  PB610198009TH  
118 คุณ อังคณา 59141  RC840825217TH  
119 คุณ อุบลรัตน์ 59142  RC840829177TH  
120 คุณ เกวลิน 59140  RC840829163TH 
121 คุณ นิตยา 59071  ส่งเคอรี่  
122 คุณ ขวัญเรือน 59133  RC840827998TH  
123 คุณ ยุพา 59129  RC840829132TH  
124 คุณ ไพรัตน์ 59128  RC840829146TH  
125 คุณ รัตนานันท์ 59134  RC840829282TH  
126 คุณ น้ำเพชร 58978 RC840829248TH  
127 คุณ จิรภรณ์ 59127  ET645179699TH
128 คุณ อุบล 59135  RC840829035TH  
129 คุณ ฐิตาภา 58802  PB610197992TH  
130 คุณ จุฑารัตน์ 59125  RC840829027TH  
131 คุณ ศรีสุดา 59126  ET645179549TH  
132 คุณ ธนิดา 59009  PB610198043TH  
133 คุณ ปาณิสรา 58992  PB610197958TH 
134 คุณ ปิยมาวดี 59156  RC840829194TH  
135 คุณ วิไลวรรณ 59130  RC840829185TH  
136 คุณ สุจิณณา 59143  RC840830250TH  
137 คุณ หนึ่งฤทัย 59154  RC840830379TH  
138 คุณ ประภาภรณ์ 59161  RC840830396TH  
139 คุณ กาญจนา 59159  ER761138418TH  
140 คุณ พจนา 59153  RC840830303TH  
141 คุณ เกศนภา 59167  RC840830294TH  
142 คุณ สิริยาภรณ์ 59166  RC840830405TH  
143 คุณ มนฤดี 59180  ER971138695TH  
144 คุณ จงจิตต์ 59169  ER761138483TH  
145 คุณ สุกัญญา 59179  RC840830189TH  
146 คุณ สุกัญญา 59023  PB610198445TH  
147 คุณ จิรภรณ์ 59172  ER761138466TH  
148 คุณ เจนจิรา 59199  ER761138727TH  
149 คุณ เสาวลักษณ์ 59183  ER761138470TH  
150 คุณ ชุตินันท์ 59176  PB610198556TH  
151 คุณ ชุติมา 59193  ER761138713TH  
152 คุณ สุกัญญา 59194  PB610198542TH  
153 คุณ ดวงเนตร 59189  ส่งเคอรี่  
154 คุณ สุจนต์ 59184  ส่งเคอรี่  
155 คุณ รมิดา 59160  PB610198454TH  
156 คุณ ธีรารัตน์ 59168  ER761138571TH  
157 คุณ เยาวลักษณ์ 58919  PB610198539TH  
158 คุณ จันทร์เพ็ญ 59149 ER761138599TH  
159 คุณ สุมนรัตน์ 59173  PB610198437TH  
160 คุณ เบญจวรรณ 59157  RC840830334TH  
161 คุณ สุภาพ 59174  ER761138608TH  
162 คุณ อนุรดี 58863  PB610198423TH  
163 คุณ สุนันท์ 59151  ER761138700TH  
164 คุณ นันทภัทช 59177  RC840830277TH  
165 คุณ นิตยา 59182  RC840830285TH  
166 คุณ กมลชนก 59175  RC840830382TH 
167 คุณ ปราชญาวตี 59178  RC840830365TH  
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 29/01/62
1 คุณ นิตยา  NC01  RC840828582TH
2 คุณ เรืองอุไร  NC02 ET645179787TH
3 คุณ ปราชญาวตี  NC03  RC840828596TH
4 คุณ พวงทอง  NC04  RC840828605TH
5 คุณ จิตติมา  NC05  RC840828534TH
6 คุณ บูรณี  NC06 RC840828548TH
7 คุณ เกศรินทร์  NC07  RC840828525TH
8 คุณ พัชรี  NC08  RC840828517TH
9 คุณ กัลยารัตน์  NC09  RC840828503TH
10 คุณ นฤมล  NC10  ET645179795TH
11 คุณ สมสุข  NC11  RC840828494TH
12 คุณ สุรัญญา  NC12  RC840828565TH
13 คุณ สุภาภรณ์  NC13  RC840828551TH
14 คุณ สุภาณี  NC14  RC840828914TH
15 คุณ อัมพิกา  NC15  RC840828905TH
16 คุณ พรรณวดี  NC16  RC840828891TH
17 คุณ ฐิตาภา  NC17  RC840828962TH
18 คุณ มาณี  NC18  RC840828959TH
19 คุณ ระวีโรจน์  NC19  RC840828945TH
20 คุณ ณัฎฐพัชร์  NC20  RC840828931TH
21 คุณ พรทิพย์  NC21  RC840828812TH
22 คุณ ภาวิณี  NC22  RC840828888TH
23 คุณ ชัญญานุช  NC23  RC840828874TH
24 คุณ พัชรินทร์  NC24  ET645179800TH
25 คุณ วิไลภรณ์  NC25  RC840828865TH
26 คุณ กนกชล  NC26  RC840828857TH
27 คุณ คชาภรณ์  NC27  RC840828928TH
28 คุณ จารุมน  NC28  RC840829115TH
29 คุณ ณัฐนันท์  NC29  RC840829101TH
30 คุณ พัทยา  NC30  RC840829092TH
31 คุณ ทัศนีย์  NC31  RC840828843TH
32 คุณ ปฐมวรรณ NC32  RC840828830TH
33 คุณ จันเพ็ญ  NC33  RC840828826TH
34 คุณ สิริพร  NC34  RC840828684TH
35 คุณ คมขำ  NC35  RC840829013TH
36 คุณ ณัฐกานต์  NC36  ET645179739TH
37 คุณ ศิริรักษ์  NC37  RC840829089TH
38 คุณ ชลาลัย  NC38  RC840829075TH
39 คุณ จินดา  NC39  RC840829061TH
40 คุณ จุรีมาศ  NC40  RC840829058TH
41 คุณ วิไล  NC41  RC840829129TH
42 คุณ สุริศา  NB01  RC840828755TH
43 คุณ อังคณา  NB02  RC840828741TH
44 คุณ สรชา  NB03  RC840828738TH
45 คุณ ธัญยธรณ์  NB04  RC840828809TH
46 คุณ นธมน  NB05  RC840828790TH
47 คุณ ภาวิณี  NB06  RC840828786TH
48 คุณ วัลยา  NB07  RC840828772TH
49 คุณ อัมพร  NB08  RC840828675TH
50 คุณ ภัณฑิลา  NB09  Rc840828667TH
51 คุณ นวรัตน์  NB10  RC840828653TH
52 คุณ ขณิฐา  NB11  RC840828724TH
53 คุณ กัลญาณี  NB12  RC840828715TH
54 คุณ อาณาเขต  NB13  RC840828707TH
55 คุณ วิไลลักษณ์  NB14  RC840828698TH
56 คุณ สุวรรณี  NB15  RC840828769TH
57 คุณ สุดาทิพย์  NB16  ET645179535TH
58 คุณ จงจิตต์  59124  ET645179773TH 
59 คุณ กัซซี 59123  PB610198030TH 
60 คุณ สุกัญญา 56617  RC840427984TH  
61 คุณ วิไลพร 59119  PB610198202TH 
62 คุณ ศรินธร 59099  RC840827967TH  
63 คุณ ณัฐฐินันท์ 59096  RC840827953TH  
64 คุณ พิชาภัค 59122  RC840828636TH   
65 คุณ ศิวภรณ์ 59116  RC840828579TH 
66 คุณ จันทราภา  59121  RC840828622TH 
67 คุณ วรรณา 58847 ,46  PB610198247,98162TH  
68 คุณ สุกัญญา 59120  RC840828154TH  
69 คุณ สรณ์สิริ 59711  RC840827940TH  
70 คุณ กาญจนา 58907  ET645179566TH  
71 คุณ นภาพร 59118  ET645179844TH  
72 คุณ เกตุสมจิตร 59085  RC840828375TH  
73 คุณ ณัฐกานต์  59086  ET645179994TH  
74 คุณ สุภา 59087  ET645179963TH  
75 คุณ ปฐมวรรณ 59089  ET645180003TH  
76 คุณ สุมิตรา 59091  ET645179950TH 
77 คุณ ทิวาพร 59090  RC840828415TH  
78 คุณ นุชรัตน์ 59092  RC840828389TH  
79 คุณ พิชญาวีร์ 58738  PB610198159TH  
80 คุณ ทัศนีย์ 59098  ET645179915TH  
81 คุณ จิรภรณ์ 59100  ET645179606TH  
82 คุณ เปี๊ยก 59103  RC840828446TH  
83 คุณ ภัทรสุดา 59104  RC840828429TH   
84 คุณ ขวัญเรียม 59095  RC840828432TH  
85 คุณ ทิพวรรณ 59097  RC840828485TH  
86 คุณ ปฤศฎางค์ 59062  ส่งเคอรี่  
87 คุณ นฤวร 59110  RC840828477TH  
88 คุณ สรชา 59109  RC840828450TH   
89 คุณ พรทิพย์ 59114  ET645179552TH  
90 คุณ ศิริรัตน์ 59112  RC840828463TH  
91 คุณ ขวัญใจ 59093  ET645179597TH  
92 คุณ ศิรินภา 59108  RC840827879TH  
93 คุณ สิชา 59107   RC840828004TH  
94 คุณ วิชุดา 59106  RC840827919TH  
95 คุณ กิติชา 59113  ET645179813TH  
96 คุณ ทัตชญา 59094  RC840828619TH  
97 คุณ สิริรัตน์ 59111  ET645179827TH  
98 คุณ จิรภรณ์ 59115  ET645179835TH  
99 คุณ ขนิษฐา 58838  PB610198088TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 25/01/62
1 คุณ เกศรินทร์  NT01  RC840827159TH
2 คุณ ญานวัฒนา  NT02  RC840827145TH
3 คุณ เขมิภัค  NT03  RC840827131TH
4 คุณ เยาวลักษณ์  NT04  RC840827202TH
5 คุณ พิมพ์ชนก  NT05  RC840827193TH
6 คุณ พัชรี  NT06  RC840827180TH
7 คุณ กัลญาณี  NT07  RC840827057TH
8 คุณ อรวรรณ  NT08  RC840827128TH
9 คุณ อารีญา  NT09  RC840827114TH
10 คุณ เพ็ญศรี  NT10  RC840827105TH
11 คุณ พรชนก  NT11  RC840827091TH
12 คุณ จารุมน  NT12  RC840827162TH
13 คุณ จุไรรัตน์  NT13  RC840827352TH
14 คุณ ภาวิณี  NT14  RC840827349TH
15 คุณ มณฑารัตน์  NT15 RC840827335TH
16 คุณ พัชรินทร์  NT16  ET645179668TH
17 คุณ ทัศนาวดี  NT17  RC840827088TH
18 คุณ วรรณา  NT18  RC840827074TH
19 คุณ กาญจนา  NT19  RC840827065TH
20 คุณ บูรณี  NT20  RC840827043TH
21 คุณ จินดา  NT21  RC840827366TH
22 คุณ เนตรนภา  NT22  RC840827295TH
23 คุณ ดุสดี  NT23  RC840827304TH
24 คุณ โศภัญญา  NT24  RC840827318TH
25 คุณ เดือนเพ็ญ  NJ01  RC840827370TH
26 คุณ รัตนา  NJ02  RC840827383TH
27 คุณ สุภาณี  NJ03  RC840827397TH
28 คุณ สิริพร  NJ04  RC840827406TH
29 คุณ พัชรินทร์  NJ05  RC840827410TH
30 คุณ ปาจรีย์  NJ06  RC840827423TH
31 คุณ ภัทรศรัญชน์  NJ07  RC840827437TH
32 คุณ ดาริกา  NJ08  RC840827445TH
33 คุณ นิธิมา  NJ09  RC840827454TH
34 คุณ  อัมรา NJ10  RC840827468TH
35 คุณ กันติศา  NJ11  RC840827471TH
36 คุณ กัลญาณี  NJ12  RC840827485TH
37 คุณ ปรียาภรณ์  NJ13  RC840827495TH
38 คุณ ปราชญาวตี  NJ14  RC840827508TH
39 คุณ อัมพิกา  NJ15  RC840827511TH
40 คุณ พลังรัก  NJ16  RC840827539TH
41 คุณ อารีญา  NJ17  RC840827542TH
42 คุณ อรณัชช์  NJ18  RC840827556TH
43 คุณ สุทักษ์  NJ19  RC840827560TH
44 คุณ สุภัค  NJ20  RC840827573TH
45 คุณ หนึ่งฤทัย  NJ21  ET645179314TH
46 คุณ กนกชล  NJ22  RC840827587TH
47 คุณ วารุณี  NJ22  RC840827595TH
48 คุณ กัญญา  NJ23  RC840827600TH
49 คุณ เกศนภา  NJ24  RC840827613TH
50 คุณ มัตติกา  NJ25  RC840827627TH
51 คุณ กิตติมา  NJ26  ET645179328TH
52 คุณ พัชรี  NJ27  RC840827635TH
53 คุณ ชุลีพร  NJ28  RC840827746TH
54 คุณ เบ็ญจวรรณ์  NJ29  RC840827785TH
55 คุณ ทัศนีย์  NJ30  RC840827825TH
56 คุณ ระวีโรจน์  NJ31  RC840827692TH
57 คุณ ณัฎฐพัชร์  NJ32  RC840827732TH
58 คุณ สุวรรณี  NJ33  RC840827777TH
59 คุณ พิมพ์ชนก  NJ34  RC840827817TH
60 คุณ วิไลวรรณ  NJ35  RC840827644TH
61 คุณ กันสินี  NJ36  ET645179359TH
62 คุณ กฤติกา  NJ37  RC840827658TH
63 คุณ จารุมน  NJ38  RC840827661TH
64 คุณ อรวรรณ  NJ39  RC840827675TH
65 คุณ นารถนภัส  NJ40  RC840827689TH
66 คุณ ทัศนีย์  NJ41  RC840827701TH
67 คุณ นิตยา  NJ42  RC840827763TH
68 คุณ รัตนาภรณ์  NJ43  ET645179861TH
69 คุณ จิรัชญา  NJ44  RC840827750TH
70 คุณ คมขำ  NJ45  RC840827803TH
71 คุณ ไอรดา  NJ46  RC840827794TH
72 คุณ ศิริรักษ์  NJ47  RC840827848TH
73 คุณ นิชนันท์  NJ48  RC840827834TH
74 คุณ บูรณี  NJ49  RC840827729TH
75 คุณ จุฑาทิพย์  NJ50  ET645179875TH
76 คุณ สมพิศ  NJ51  ET645179362TH
77 คุณ เนตรนภา  NJ52  RC840827715TH
78 คุณ บุศยา 59045  PB610197944TH
79 คุณ ปวีณา 59042  RC840826895TH
80 คุณ จันทร์เพ็ญ 59041  ET645179305TH
81 คุณ ชัญญานุช 59040  RC840826975TH
82 คุณ สนทยา 58950  PB610198128TH
83 คุณ มิรัญตรี 58813,59095  PB610198114TH
84 คุณ พัชราภรณ์ 59036  ET645179889TH
85 คุณ อารีรัตน์ 59039  RC840826935TH
86 คุณ สุภาพ 58998  ET645179654TH
87 คุณ สุนิสา 58797  RC840827030TH
88 คุณ พุทธิรัตน์ 58936  PB610197842TH
89 คุณ วันทนา 59019  RC840827026TH
90 คุณ คชาภรณ์ 58948  PB610197839TH
91 คุณ ขนิษฐา 58835,58729,5881,58945  ส่งเคอรี่
92 คุณ เสาวรส 59048  RC840826989TH
93 คุณ จงจิตต์ 59046  ET645179925TH
94 คุณ สายสุนีย์ 59049  ET645179858TH
95 คุณ วรรณา 58761,62,63,64,65,66,67,68,69  PB610197785TH,97799,97808,98065,97975,98012
96 คุณ ภัทรนิษฐ์  ET645179972TH
97 คุณ นิฤมล 59068  ส่งเคอรี่
98 คุณ ณัฐกานต์ 59078  ET645179583TH
99 คุณ มณฑาทิพย์ 59076  PB610197989TH
100 คุณ นุชนาฏ 59077  ET645179901TH
101 คุณ พรพิมล 59075  RC840827922TH
102 คุณ ทัศนาวดี 59074  RC840827905TH
103 คุณ นิตยา 59071  PB610198193TH
104 คุณ จีรรัตน์ 59069  ET645179932TH
105 คุณ จินตนา 59070  RC840827882TH
106 คุณ ศิริอร 59072  RC840827865TH
107 คุณ สิริวรรณ 59073  RC840827896TH
108 คุณ อารีญา 59054  RC840827936TH
109 คุณ สุรีรัตน์ 59059  RC840827975TH
110 คุณ ชนธร 59051  RC840827851TH
111 คุณ ศรีสุดา 59061  ET645179892TH
112 คุณ กาญจนา 59056  RC840826992TH
113 คุณ เพชรรัตน์ 59065  ET645179610TH
114 คุณ ศุลีพร 59044  RC840827247TH
115 คุณ เบญจวรรณ 59063  RC840827233TH
116 คุณ ชลาลัย 59061  RC840827220TH
117 คุณ ญาณินท์ 59055  RC840827216TH
118 คุณ สิดาพัณณ์ 59057  ET645179685TH
119 คุณ กาญจนา 59067  ET645179671TH
120 คุณ จงใจ 59066  RC840827281TH
121 คุณ หรรษา 59058  RC840827278TH
122 คุณ อัจฉรา 59052  RC840827264TH
123 คุณ ศุภวรรณ 59053  RC840872755TH
124 คุณ กรรณิการ์ 59050  RC377143281TH
125 คุณ พรรณธิภา 59047  RC840827321TH
126 คุณ เกศรินทร์ NR01  RC840428066TH
127 คุณ สุจิตรา NR02  RC840828070TH
128 คุณ วรัทยา NR03  RC840828083TH
129 คุณ วิไลภรณ์ NR03  RC840828018TH
130 คุณ ระวีโรจน์ NR04  RC840828021TH
131 คุณ พัชรี NR05  RC840828035TH
132 คุณ ณัฎฐพัชร์ NR06  RC840828049TH
133 คุณ อารีญา NR07  RC840828168TH
134 คุณ ธันวาพร NR08  RC840828097TH
135 คุณ กัลญาณี NR09  RC840828106TH
136 คุณ อ้อมใจ NR10  RC840828110TH
137 คุณ วันเพ็ญ NR11  ET645179623TH
138 คุณ ปาจรีย์ NR12  RC840828123TH
139 คุณ จุรีรัตน์ NR13  RC840828052TH
140 คุณ อมรา NR14  RC840826900TH
141 คุณ เต็มศิริ NR15  ET645179645TH
142 คุณ รัชนีกร NR16  RC840826961TH
143 คุณ นิตยา NR17  RC840826958TH
144 คุณ ทุเรียน NR18  ET645179637TH
145 คุณ สุภาณี NR19  RC840826944TH
146 คุณ สายจิตร NR20  RC840827009TH
147 คุณ วิศณี NR21  RC840828327TH
148 คุณ ญาณวัฒนา NR22  RC840828313TH
149 คุณ จตุพร NR23  RC840828300TH
150 คุณ เอื้อมพร NR24  ET645179570TH
151 คุณ ดาริกา NR25  RC840828295TH
152 คุณ จิตติมา NR26  RC840826927TH
153 คุณ ขนิษฐา NR27  RC840826913TH
154 คุณ สุทักษ์ NR28  RC840828392TH
155 คุณ จงใจ NR29  RC840828401TH
156 คุณ อารีย์ NR30  RC840828335TH
157 คุณ ปาริชาติ NR31  ET645179985TH
158 คุณ อัมรา NR32  RC840828344TH
159 คุณ มาณี NR33  RC840828358TH
160 คุณ อรัญญา NR34  ET645179946TH
161 คุณ สมสุข NR35  RC840828361TH
162 คุณ นงลักษณ์ NR36  RC840828239TH
163 คุณ จารุมน NR37  RC840828225TH
164 คุณ วิไลรัตน์ NR38 RC840828211TH
165 คุณ วิไลรัตน์ NR39 RC840828287TH
166 คุณ วันมณี NR40  RC840828273TH
167 คุณ กัลยารัตน์ NR41  RC840828260TH
168 คุณ สุภาพร NR42  RC840828256TH
169 คุณ กัซซี NR43  RC840828145TH
170 คุณ จินดา NR44  RC840828137TH
171 คุณ สุนิสา NR45  RC840828208TH
172 คุณ ดาริกา NR46  RC840828199TH
173 คุณ สาวิกา NR47  RC840828185TH
174 คุณ ปุณยภา NR48  RC840828171TH
175 คุณ รักมี NR49  RC840828242TH
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 22/01/62
1 คุณ พรวิภา 58878  RC840826635TH
2 คุณ ขวัญใจ 58866  RC840827012TH
3 คุณ พฤศจิ 59033  RC840826745TH
4 คุณ กาญจนา 59034  RC840827176TH
5 คุณ ณิชาภัทร 58912  RC840826754TH
6 คุณ Suwanna 58928  RC840826768TH
7 คุณ ศิริวรรณ 59024  PB610198383TH
8 คุณ ณิชาภัทร 59000  PB610198370TH
9 คุณ สุนิสา 58975  PB610198216TH
10 คุณ ขวัญหทัย 58938  PB610198091TH
11 คุณ จริยา 58995  RC840826621TH
12 คุณ ศุภมิตร 58993  RC840826737TH
13 คุณ วันทนา 59019  PB610198235TH
14 คุณ ชนิศตา 59015  ET645179345TH
15 คุณ สุจินต์ 58815  ส่งเคอรี่
16 คุณ กุสุมา 59022  ET645179331TH
17 คุณ ญาณิศา 59032  RC840826799TH
18 คุณ nantawa 59010  PB610198145TH
19 คุณ วนิดา 58968  PB610198180TH
20 คุณ กฤติกา 59004  RC840826785TH
21 คุณ ชฎาพร 59027  RC840826771TH
22 คุณ อุษณีย์ 59013  RC840826842TH
23 คุณ อรอนันต์ 59026  RC840826839TH
24 คุณ ณาตยา 59011  PB610198176TH
25 คุณ สุจินต์ 59002  RC840826808TH
26 คุณ พัทยา 59021  PB610198105TH
27 คุณ วรรณกร 59020  PB610198131TH
28 คุณ นุชจรีย์ 59025  RC840826666TH
29 คุณ suwanna 58996  PB610198220TH
30 คุณ ธนพร 58953  ส่งเคอรี่
31 คุณ สาวิกา 57812  RC840826593TH
32 คุณ สุภาพ 58998  ET645179264TH
33 คุณ Prapaiporn 58999  PB6101976797TH
34 คุณ อลิษา 58994  RC840826670TH
35 คุณ อุษณีย์ 58412  RC840826618TH
36 คุณ จุมรี 58983  PB610197706TH
37 คุณ จงจิตต์ 58980  ET645179265TH
38 คุณ ไอรดา 58943  PB610197737TH
39 คุณ วรรณา 58663,64,65,58750,60  PB610197811TH,97771,97825
40 คุณ กัณฐิกา 58971  RC84086649TH
41 คุณ อรวรรณ 58967  ET645179291TH
42 คุณ ขวัญใจ 58929  ET645179257TH
43 คุณ วราภรณ์ 58937  ET645179226TH
44 คุณ ยุพา 58955  ET645179212TH
45 คุณ ปราชญาวตี 58931  RC840826683TH
46 คุณ พรพิมล 58970  RC840826652TH
47 คุณ น้ำฝน 58958  PB610198057TH
48 คุณ อารีญา 58974  PB610197745TH
49 คุณ สุวิมล 58982  RC840826604TH
50 คุณ พูลทรัพย์ 58991  RC842826581TH
51 คุณ ทองใบ 58990  RC840826578TH
52 คุณ กันสินี 58989  RC840826723TH
53 คุณ ปาริชาติ 58979  ET645179230TH
54 คุณ สุภัทรา 58952  ET645179504TH
55 คุณ ปริษา 59001  ET645179495TH
56 คุณ รัตน์ 58949 RC840826811TH
57 คุณ ศิวภรณ์ 58997  RC840826887TH
58 คุณ ทิพย์วรรณ 58941  PB610197887TH
59 คุณ จีระภา 58966  PB610197873TH
60 คุณ จุรีมาศ 58963  PB610197860TH
61 คุณ พิชญาวีร์ 58604  PB610197856TH
62 คุณ สุภาภรณ์ 58944  PB610197927TH
63 คุณ เปี๊ยก 58962  RC840826873TH
64 คุณ ดลนภา 58954  RC840826860TH
65 คุณ บุษราภรณ์ 58908  RC840826856TH
66 คุณ สุภาวิตา 58946  PB610197913TH
67 คุณ กิติชา 58942  PB610197900TH
68 คุณ อุไรวรรณ 58925  ส่งเคอรี่
69 คุณ นาราทิพย์  58899  PB610197895TH
70 คุณ ชนัญชอดา 58973  ส่งเคอรี่
71 คุณ ขนิษฐา 58647,21,46,76,58965,35,58705,26,  ส่งเคอรี่
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 18/01/62
1 คุณ อัจฉรา  NB01 RC377143777TH
2 คุณ อุษณีย์  NB02 ET645179172TH
3 คุณ เกศรินทร์  NB03 RC377143848TH
4 คุณ พรทิพย์  NB04 RC377143834TH
5 คุณ ลักขณา  NB05 RC377143825TH
6 คุณ พัสภรณ์  NB06 RC377143817TH
7 คุณ สุภัท  NB07 ET645178968TH
8 คุณ ดาริกา  NB08 RC377143627TH
9 คุณ วิไลรัตน์  NB09 RC377143613TH
10 คุณ อรณัญช์  NB10 RC377143661TH
11 คุณ สุรพิชญา  NB11 RC377143635TH
12 คุณ นรกมล  NB12 RC377143573TH
13 คุณ เต็มศิริ  NB13 ET645178954TH
14 คุณ วิไลภรณ์  NB14 RC377143556TH
15 คุณ เกศณี  NB15 RC377143560TH
16 คุณ ศิริรัตน์  NB16 RC377143595TH
17 คุณ วรัลชญาณ์  NB17 RC377143600TH
18 คุณ จารุรินทร์  NB18 RC377143587TH
19 คุณ จิรภา  NB19 RC377143539TH
20 คุณ สุกัญญา  NB20 RC377143542TH
21 คุณ พัชรี  NB21 RC377143715TH
22 คุณ ธนิดา  NB22 RC377143701TH
23 คุณ ปาจรีย์  NB23 RC377143940TH
24 คุณ สุทักษ์  NB24 RC377143746TH
25 คุณ วรัทยา  NB25 RC377143984TH
26 คุณ วันวิสาข์  NB26 RC377143998TH
27 คุณ ขนิษฐา  NB27 RC377144004TH
28 คุณ สุภาณี  NB28 RC377143936TH
29 คุณ สุทิศา  NB29 RC377143919TH
30 คุณ นุชนารถ  NB30 ET645178945TH
31 คุณ อรวรรณ  NB31 RC377143967TH
32 คุณ อรวรรณ  NB32 ET645179138TH
33 คุณ พิชาภัค  NB33 RC377143763TH
34 คุณ จงจิตต์  NB34 RC377143692TH
35 คุณ ศรีสุดา  NB35 RC377143953TH
36 คุณ พรน้ำทิพย์  NB36 ET645179141TH
37 คุณ สกุณา  NB37 RC377143658TH
38 คุณ รัชนีวรรณ  NB38 RC377143750TH
39 คุณ สุรัญญา  NB39 RC377143729TH
40 คุณ อารีณา  NB40 RC377143689TH
41 คุณ มะลิสา  NB41 RC377143499TH
42 คุณ มนสิชา  NB42 RC377143882TH
43 คุณ จุรีรัตน์  NB43 RC377143879TH
44 คุณ ณัฎฐพัชร์  NB44 RC377143865TH
45 คุณ วีนัส  NB45 ET645179169TH
46 คุณ อมรา  NB46 RC377143851TH
47 คุณ สิริพร  NB47 RC377143922TH
48 คุณ พันธิพา  NB48 RC377143406TH
49 คุณ สุดาพร  NB49 RC377143397TH
50 คุณ บุษยวรรณ  NB50 ET645179098TH
51 คุณ อารีย์  NB51 RC377143471TH
52 คุณ ณัฐธนัญ  NB52 RC377143468TH
53 คุณ ญานวัฒนา  NB53 RC377143454TH
54 คุณ นุชจิราณ์  NB54 RC377143321TH
55 คุณ อุบลรัตน์  NB55 RC840826428TH
56 คุณ พ.อ.หญิง  NB56 RC840826431TH
57 คุณ สุภาภรณ์  NB57 RC840826445TH
58 คุณ ปาริชาติ  NB58 RC377143445TH
59 คุณ ชนัสนันท์  NB59 RC377143437TH
60 คุณ สุรัสวดี  NB60 RC377143423TH
61 คุณ พรเพ็ญ  NB61 RC377143410TH
62 คุณ กัญจนา  NB62 RC377143794TH
63 คุณ จารุวรรณ  NB63 RC377143732TH
64 คุณ ขณิฐา  NB64 RC377143905TH
65 คุณ ปุณยภา  NB65 RC377143675TH
66 คุณ สุภาว์  NB66 RC377143803TH
67 คุณ อภิวดี  NB67 RC377143644TH
68 คุณ บรรณสรณ์  NB68 ET645179209TH
69 คุณ อุทัยวรณ  NB69 ET645179190TH
70 คุณ สุชาดา  NB70 RC377143975TH
71 คุณ เพ็ญพรรณ  NB71 RC377143896TH
72 คุณ โฉมเฉลา  NB72 ส่งเคอรี่
73 คุณ หนึ่งฤทัย  NB73 ET645179186TH
74 คุณ มาลัยพร  NB74 RC377143785TH
75 คุณ ลำเพย  NB75 ET645179155TH
76 คุณ ภาวิณี 58893 RC377143304TH
77 คุณ ภิญญาพัชญ์ 58890 ET645178923TH
78 คุณ ธิดา 58889 RC377143295TH
79 คุณ ศศิกานต์ 58851 ส่งคอรี่
80 คุณ ธนารัตรน์ 58854 ET645178910TH
81 คุณ รุ่งนภา 58843 ET64518906TH
82 คุณ ผกามาศ 58850 PB610197462TH
83 คุณ สุกัญญา 58853 ET645178897TH
84 คุณ พิชาภัค 58872 PB610197476TH
85 คุณ สุนิสา 58797 PB610197564TH
86 คุณ จันทิรา 58786 RC377143278TH
87 คุณ ศิริรัตน์ 58855 RC377143264TH
88 คุณ กรุณา 58844 RC377143255TH
89 คุณ อรวรรณ 58869 ET645178733TH
90 คุณ อรพิม 58852 RC377143233TH
91 คุณ วิภาวรรณ 58861 ET645178747TH
92 คุณ อลิสา 58864 ET645178781TH
93 คุณ ยุพา 58845 ET645178795TH
94 คุณ ชลธิชา 58842 PB610197555TH
95 คุณ นุจรี 58859 ส่งเคอรี่
96 คุณ สาวิกา 58856 RC377143220TH
97 คุณ suwanna 58928 PB610197666TH
98 คุณ ดวงใจ 58933 RC840826710TH
99 คุณ กัลยาลักษ์ 58930 PB610197520TH
100 คุณ kanyawee 58879 PB610197652TH
101 คุณ วราภรณ์ 58882 PB610197516TH
102 คุณ อนุชฎา 58898 PB610197502TH
103 คุณ พัชรี 58880 PB610197710TH
104 คุณ อัมพร 58868 RC840826706TH
105 คุณ ณิชาภัทร 58912 PB610197493TH
106 คุณ พัชรี 58862 ส่งเคอรี่
107 คุณ ดารุณี 58923 RC840826697TH
108 คุณ พรวิภา 58878 PB610197459TH
109 คุณ ธนพร 58901,58874 ส่งเคอรี่
110 คุณ จีรันดา 58921 ET645179115TH
111 คุณ เสาวลักษณ์ 58909 ET645179124TH
112 คุณ กัลยา 58917 RC840826414TH
113 คุณ วราภรณ์ 58918 ET645179107TH
114 คุณ วิไลวรรณ 58903 RC840826564TH
115 คุณ สุบิน 58932 ET645179243TH
116 คุณ ทองแก้ว 58895 ส่งเคอรี่
117 คุณ พวงทอง 58875 PB610197670TH
118 คุณ ณัฐกานต์ 58873 PB610197618TH
119 คุณ นิตยา 58913 PB610197768TH
120 คุณ ภัสสร 58927 PB610197754TH
121 คุณ สุจิตรา 58922 ET645175075TH
122 คุณ สำเริง 58905 RC840826516TH
123 คุณ สมพิศ 58900 ET645179084TH
124 คุณ ศิริกรานต์ 58885 RC840826502TH
125 คุณ เดือนเพ็ญ 58888 RC840826520TH
126 คุณ สลักฤทัย 58886 RC840826480TH
127 คุณ สรชา 58897 RC840826476TH
128 คุณ กัณฑิมา 58902 RC840826462TH
129 คุณ กาญจนา 58907 RC840826493TH
130 คุณ เชาวนันท์ 58906 RC840826533TH
131 คุณ จันทิรา 57665 RC840826547TH
132 คุณ กมลวรรณ 58754 RC840826555TH
133 คุณ สุวรรณี 58924 ET645179067TH
134 คุณ พัชรินทร 58926 ET645179053TH
135 คุณ สมสุข 58914 RC840826459TH
136 คุณ สลักฤทัย 58877 PB610197184TH
137 คุณ ขวัญใจ 58866 RC377143508TH
138 คุณ อิสรีย์ 58848 PB610197723TH
139 คุณ นภา 58891 RC377143318TH
140 คุณ สุกัญญา 58894 RC377143383TH
141 คุณ พวงแก้ว 58876 PB610197215TH
142 คุณ ฉันทนา 58798 ET645178680TH
143 คุณ สาคร 58780 RC377141855TH
144 คุณ Kwanjai 58858 PB610197224TH
145 คุณ นิตยา 58870 ET645178676TH
146 คุณ รวีกร 58822 RC377141864TH
147 คุณ อรรัชช์ 58834 PB610197683TH
148 คุณ เยาวนารถ 58857 PB610197649TH
149 คุณ ธนิดา 58833 ส่งเคอรี่
150 คุณ พิชญวีร์ 58547 ส่งเคอรี่
151 คุณ นาราทิพย์ 58782 ส่งเคอรี่
152 คุณ นลินรัตน์ 58814 PB610197635TH
153 คุณ วรรณภา 58448 RC377141878TH
154 คุณ อรวรรณ 58742 RC377143525TH
155 คุณ จิราภา 58497 RC377143511TH
156 คุณ อารีญา 58735 RC377143485TH
157 คุณ วรรณา 58459 PB610197238TH
158 คุณ ธนพร 58486 RC377141847TH
159 คุณ ขวัญลักษณ์ 58548 PB610197198TH
160 คุณ เพ็ญแข 58725 PB610197241TH
161 คุณ สุภาภรณ์ 58746 RC377141820TH
162 คุณ ไอรดา 57639 RC377141881TH
163 คุณ ขนิษฐา 58519,20,22,34,35,36,50,51 ส่งเคอรี่
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 15/01/62
1 คุณ สรชา  NJ01 RC377142768TH
2 คุณ นวรัตน์  NJ02 RC377142697TH
3 คุณ ขนิษฐา  NJ03 RC377142706TH
4 คุณ สุวรรณี  NJ04 RC377142710TH
5 คุณ อังคณา  NJ05 RC377142723TH
6 คุณ นิภาพร  NJ06 RC377142652TH
7 คุณ มธมน  NJ07 RC377142666TH
8 คุณ สุริศา  NJ08 RC377142670TH
9 คุณ ภาวิณี  NJ09 RC377142683TH
10 คุณ ทัศนี  NJ10 RC377142618TH
11 คุณ สิริพร NP01 RC377142238TH
12 คุณ อัจฉรา NP02 RC377142241TH
13 คุณ ปาจรีย์ NP03 RC377142175TH
14 คุณ ปุณยภา NP04 RC377142184TH
15 คุณ ระวีโรจน์ NP05 RC377142198TH
16 คุณ สุทักษ์ NP07 RC377142207TH
17 คุณ ญาณวัฒนา NP08 RC377142136TH
18 คุณ สุรพิชญา NP09 RC377142140TH
19 คุณ รัชนีกร NP10 RC377142153TH
20 คุณ สุนันทา NP11 RC377142167TH
21 คุณ กัลญาณี NP12 RC377142096TH
22 คุณ เดือนเพ็ญ NP13 RC377142105TH
23 คุณ วิไลรัตน์ NP14 RC377142119TH
24 คุณ เยาวลักษณ์ NP15 RC377142122TH
25 คุณ พัชรินทร์ NP16 RC377142312TH
26 คุณ อรณัญช์ NP17 RC377142326TH
27 คุณ ณัฐกานต์ NP18 ET645179040TH
28 คุณ ปราชญาวตี NP19 RC377142255TH
29 คุณ สรัญญา NP20 RC377142269TH
30 คุณ ธนิดา NP21 RC377142272TH
31 คุณ สำเริง NP22 RC377142286TH
32 คุณ จิตติมา NP23 RC377142405TH
33 คุณ พัชรี NP24 RC377142330TH
34 คุณ สุภาภรณ์ NP25 RC377142357TH
35 คุณ ระพีพร NP26 RC377142357TH
36 คุณ วิรงรอง NP27 RC377142365TH
37 คุณ เกศณี NP28 RC377142290TH
38 คุณ วารุณี NP29 RC377142309TH
39 คุณ วรัทยา NP30 RC377142428TH
40 คุณ อมรา NP32 RC377142431TH
41 คุณ วันวิสาข์ NP33 RC377142445TH
42 คุณ มาณี NP34 RC377142374TH
43 คุณ รัชนีวรรณ NP35 RC377142388TH
44 คุณ วิไลวรรณ NP36 RC377142391TH
45 คุณ เต็มศิริ NP37 ET645178971TH
46 คุณ นันทิกา NP38 ET645178985TH
47 คุณ สุวรรณี NP39 RC377142520TH
48 คุณ นิธิมา NP40 RC377142459TH
49 คุณ ณิชาภัทร NP41 RC377142459TH
50 คุณ ณัฏฐพัชร์ NP42 RC377142476TH
51 คุณ จงใจ NP43 RC377124280TH
52 คุณ สุชาดา NP44 RC377124214TH
53 คุณ สุรัสวดี NP45 RC377142547TH
54 คุณ นริศรา NP46 RC377142555TH
55 คุณ ไอรดา NP47 RC377142564TH
56 คุณ สมสุข NP48 RC377124293TH
57 คุณ สุภาว์ NP49 RC377142502TH
58 คุณ ชนัสนันท์ NP50 ET645178999TH
59 คุณ บุรณี NP51 RC377142516TH
60 คุณ จิราพร NP52 RC377142649TH
61 คุณ นงลักษณ์ NP53 RC377142578TH
62 คุณ ณัฐมา NP54 RC377142581TH
63 คุณ สุรัตน์ NP55 RC377142595TH
64 คุณ กฤติกา NP56 RC377142604TH
65 คุณ อ้อยอัจฉรา NP57 RC377142533TH
66 คุณ นารถนภัส 58800 RC377142635TH
67 คุณ มนฤทัย 58753 ET645179036TH
68 คุณ วิพาวัน 58759 ET645179022TH
69 คุณ ดุจดาว 58756 ET645179019TH
70 คุณ เมธาวี 58755 RC377142224TH
71 คุณ เจนจิรา 58796 RC377142215TH
72 คุณ จีรรัตน์ 58826 ET645178821TH
73 คุณ เพ็ญศรี 58828 RC377142737TH
74 คุณ วรากรณ์ 58809 RC377142745TH
75 คุณ วรินทร์ทิพย์ 58825 RC377142754TH
76 คุณ กมลวรรณ 58754 PB610197405TH
77 คุณ อัญชนา 58724 ส่งเคอรี่
78 คุณ วราภรณ์ 58777,58 ส่งเคอรี่
79 คุณ ธันย์ธิชา 58785 PB610197391TH
80 คุณ พนารัตน์ 58773 PB610197388TH
81 คุณ ปริณดา 58784 PB610197374TH
82 คุณ ลักษิกา 85893 PB610197365TH
83 คุณ จันทรา 58789 PB610197367TH
84 คุณ สกุณา 58694 PB610197343TH
85 คุณ สุชาดา 58749 ET645178883TH
86 คุณ จุฑาทิพย์ 58801 RC377142003TH
87 คุณ ชุตินันท์ 58781 RC377141997TH
88 คุณ ปาริชาติ 58799 ET645178870TH
89 คุณ สุกัญญา 58774 RC377141983TH
90 คุณ อังคณา 58774 RC377141970TH
91 คุณ อัญชิสา 58650 ส่งเคอรี่
92 คุณ ศิริพร 58795 RC377142048TH
93 คุณ พันธิพา 58793 RC377142034TH
94 คุณ บรรณสรณ์ 58788 ET6645178818TH
95 คุณ เบญญาภา 58779 PB610197330TH
96 คุณ เกษวลี 58741 RC377142621TH
97 คุณ นภาภรณ์ 57666 RC377142856TH
98 คุณ ผกามาศ 57810 RC377142839TH
99 คุณ อรวรรณ 58558 RC377142842TH
100 คุณ วิภาภรณ์ 58377 RC377142825TH
101 คุณ พิรุณรัตน์ 58543 RC377142811TH
102 คุณ จิตรา 58505 RC377142808TH
103 คุณ เฉลิมพันธ์ 58560 RC377143065TH
104 คุณ อ้อมใจ 57612 RC377143057TH
105 คุณ วาสนา 57851 PB610197578TH
106 คุณ นาตยา 57936 RC377143091TH
107 คุณ จตุพร 58439 RC377143105TH
108 คุณ นฤมล 58456 RC377143074TH
109 คุณ ศิวปรียา 58575 RC377143114TH
110 คุณ จตุพร 58370 RC377143145TH
111 คุณ เบ็ญจวรรณ 58437 RC377143131TH
112 คุณ ฐานิตา 58438 ET645178755TH
113 คุณ ศุภมิตร 57953 R8377143159TH
114 คุณ เครือออน RC377143009TH
115 คุณ ณฐพัชญ์ 57686 RC377142961TH
116 คุณ กัญญาภัค 57701 RC377143043TH
117 คุณ กัญญาภัค 58477 RC377142992TH
118 คุณ อุมา 57954 RC377143030TH
119 คุณ วันนา 58528 RC377142989TH
120 คุณ บุศยา 58488 RC377142944TH
121 คุณ เยาวนารถ 57687 RC377143026TH
122 คุณ ธนพร 57551 RC377142900TH
123 คุณ นิฤมล 58471 RC377142913TH
124 คุณ วรลักษณ์ 57565 RC377142927TH
125 คุณ กิตติมา 58248 RC377142895TH
126 คุณ ธนพร 58232 RC377142935TH
127 คุณ พิชญาวีร์ 57783 RC377143012TH
128 คุณ ธีรารัตน์ 58446 RC377143202TH
129 คุณ อาภาภรณ์ 57622 RC377142958TH
130 คุณ ณภัชชา 58358 RC377142975TH
131 คุณ ภุมภา 58576 RC377143193TH
132 คุณ ฐานิตา 58606 ET645178764TH
133 คุณ พริ้มเพรา 58567 RC376143162TH
134 คุณ ณาตยา 58297 RC377143128TH
135 คุณ สุนีญา 58138 RC377143088TH
136 คุณ มาลา 57841 RC377143176TH
137 คุณ Porntipa 57663 RC377143180TH
138 คุณ มณีรัตน์ 58733 ส่งเคอรี่
139 คุณ อินทิรา 58820 ส่งเคอรี่
140 คุณ อารีญา 58821 PB610197431TH
141 คุณ tasanee 58772 PB610197428TH
142 คุณ สุนันทา 58824 PB610197414TH
143 คุณ ปัทมาภรณ์ 58832 RC377142799TH
144 คุณ ปานทิพย์ 58812 RC377142785TH
145 คุณ สุกัลฏา 58830 RC377142771TH
146 คุณ ณัฏฐวี 58807 ET645178804TH
147 คุณ เบญจวรรณ 58811 RC377141935TH
148 คุณ สมพิศ 58829 ET645178778TH
149 คุณ เจนจิรา 58827 ET645178849TH
150 คุณ จงจิตต์ 58810 ET645178835TH
151 คุณ อำพิรา 58668 PB610197604TH
152 คุณ จันทิรา 58786 PB610197595TH
153 คุณ อารมณ์ 58831 PB610197581TH
154 คุณ ปิยะธิดา 58790 PB610197480TH
155 คุณ จารุพัฒน์ 58739 ส่งเคอรี่
156 คุณ สุชาดา 58806 ส่งเคอรี่
157 คุณ จตุพร 58839 ส่งเคอรี่
158 คุณ วรรณา 57804 PB610197947TH
159 คุณ พรวิภา 57589 RC377143349TH
160 คุณ Walailuck 58464 RC37743247TH
161 คุณ พัทยา 57870 RC377142887TH
162 คุณ สิริวรรณ 57892 RC377142860TH
163 คุณ ภูริตา 57913 RC377143366TH
164 คุณ สุกัญญา 57861 RC377143352TH
165 คุณ อุษณีย์ 58412 RC377143335TH
166 คุณ วาสนา RC377143216TH
167 คุณ วรรณา 58270 RC377142873TH
168 คุณ เพชรีพร 57708 RC377141966TH
169 คุณ พัทยา 57867 RC377141952TH
170 คุณ พัทยา 58323 RC377141949TH
171 คุณ รักมี 58823 PB610197533TH
172 คุณ ศศิธร 58837 ET645178937TH
173 คุณ รสรินทร์ 58836 ET645179005TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 11/01/62
1 คุณ สิวาพร 58721 PB610197309TH
2 คุณ อรวรรณ 58680 ส่งเคอรี่
3 คุณ พิรุณรัตน์ 58703 ส่งเคอรี่
4 คุณ ทิพย์ 58712 ส่งเคอรี่
5 คุณ สุกัญญา 58695 ส่งเคอรี่
6 คุณ ธนัญพร 58727 RC377142079TH
7 คุณ พัชรี 58713 RC377142065TH
8 คุณ ดวงพร 58714 RC377142051TH
9 คุณ ชนกนันท์ 58715 PB610197290TH
10 คุณ เสาวลักษณ์ 58730 PB610197140TH
11 คุณ จิราวรรณ 58731 RC377141918TH
12 คุณ บุษบงก์ 58728 PB610197272TH
13 คุณ ชนัญชิตา 58598 ET645178659TH
14 คุณ ณาตยา 58572 RC377141904TH
15 คุณ พรทิพย์ 58629 RC377141895TH
16 คุณ ดุจฤดี 58700 RC610197269TH
17 คุณ วิภาวดี 58690 ET645178645TH
18 คุณ บูรณี 58693 RC377141780TH
19 คุณ ส่งเปลี่ยนประมาทพลาดรัก ET645178631TH
20 คุณ วรรณภา 58448 PB610192207TH
21 คุณ อัมพร 58708 PB610197167TH
22 คุณ ยุวดี 58717 RC377141921TH
23 คุณ สิริรัตน์ 58689 ET645178662TH
24 คุณ ศิริรัตน์ 58716 RC377141776TH
25 คุณ รุ่งทิวา 58710 ET645178588TH
26 คุณ ปนัดดา 58709 RC377141714TH
27 คุณ อารีญา 57585 RC377141728TH
28 คุณ สุมาลี 58720 ET645178591TH
29 คุณ ปานรดา 58691 ET645178605TH
30 คุณ สิริรกุล 58723 RC377141705TH
31 คุณ สุวนันท์ 58704 RC377141691TH
32 คุณ มณฑาทิพย์ 58704 RC377141762TH
33 คุณ วันเพ็ญ 58692 RC377141759TH
34 คุณ กาญจนา 58685 RC377141745TH
35 คุณ ฉันทนา 58719 ET645178716TH
36 คุณ ขนิษฐา 58521,23 ส่งเคอรี่
37 คุณ ศรินธร 58702 RC377141793TH
38 คุณ กาญจนา 58744 ET645178628TH
39 คุณ วรรณา 58459,60,61 PB610197238TH
40 คุณ เพ็ญแข 58725 PB610197241TH
41 คุณ ขวัญลักษณ์ 58548 PB610197198TH
42 คุณ ธนพร 58486 PB610197286TH
43 คุณ สุภาภรณ์ 58746 PB610197136TH
44 คุณ สุจินต์ 58415 RC377141802TH
45 คุณ วิไลพร 58745 RC377141816TH
46 คุณ ภาวนา 58605 PB610197153TH
47 คุณ วรินทร 58740 ET645178866TH
48 คุณ อารีญา 58735 PB610197326TH
49 คุณ อรวรรณ 58742 RC377142025TH
50 คุณ สุดารัตน์ 58706,07 ส่งเคอรี่
51 คุณ ณัฏฐพัชร์ 58747 ET645178852TH
52 คุณ วาสนา 58748 RC377142017TH
53 คุณ กุ้งเต้น 58751 RC377142082TH
54 คุณ จิราภา 58497 RC840826286TH
55 คุณ ราตรี 58495 PB610197312TH
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 08/01/62
1 คุณ อารีญา 58599 PB610196535TH
2 คุณ ปริชาติ 57563 RC377141626TH
3 คุณ Nucthanart 57778 RC377141612TH
4 คุณ อรอนันต์ 58673 RC840826357TH
5 คุณ บุษบงก์ 58649 PB610196864TH
6 คุณ พิศพักตร์ 58626 PB610197003TH
7 คุณ สุพัตรา 58532 RC840826330TH
8 คุณ ศิวปรียา 58575 PB610196997TH
9 คุณ Zayo ki 58349 RC840826312TH
10 คุณ อัญชนา 58613 PB610196983TH
11 คุณ นาตยา 58445 PB610196970TH
12 คุณ Panjarat 58595 PB610197048TH
13 คุณ อุไรวรรณ 58641 PB610197034TH
14 คุณ ชนัญชิตา 58636 ET645178702TH
15 คุณ อุมาพร 58634 PB610197082TH
16 คุณ ศศิธร 58588 PB610197079TH
17 คุณ ชลลดา 58628 ET645178543TH
18 คุณ รัตนา 58640 ET645178530TH
19 คุณ ศิริรัตน์ 58639 RC840826272TH
20 คุณ เต็มศิริ 58609 ET645178526TH
21 คุณ บุศยา 58655 RC840826269TH
22 คุณ ปิยนันท์ 58607 RC840826255TH
23 คุณ จิราภัทร 58638 ET645178512TH
24 คุณ อมรริศรา 58633 ET645178163TH
25 คุณ ธิดา 58615 PB610197051TH
26 คุณ ณัฐกานต์ 58583 PB610197122TH
27 คุณ สภาพ 58654 ET645178150TH
28 คุณ นิตยา 58658 PB610197119TH
29 คุณ ขณิฐา 58624 RC840826238TH
30 คุณ อุทัยวรรร 58643 RC840826207TH
31 คุณ วรรณศิริ 58645 ET645178129TH
32 คุณ สโรชา 58625 ET645178115TH
33 คุณ สุชาดา 58642 RC840826198TH
34 คุณ พัชรี 58592 RC840826153TH
35 คุณ เมตตา 58644 RC840826140TH
36 คุณ พรทิพย์ 58630 RC840826290TH
37 คุณ น้ำหวาน 58608 ET645178557TH
38 คุณ ฐานิตา 58606 ET645178565TH
39 คุณ พรทิพย์ 58629 RC840826079TH
40 คุณ ศิริรัตน์ 58632 PB610197017TH
41 คุณ กัลยาลักษ์ 58659 PB610197025TH
42 คุณ ปณิตา 58662 ET645178693TH
43 คุณ พัชรี 58661 RC840826309TH
44 คุณ มัณฑนา 58601 PB610196949TH
45 คุณ บูรณี 58657 RC840826343TH
46 คุณ สุริศา 58602 RC840826365TH
47 คุณ ผกามาศ 57819 RC840826405TH
48 คุณ สุภัทร์ชา 57767 RC840826391TH
49 คุณ เกษวลี 58623 PB610196855TH
50 คุณ มนสิชา 58457 RC840826388TH
51 คุณ แสงเดือน 58674 RC840826374TH
52 คุณ อารีญา 58546 RC840826326TH
53 คุณ รุ่งรัตน์ 58603 PB610196921TH
54 คุณ จารุมน 58656 RC840826241TH
55 คุณ จุฑามาส 58651 PB610196833TH
56 คุณ เบญจวรรณ 58617 RC840826065TH
57 คุณ Thitiporn 58627 PB610197065TH
58 คุณ ขนิษฐา RC840826082TH 
59 คุณ รมิดา 58666 PB610197255TH
60 คุณ Porntipa 57663 PB610196904TH
61 คุณ จารุวรรณ 58475 RC377141731TH
62 คุณ ชรินรัตน์ 58648 ส่งเคอรี่
63 คุณ กุลวิร์อร 58652,58653 ส่งเคอรี่
64 คุณ พริ้มเพรา 58567 PB610196878TH
65 คุณ ภัทรนิษฐ์ 58669 ส่งเคอรี่
66 คุณ ขนิษฐา 58508,12,14,16,18,33 ส่งเคอรี่
67 คุณ เจนจิต 58671 ส่งเคอรี่
68 คุณ Sunisa 58672 ส่งเคอรี่
69 คุณ สุภาภรณ์ 58660 PB610196895TH
70 คุณ สุนีญา 58527 PB910196918TH
71 คุณ อังคณา 58678 PB610196881TH
72 คุณ จุมรี 58549 RC377141688TH
73 คุณ พิชญาวีร์ 58434 RC377141674TH
74 คุณ อ้อมใจ 57704 RC377141665TH
75 คุณ กนกรดา 55855 ET645178720TH
76 คุณ บุญสิตา 58395 RC377141657TH
77 คุณ เต็มศิริ 57823 ET645178574TH
78 คุณ ถนอมศรี 57716 RC377141643TH
79 คุณ กัลยาลักษ์ 58034 RC377141630TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 04/01/62
1 คุณ พวงทอง 58540 PB610196498TH
2 คุณ อัมรินทร์ 58565 ET645177980TH
3 คุณ Rada 58539 ET645177976TH
4 คุณ สุพัตรา 58532 RC840826096TH
5 คุณ อารีญา 58485 PB610196674TH
6 คุณ อมลวรรณ 58492 PB610196285TH
7 คุณ บุศยา 58488 PB610196325TH
8 คุณ ขนิษฐา 58336,37,61,58401,33,53 ส่งเคอรี่
9 คุณ จิดาภา 57782 RC840826003TH
10 คุณ ณัฐกานต์ 58538 ET645178234TH
11 คุณ อรัญญา 58479 PB610196705TH
12 คุณ วิสาข์ 58092 RC840825997TH
13 คุณ ไล 58544 ET645178248TH
14 คุณ นภาพร 58545 RC840825983TH
15 คุณ สุวรรณี 58542 RC840825970TH
16 คุณ วิไลพร 58525 RC840825966TH
17 คุณ วัชรี 58517 RC840825952TH
18 คุณ จตุพร 58566 PB610196691TH
19 คุณ Madeena 58503 ส่งเคอรี่
20 คุณ วันนา 58528 PB610196657TH
21 คุณ พรพิมล 58537 RC840825949TH
22 คุณ ฐานิตา 58529 ET645177809TH
23 คุณ อุมา 57954 PB610196665TH
24 คุณ นลินี 58500 ส่งเคอรี่
25 คุณ นริศรา 58510 ส่งเคอรี่
26 คุณ ลลิดา 58474 RC840825935TH
27 คุณ อัจฉรา 58403 PB610196688TH
28 คุณ วัชราพร 58468 RC840825921TH
29 คุณ สุพัตรา 58373 ส่งเคอรี่
30 คุณ กัญญาณี 58482 PB610196277TH
31 คุณ กัญญาภัค 58477  ส่งเคอรี่
32 คุณ เบ็ญจวรรณ์ 58472 RC840825918TH
33 คุณ บุษบงก์ 58483 PB610196317TH
34 คุณ กำไร 58473 PB610196263TH
35 คุณ นันทิชา 58476 PB610196232TH
36 คุณ ธนพร 58372 RC840825904TH
37 คุณ สุภาว์ 58452 RC840825895TH
38 คุณ วัลภา 58484 RC840825881TH
39 คุณ ทิวาพร 58480 ET645177843TH
40 คุณ บัวพันธ์ 58481 RC840825878TH
41 คุณ เมวิกา 58465 ET645177888TH
42 คุณ Walailuck 58464 RC840825864TH
43 คุณ นฤมล 58456 RC840825855TH
44 คุณ วิจิตรา 58406 RC840825816TH
45 คุณ ขวัญแก้ว 58463 PB610196229TH
46 คุณ พรทิพย์ 58467 RC840825820TH
47 คุณ บุญธิดา 58469 RC840825833TH
48 คุณ จิตรา 58470 PB610196303TH
49 คุณ นิฤมล 58471 ส่งเคอรี่ 
50 คุณ วิไลรัตน์ 58591 PB610196847TH
51 คุณ สุจินดา 58315 ET645178146TH
52 คุณ รัตนาภรณ์ 58586 RC840826215TH
53 คุณ นฤมล 58585 ET645178132TH
54 คุณ ชนัญชิตา 58598 RC840826175TH
55 คุณ พิไลวรรณ 58435 RC840826136TH
56 คุณ เพ็ญศรี 58597 RC840826119TH
57 คุณ เจนจิรา 58571 PB610196816TH
58 คุณ อรวรรณ 58558 PB610196538TH
59 คุณ วิศณี 58559 PB610196541TH
60 คุณ กชภรณ์ 58556 RC840826105TH
61 คุณ ธนารัตน์ 58570 ET645178101TH
62 คุณ ศิริรัตน์ 58594 ET645178092TH
63 คุณ ศรีวิภา 58581 ET645177993TH
64 คุณ สุกัญญา 58422 RC840826224TH
65 คุณ ณฐพัชญ์ 58491 PB610196745TH
66 คุณ จารุพัฒน์ 58563 PB610196793TH
67 คุณ จารุวรรณ 58475 PB610196776TH
68 คุณ ภุมภา 58576 PB610196802TH
69 คุณ ศุภวรรณ 58573 PB610196762TH
70 คุณ เฉลิมพันธุ์ 58564,69,60,62,61,57 ส่งเคอรี่
71 คุณ กาญจนา 58490 PB610196759TH
72 คุณ กุลนิภา 58587 RC840826051TH
73 คุณ ทิวาพร 58584 RC840826048TH
74 คุณ จาริณี 58555 PB610196728TH
75 คุณ ลลิดา 58474 RC840825935TH
76 คุณ นภาพร 58499 RC840826034TH
77 คุณ จิตรา 58505 ส่งเคอรี
78 คุณ พิรุณรัตน์ 58543 ET645178185TH
79 คุณ ธนัญพร 58553 ET645178177TH
80 คุณ พิชญาวีร์ 58302 RC840826025TH
81 คุณ วิภาพร 58504 RC840826017TH
82 คุณ กัลญาณี 58552 PB610196731TH
83 คุณ ไพจิตร 58554 ET645178217TH
84 คุณ ศศิมาภรณ์ 58541 ET645178225TH
85 คุณ วรรณา 58270,58271 PB610196714TH
86 คุณ สุพิชชา 58501 PB610197096TH
87 คุณ อาภาภรณ์ 58526 PB610196780TH
88 คุณ คชาภรณ์ 58502 RC840826122TH
89 คุณ อัญชนา 58582 PB610197105TH
90 คุณ ขนิษฐา 58388,58410,13,44,54,55,09,07 ส่งเคอรี่
91 คุณ อุษณีย์ 58412 ET645178194TH
92 คุณ อารีญา 58546 PB610196966TH
93 คุณ ญาตยา 58572 RC840826184TH
94 คุณ วิรัลพัชร 58496 PB610196952TH
95 คุณ นายิกา 58589 RC840826167TH
96 คุณ ศิโรรัตน์ 58590 ET645178203TH
97 คุณ Thaneeya w. 58574 PB610196820TH
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 28 - 12 - 61
1 คุณ สุขศิริ 58427 ET645177874TH
2 คุณ อารีญา 58426 RC840825728TH
3 คุณ ภัทรวดี 58423 RC840825714TH
4 คุณ ขนิษฐา 58259,58258,58253  ส่งเคอรี่
5 คุณ อรปภา 58409 PB610196215TH
6 คุณ อุบลรัตน์ 58414 RC840825674TH
7 คุณ ดาวรุ่ง 58421 RC840825688TH
8 คุณ วัลภา 58411 PB610196175TH
9 คุณ สุนีญา 58138 RC840825745TH
10 คุณ อาภาภรณ์ 58408 RC840825705TH
11 คุณ กัลญาณี 58407 RC840825351TH
12 คุณ วรรณิศา 58379 PB610196569TH
13 คุณ สุภัคชญา 58399 ET645178035TH
14 คุณ ศิวภรณ์ 58226 RC376110619TH
15 คุณ จีรันดา 58290 ET645178044TH
16 คุณ มุขรินทร์ 58390 RC840825447TH
17 คุณ ภรปภา 58325 RC840825524TH
18 คุณ จารุวรรณ 58400 RC840825475TH
19 คุณ ชลศรัย 58393 PB610196590TH
20 คุณ บูรณี 58405 RC840825484TH
21 คุณ อารีญา 57787 RC840825731TH
22 คุณ อาภาภรณ์ 58374,58375,58376,58381,58383,58386,58387,58378, ส่งเคอรี่
23 คุณ บุญสิตา 58395,58397 ส่งเคอรี่
24 คุณ ภาณิชา 58105 RC840825657TH
25 คุณ นภาพร 58382 ET645178000TH
26 คุณ วริดา 58396 RC840825515TH
27 คุณ Madeena 58392 RC840825507TH
28 คุณ อาทิตยา 58385 RC840825453TH
29 คุณ นภาภรณ์ 57666 RC840825250TH
30 คุณ วารุณี 58402 RC840825192TH
31 คุณ Nuchhanrt 57778 RC840825277TH
32 คุณ จุติมา 57350 RC840825246TH
33 คุณ อาภาภรณ์ 57622 RC840825705TH
34 คุณ อ้อมใจ 57612 RC840825285TH
35 คุณ ผกามาศ 57810 RC840825491TH
36 คุณ จินดารัตน์ 57709 RC840825201TH
37 คุณ สุภัทร์ชา 57767 RC840825232TH
38 คุณ สุภาวดี 57717 RC840825612TH
39 คุณ ถนอนมศรี 57716 RC840825643TH
40 คุณ เยาวนารถ 57687 RC840825665TH
41 คุณ อรัญญา 57576 RC840825630TH
42 คุณ วิธัญญา 57688 RC840825626TH
43 คุณ นุชจรินทร์ 58404 ET645177830TH
44 คุณ ไอรดา 58243 PB610196515TH
45 คุณ ศุภวรรณ 58432 ส่งเคอรี่
46 คุณ ดวงจันทร์ 58440 ET645177945TH
47 คุณ นิตยา ET645177931TH
48 คุณ ทัศนาวดี 58425 RC840825776TH
49 คุณ เพ็ญพรรณ 58436 RC840825780TH
50 คุณ เบ็ญจวรรณ 58437 RC840825793TH
51 คุณ ฐานิตา 58438 ET645177959TH
52 คุณ พิชญาวีร์ 58249 RC840825802TH
53 คุณ Panjarat 58391,58389 PB610196192TH
54 คุณ ฤทัย 58311 PB610196189TH
55 คุณ วิไลพร 58441 ET645177928TH
56 คุณ จตุพร 58439 PB610196507TH
57 คุณ ศุภสิตา 58443 RC840825847TH
58 คุณ อัมรินทร์ 58269 RC840825762TH
59 คุณ สำอาง 57490 RC840825759TH
60 คุณ ขนิษฐา 58285,58304,05,06,07,08,12,33,34,35 ส่งเคอรี่
61 คุณ นัจกร 58261 ส่งเคอรี่
62 คุณ พนารัตน์ 58450 ส่งเคอรี่
63 คุณ วิธัญญา 58430 ส่งเคอรี่
64 คุณ นวรัตน์ 58449 ส่งเคอรี่
65 คุณ ธีรารัตน์ 58446 ส่งเคอรี่
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 25 - 12 - 61
1 คุณ เพ็ญทิพย์ 58240 PB610196056TH
2 คุณ วิชชุพรรณ 58196 RC840825158TH
3 คุณ อภิชญา 58102 RC840825161TH
4 คุณ ปินคำ 58321 ET645177865TH
5 คุณ ธรกร 58327 PC105447901TH
6 คุณ สุกัญญา 58252 RC840825011TH
7 คุณ วิมลวรรณ 58331 RC840825056TH
8 คุณ วรณศิริ 58330 ET645177905TH
9 คุณ Madeena 58246 RC840825095TH
10 คุณ นภา 58324 RC840824965TH
11 คุณ สุภาภรณ์ 58319 ET645177772TH
12 คุณ ลำเพย 58301 RC840824682TH
13 คุณ เปรมรัตน์ 58303 RC840824679TH
14 คุณ ปรีชาติ 58300 ET645177812TH
15 คุณ มานิตา 58320 RC840824722TH
16 คุณ ชนันสนันท์ 58316 RC840824719TH
17 คุณ ศิริรัตน์ 58309,58328 RC840824665TH
18 คุณ สุจินดา 58315 RC840824705TH
19 คุณ ณัฐสินี 58313 ET645177857TH
20 คุณ จิณห์นิภา 58314 ET645177891TH
21 คุณ สุภาพ 58247 ส่งเคอรี่
22 คุณ ภุมภา 58279,58280 ส่งเคอรี่
23 คุณ วิไลภรณ์ 58294 RC840825498TH
24 คุณ ประกอบ RC840825569TH
25 คุณ วราภรณ์ 58288 RC840825555TH
26 คุณ สุรีรัตน์ 58204 RC840825541TH
27 คุณ จิภาดา 58265,58266,58267,58268 PB610196586TH
28 คุณ สุดารัตน์ 58275 PB610196572TH
29 คุณ ลีน่า 58350 PB610196643TH
30 คุณ อารีญา 58359 RC840825538TH
31 คุณ พรทิพย์ 58362 RC840825609TH
32 คุณ ขนิษฐา 58366 ET645178013TH
33 คุณ ดาริกา 58360 ET645178089TH
34 คุณ ธรพรรณ 58369 ET645178075TH
35 คุณ ณฐพัชญ์ 58342 RC840825590TH
36 คุณ ทิพย์วรรณ 58338 RC840825586TH
37 คุณ วราวรรณ 58256 ET645178061TH
38 คุณ สภาพ 58344 ET645178058TH
39 คุณ ศิวปรียา 58365 RC840825572TH
40 คุณ วรรณา 57804,57803,27802,27801 PB610196626TH,PB610196612TH
41 คุณ ราตรี 57123,58152 PB610196087TH
42 คุณ กัญญาภัค 57927,57786 ส่งเคอรี่
43 คุณ สวลักษณ์ 58208 RC840825348TH
44 คุณ ศิวปรียา 58216 RC840825334TH
45 คุณ วรลักษณ์ 58205 PB610696073TH
46 คุณ กัญญาภัค 58070,28071 PB610196060TH
47 คุณ สุพิชชา 57555 RC840825405TH
48 คุณ วันทนา 58225 RC840825396TH
49 คุณ พวงทอง 58175 RC840825382TH
50 คุณ จิรภัทร 58165 RC840825379TH
51 คุณ อรอนงค์ 58153 RC840825440TH
52 คุณ วิชชุพรรณ 58202 RC840825436TH
53 คุณ กาญจนา 58106 RC840825422TH
54 คุณ ชนิดาภา 58222 RC840825419TH
55 คุณ ขนิษฐา 57909,58073,74,75,76,77,78,79, ส่งเคอรี่
56 คุณ ขนิษฐา 58080,81,82,83,84,88,89,90,91 ส่งเคอรี่
57 คุณ ขนิษฐา 57833,65,90 ส่งเคอรี่
58 คุณ นิตยา 57942,41,39 ส่งเคอรี่
59 คุณ อ้อมใจ 57632,14,93 ส่งเคอรี่
60 คุณ พิมพา 58322 ส่งเคอรี่
61 คุณ ขนิษฐา 57926,35,98,99,58100,01 ส่งเคอรี่
62 คุณ ณภัชชา 58358 PB910196467TH
63 คุณ ปรียาภรณ์ 58108 RC840825365TH
64 คุณ ปราชญาวตี 58348 RC840825229TH
65 คุณ วิภานันท์ 58353 ET645177636TH
66 คุณ อมริศรา 58356 RC840825215TH
67 คุณ มยุรี 58251 RC840825189TH
68 คุณ อมริศรา 58357 RC840825175TH
69 คุณ วรรณภา 58351 RC840825135TH
70 คุณ ธนพร 58232 RC840825144TH
71 คุณ อมริศรา 58355 RC840825325TH
72 คุณ กุสุมา 58354 ET645177640TH
73 คุณ วิไล 58340 ET645177622TH
74 คุณ จารุพัฒน์ 58250 PB610196422TH
75 คุณ กิติมา 58248 PB610196415TH
76 คุณ พัทยา 58323 PB610196436TH
77 คุณ ปรียานุช 58273 PB610196382TH
78 คุณ สิริวรรณ 58363 ET645177962TH
79 คุณ สุพิชชา 58299 PB610196405TH
80 คุณ จิตารัตน์ 58295 PB610196396TH
81 คุณ เฉลิมพันธ์ 58286 PB610196375TH
82 คุณ รุ่งอรุณ 58364 ET645177675TH
83 คุณ ศิริวรรณ 58347 PB610196440TH
84 คุณ สกุณา 58122 PB610196365TH
85 คุณ นาตยา 57936 PB610196351TH
86 คุณ ฐานิตา 58277 ET645177667TH
87 คุณ วนิดา 58281 RC840825317TH
88 คุณ นภาภรณ์ 58103 RC840825113TH
89 คุณ พิชญาวีร์ 58115 RC840825127TH
90 คุณ สุพัตรา 58274 RC840825087TH
91 คุณ ปานทิพย์ 58185 RC840825042TH
92 คุณ พวงทอง 58262 RC840825073TH
93 คุณ ขนิษฐา 58341 ET645177684TH
94 คุณ อารีญา 58072,58155,58228 PB610196246TH
95 คุณ พรวิภา 58197 PB610196334TH
96 คุณ อัญชนา 58164 PB610196348TH
97 คุณ สุภัทร์ชา 58192 PB610196039TH
98 คุณ จันทรา 58142 PB61016011TH
99 คุณ Madeena 58213 PB610196025TH
100 คุณ มณีรัตน์ 58239 RC840825039TH
101 คุณ ฐิติมา 58289 RC840825008TH
102 คุณ สุวรรณี 58345 ET645177790TH
103 คุณ จรรยา 58278 RC840824991TH
104 คุณ อนุชศรา 58293 RC840825060TH
105 คุณ ชนิดา 58318 ET645177826TH
106 คุณ นฤวร 58292 RC840825100TH
107 คุณ เพ็ญพรรณ 58298 RC840825025TH
108 คุณ อารีญา 58310 RC840824988TH
109 คุณ ขนิษฐา 57899 PC10547929TH
110 คุณ เพ็ญทิพย์ 58191 PC105447915TH
111 คุณ พัชรี 58229 PC105447861TH
112 คุณ จันทร์เพ็ญ 58245 ET645177786TH
113 คุณ กัลญาณี 58276 RC840824974TH
114 คุณ สุพิชชา 58242 PB610196042TH
115 คุณ จตุพร 58370 RC840825303TH
116 คุณ พิรุณรัตน์ 58367 ET645177914TH
117 คุณ นภัทรษร 58380 RC840825294TH
118 คุณ วิภาภรณ์ 58377 PB610196484TH
119 คุณ ไล 58384 ET645178027TH
120 คุณ ขนิษฐา 57951,28284,57933 ส่งเคอรี่
121 คุณ สุกัญญา 58329 ส่งเคอรี่
122 คุณ ขนิษฐา 58111,58255,58257,58272,58283 ส่งเคอรี่
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 21 - 12 - 61
1 คุณ ขวัญใจ  NJ01 RC840833145TH
2 คุณ ภาวิณี  NJ02 RC840833154TH
3 คุณ นธมน  NJ03 RC840833168TH
4 คุณ อังคณา  NJ04 RC840833450TH
5 คุณ ภัณฑิลา  NJ05 RC840833463TH
6 คุณ โยษิตา  NJ06 RC840833477TH
7 คุณ รจนี  NJ07 RC840833485TH
8 คุณ รัตนา  NJ08 RC840833551TH
9 คุณ ธรพร  NJ09 RC840833548TH
10 คุณ เรืองระวี  NJ10 RC840833534TH
11 คุณ เกศแก้ว  NJ11 RC840833525TH
12 คุณ นพวรรณ  NJ12 RC840833517TH
13 คุณ พัชญ์วัญญ์  NJ13 RC840833503TH
14 คุณ นภารัตน์  NJ14 RC840833494TH
15 คุณ มิ่งขัญ  NO01,NL03,NQ06  RC840833565TH
16 คุณ เกศรินทร์  NO02,NL02 RC840833579TH
17 คุณ จงใจ  NO03,NQ07 RC840833605TH
18 คุณ อภิวดี  NO04 RC840833582TH
19 คุณ สิตานัน  NO05,NQ22  RC840833596TH
20 คุณ สุภาณี  NO06 RC840833358TH
21 คุณ เดือนเพ็ญ  NO07 RC840833344TH
22 คุณ เพ็ญพรรณ  NO08 RC840833401TH
23 คุณ พรทิพย์  NO09 RC840833392TH
24 คุณ ณัฎฐพัชร์  NO10 RC840833446TH
25 คุณ บุษย์สิริ  NO11 RC840833432TH
26 คุณ ญานวัฒนา  NO12 RC840833429TH
27 คุณ ฐิตาภา  NO13,NL18,NQ25  RC840824152TH
28 คุณ ธันวาพร  NO14 RC840824149TH
29 คุณ ระวีโรจน์  NO15,NQ02 RC840833361TH
30 คุณ อัจฉรา  NO16 RC840833327TH
31 คุณ เพ็ญนิภา  NO17 RC840833313TH
32 คุณ สิริพร  NO18 RC840833300TH
33 คุณ ภาวินี  NO19,NL05 RC840824055TH
34 คุณ มัตติกา  NO20 RC840824121TH
35 คุณ นิตยา  NO21 RC840824118TH
36 คุณ สมสุข  NO22,NL29  PC105447566TH
37 คุณ ยุภา  NO23 RC840824095TH
38 คุณ พัชรี  NO24,NQ05  RC840824166TH
39 คุณ นิรศรา  NO25 RC840824033TH
40 คุณ วิไลภรณ์  NO26,NQ57 RC840824020TH
41 คุณ พวงแก้ว  NO27,NQ14 RC840824016TH
42 คุณ สกุณา  NO28,NL08 RC840824081TH
43 คุณ รัตนานันท์  NO29 RC840824078TH
44 คุณ สุรัญญา  NO30,NL12  RC840824064TH
45 คุณ พิมพ์รภัส  NO31,NL13 RC840824427TH
46 คุณ พรรณี  NO32 RC840824413TH
47 คุณ รักมี  NO33 RC840824489TH
48 คุณ ทัศนีย์  NO34,NQ04 RC840824475TH
49 คุณ จิระภา  NO35 RC840824461TH
50 คุณ สุชาดา  NO36 RC840824458TH
51 คุณ ขนิษฐา  NO37 RC840824047TH
52 คุณ คมขำ  NO38 RC840824339TH
53 คุณ อัญชลี  NO39 RC840824400TH
54 คุณ สุรัสวดี  NO40 RC840824395TH
55 คุณ กาญจนา  NO41 RC840824387TH
56 คุณ นัดดา  NO42 RC840824373TH
57 คุณ ปราชญาวดี  NO43 RC840824444TH
58 คุณ วิไลรัตน์  NO44 RC840824435TH
59 คุณ ศุภมิตร  NO45 RC840824311TH
60 คุณ พรรณี  NO46 RC840824360TH
61 คุณ สุวรรณี  NO47 RC840824356TH
62 คุณ จินดา  NO48 RC840824342TH
63 คุณ เสาวรส  NL04 RC376111923TH
64 คุณ อัมพิกา NL06  RC376111910TH
65 คุณ สุภรัศมิ์ NL07  RC376111906TH
66 คุณ พัชรินทร NL09 ET645177295TH
67 คุณ ธัญลักษณ์ NL10 RC376111897TH
68 คุณ กัลญาณี NL11 RC840832998TH
69 คุณ ปาจรีย์ NL14 RC376111883TH
70 คุณ เยาวลักษณ์ NL15 RC376111870TH
71 คุณ อภินันท์ NL16 RC376111866TH
72 คุณ สุภาว์ NL17 RC376111852TH
73 คุณ นงลักษณ์ NL19 RC840833242TH
74 คุณ สิริวรากร NL20 RC840833239TH
75 คุณ มาณี NL21 RC840833225TH
76 คุณ ปภัสสร NL22 RC840833211TH
77 คุณ ปุณยภา NL23 RC840833287TH
78 คุณ พรรณวดี NL24 RC840833273TH
79 คุณ นวรัตน์ NL25 RC840833260TH
80 คุณ ศิริรักษ์ NL26 RC840833258TH
81 คุณ ธัญลักษณ์ NL27 ET645177579TH
82 คุณ วัลภา  NL28 RC840833171TH
83 คุณ สายฝน NL30 RC840833185TH
84 คุณ ปราชญาวตี NL31,NQ15 RC840833199TH
85 คุณ ปวีณา NL32 RC840833208TH
86 คุณ อาภา NL33 RC840833137TH
87 คุณ สาวิตรี NL34 ET645177327TH
88 คุณ อรัญญา NL35 ET645177313TH
89 คุณ ศิริพร NL37 ET645177300TH
90 คุณ ลักขณา NQ01 RC376111438TH
91 คุณ รัตนา NQ03 RC376111441TH
92 คุณ อรณัญช์ NQ07 RC376111455TH
93 คุณ ปวรรัตน์ NQ09 RC346111469TH
94 คุณ วรจรรย์ NQ10 RC376111472TH
95 คุณ นุชจิราณ์ NQ11 RC376111486TH
96 คุณ พัชรนันท์ NQ12 RC376111526TH
97 คุณ รสสุคนธ์ NQ13 RC376111509TH
98 คุณ วันดี NQ16 RC376111512TH
99 คุณ พัชรินทร์ NQ17 RC376111490TH
100 คุณ กนกชล NQ18 RC376111659TH
101 คุณ นิธิมา NQ19 RC376111662TH
102 คุณ นิชนันท์ NQ20 RC376111676TH
103 คุณ กันติศา NQ21 RC376111680TH
104 คุณ สำเริง NQ23 RC376111614TH
105 คุณ อมรา NQ24 RC376111628TH
106 คุณ ภัทรศรัญชน์ NQ26 RC37611631TH
107 คุณ สุมนรัตน์ NQ27 RC376111645TH
108 คุณ วารุณี NQ28 RC376111574TH
109 คุณ อรวรรณ NQ29 RC376111588TH
110 คุณ สุภัค NQ30 RC376111591TH
111 คุณ อารีญา NQ31 RC376111605TH
112 คุณ เนตรนภา NQ32 RC376111530TH
113 คุณ ศิรินทรา NQ33 RC376111543TH
114 คุณ จารุวรรณ NQ34 RC376111849TH
115 คุณ วิไลวรรณ NQ35 RC376111835TH
116 คุณ สิริพร NQ37 RC376111821TH
117 คุณ พัณณ์ภัสสร NQ38 RC376111818TH
118 คุณ วรลักญช์ NQ39 RC376111565TH
119 คุณ ทานตะวัน NQ40 RC376111557TH 
120 คุณ ศศิรัศมิ์ NQ41 ET645177344TH
121 คุณ สุวรรณา NQ42 RC376111755TH
122 คุณ เพ็ญนิภา NQ43 RC376111747TH
123 คุณ ณัฏฐธิดา NQ44 RC376111733TH
124 คุณ ไอรดา NQ45 RC376111804TH
125 คุณ ณัฏฐวี NQ46 RC376111795TH
126 คุณ วิไลลักษณ์ NQ47 RC376111781TH
127 คุณ โชติกา NQ48 RC376111778TH
128 คุณ อภัสนันท์ NQ49 RC376111720TH
129 คุณ สุทักษ์ NQ50 RC376111716TH
130 คุณ วิภาพร NQ52 RC376111702TH
131 คุณ พิชญาภรณ์ NQ53 RC376111693TH
132 คุณ ดวงพร NQ54 ET645177358TH
133 คุณ สุรพิชญา NQ55 RC376111764TH
134 คุณ ศุภมิตร NQ56 RC376111945TH
135 คุณ ศศิมา NQ59 RC376111937TH
136 คุณ อภิชญา NQ60 RC376112005TH
137 คุณ จารุมน NQ61 RC376111999TH
138 คุณ นิศารัตน์ NQ62 RC376111985TH
139 คุณ สุวรรณี NQ63 RC376111971TH
140 คุณ ภัทรภร NQ64 ET645177361TH
141 คุณ พรรณี NQ65 RC376111954TH
142 คุณ ภาณิชา 58105 PC105447977TH  
143 คุณ ภัทรสุดา 57978 RC840824603TH  
144 คุณ กตวรรณ 58053 ET645177517TH  
145 คุณ กัญญา 58044 RC840824532TH  
146 คุณ วันนา 58130 RC840824585TH  
147 คุณ ชลลดา 58154 ET645177551TH  
148 คุณ สุมินตรา 58051 ET645177596TH 
149 คุณ กาญจนา 58151 RC840824577TH  
150 คุณ ปาริชาติ 58193 ET6451776463TH
151 คุณ เดือนเพ็ญ 58183 RC840824617TH  
152 คุณ รสรินทร์ 58048 ET645177503TH  
153 คุณ ดวงใจ 58190 ET645177548TH  
154 คุณ กิตติพร 58112 RC840824245TH  
155 คุณ อินทิพร 58135 RC840824285TH  
156 คุณ ลำเพย 58189 RC105447742TH  
157 คุณ พชรมณฑน์ 58058 ET645177582TH  
158 คุณ วัลภา 58060 RC840824325TH  
159 คุณ นิตยา 58059 RC840824197TH  
160 คุณ สุนารี 58114 RC840824237TH  
161 คุณ เบญจวรรณ 57525 ET645177450TH  
162 คุณ สิตานัน 58049 RC840824271TH  
163 คุณ ศิริรัตน์ 58061,58195 RC840824223TH  
164 คุณ วิรัณภัทร์ 58120 RC840824183TH  
165 คุณ สุกัญญา 58137 RC840824268TH  
166 คุณ พรพรรณ 58150 RC840824308TH   
167 คุณ เบ็ญจวรรณ 58143 PC105447739TH  
168 คุณ สมใจคิม RC840824912TH  
169 คุณ ลัทธพรรณ 58167 RC84082417TH  
170 คุณ นิตยา 58168 ET645177494TH  
171 คุณ เพ็ญประภา 58163 RC840824210TH 
172 คุณ ประภาพร 58160 RC840824254TH  
173 คุณ นรกมล 58141 RC840824299TH  
174 คุณ กรรณิกา 58182 RC840824135TH  
175 คุณ ศิริรัตน์ 58162 RC840833389TH  
176 คุณ วรรณา 58166 RC840833295TH  
177 คุณ ขวัญเรือน 58156 RC840833335TH  
178 คุณ อัมพร 58133 RC840833375TH  
179 คุณ พรทิพย์ 58159 ET645177534 TH
180 คุณ ลลิดา 58107 RC840833415TH  
181 คุณ นราพร 58126 RC840824501TH  
182 คุณ พัชรินทร์ 58046 ET645177769TH  
183 คุณ กนกพร 58147 ET645177755TH  
184 คุณ อัญญรัตน์ 57903 ET645177741TH  
185 คุณ กรรณิการ์ 58198 RC840824529TH  
186 คุณ มัณฑนา 58057 RC840824515TH   
187 คุณ เอื้อมพร 58124 RC8408244492TH
188 คุณ พิรุณรัตน์ 58093 ET645177738TH  
189 คุณ กิติชา 58094,58096 PC105447606TH  
190 คุณ เบ็ญวรรณ 58136 RC840824563TH  
191 คุณ ปิยนันท์ 58050 RC840824550TH  
192 คุณ สมพิศ 58148 ET645177485TH  
193 คุณ ศิโรรัตน์ 58169 ET645177477TH  
194 คุณ จินัฐกานต์ 58177 PC105447985TH  
195 คุณ จันทร์เพ็ญ 58066 ET645177525TH  
196 คุณ สำรวย 58179 PB610196127TH  
197 คุณ สาคร 58025 RC840824625TH  
198 คุณ สุกัญญา 58144  ET645177565TH  
199 คุณ สกุณา 58116 RC840824594TH  
200 คุณ ณัฐธิกา 58063 RC840824648TH  
201 คุณ อรสัณ 58085 ET645177605TH  
202 คุณ สิดาพัณณ์ 58028 RC840824634TH  
203 คุณ ทิพย์วิมล 58069 PC105447756TH  
204 คุณ ทัตชญา 58132 PC105447645TH  
205 คุณ จินตนา 58180 PC105447685TH   
206 คุณ นุชนาถ 57966 RC840824208TH  
207 คุณ เจษฏาภรณ์ 58056 RC376111968TH  
208 คุณ รมิดา 58134 PC105447671TH  
209 คุณ กุสุมา 58211 ET645177619TH  
210 คุณ สุนันทา 58203 RC840824651TH  
211 คุณ วนิชยา 58244 RC840824815TH  
212 คุณ รมิดา 58227 PC105447963TH  
213 คุณ สุมินตรา 57868 PC105447946TH  
214 คุณ สุกันยา 58140 RC840824926TH  
215 คุณ กัลญาณี 58119 PC105447892TH  
216 คุณ พัชรา 58109 ET645177653TH  
217 คุณ สโรสินี 58161 RC840824909TH  
218 คุณ เพ็ญทิพย์ 58030 RC840824890TH  
219 คุณ ฐานิตา 58149 PC105447858TH  
220 คุณ อัสมาร์ 58214 PC105447932TH  
221 คุณ พิมพ์ผกา 58236 RC840824886TH  
222 คุณ วันทนา 58038 RC840824872TH  
223 คุณ ธันยภรณ์ 57093 RC840824869TH  
224 คุณ วัจนา 57937 RC840824841TH  
225 คุณ นพมาศ 57940 RC840824855TH 
226 คุณ สิชา 58019 RC840824838TH  
227 คุณ มาลา 57841 PC105448005TH  
228 คุณ พิชญาวีร์ 57783 PC105447994TH  
229 คุณ ขนิษฐา 58158,58097,58110 ส่งเคอรี่  
230 คุณ วรรทนา 57883 PC105447844TH  
231 คุณ อัมรินทร์ 58121 RC840824696TH  
232 คุณ อิงอร 57948 PC105447835TH  
233 คุณ มณฑาทิพย์ 58086 PC105447827TH  
234 คุณ มะลิวรรณ 57637 PC105447813TH  
235 คุณ วรรณา 57807,57806 PC105447800TH  
236 คุณ แสงเดือน 58230 RC840814767TH  
237 คุณ ชนิดา 58235 ET645177724TH 
238 คุณ อมริศรา 58238 RC840824753TH  
239 คุณ รัชจีราญยา 58201 RC840824740TH  
240 คุณ สราวดี 58064 ET645177715TH  
241 คุณ กิติชา 58237 ส่งเคอรี่  
242 คุณ ลักษิกา 58188 ส่งเคอรี่  
243 คุณ ธัญลักษณ์ 58146 ส่งเคอรี่  
244 คุณ ชลธร 58187 PC105447795TH  
245 คุณ เพชรรัตน์ 58186 RC840824736TH  
246 คุณ ญาณินท์ 58172 RC840824807TH  
247 คุณ ชลาลัย 58139 RC840824798TH  
248 คุณ กานต์พิชชา 58207 ET645177707TH  
249 คุณ กัลยาลักษ์ 58125 PC105447787TH  
250 คุณ จารุวรรณ 58118 PC105447773TH  
251 คุณ จันเพ็ญ 58206 ET645177698TH  
252 คุณ วิลาวรรณ 58113 RC840824784TH  
253 คุณ สุชาดา 58194 PC105447760TH  
254 คุณ ศุภมิตร 57953 RC840824775TH  
255 คุณ มนฤทัย 58171 RC840824104TH  
256 คุณ แพรมุก 58174 ส่งเคอรี่  
257 คุณ ภูริตา 57913 ส่งเคอรี่  
258 คุณ อัจฉรา 58210 RC840824957TH 
259 คุณ ปิยธิดา 58199 RC840824943TH  
260 คุณ เพชรภรณ์ 58212 RC840824930TH  
261 คุณ จตุพร 58231,58233 ส่งเคอรี่  
262 คุณ ธีรารัตน์ 58127 PC105447950TH  
รอบจัดส่งวันอังคารที่ 18-12-61
1 คุณ สุภัท   NK01  ET645176865TH
2 คุณ อัจฉรา   NK02 RC376109496TH
3 คุณ มิ่งขวัญ   NK03 RC376109451TH
4 คุณ นุชนารถ   NK04 ET645176879TH
5 คุณ เพ็ญนิภา   NK05 RC376109465TH
6 คุณ วิไลภรณ์   NK06,NE28,NR11   RC376109981TH
7 คุณ จารุรินทร์   NK07 RC376109536TH
8 คุณ สุทักษ์  NK08 RC376109482TH
9 คุณ สิริพร   NK09 RC376109505TH
10 คุณ ปาจรีย์   NK10 RC376109519TH
11 คุณ ศรีสุดา   NK11 RC376109955TH
12 คุณ พรทิพย์   NK12 RC376109522TH
13 คุณ ชนัสนันท์  NK13 RC376109479TH
14 คุณ ศิรินทรา   NK14 RC376109540TH
15 คุณ พัสภรณ์   NK15 RC376109553TH
16 คุณ สุทิศา   NK16 RC376109567TH
17 คุณ ญานวัฒนา   NK17  ET645176919TH
18 คุณ  พัชรี  NK18 RC376109575TH
19 คุณ กัลธิยา  NK19 ET645176922TH
20 คุณ เกศรินทร์   NK20 RC376109584TH
21 คุณ วรจรรย์   NK21 ET645176882TH
22 คุณ ธิดา  NK22 RC376109598TH
23 คุณ สุวิมล   NK23 RC376109607TH
24 คุณ วรัทยา   NK24 RC376109730TH
25 คุณ ณัฏฐพัชร์   NK25 RC376109743TH
26 คุณ วิไลลักษณ์   NK26 RC376109757TH
27 คุณ จินดารัตน์   NK27,NE37  RC376109465TH
28 คุณ ดาริกา   NK28 RC376109690TH
29 คุณ นันทิกา   NK29 ET645177083TH
30 คุณ นรกมล   NK30 RC376109709TH
31 คุณ นภาพร   NK31 ET645177070TH
32 คุณ อรวรรณ   NK32,NE38  RC376109712TH
33 คุณ สุภาภรณ์   NK33 RC376109726TH
34 คุณ พัชรินทร์   NK34 ET645177066TH
35 คุณ เกศณี   NK35 RC376109655TH
36 คุณ ลักขณา   NK36 RC376109669TH
37 คุณ วันวิสาข์   NK37 RC376109672TH
38 คุณ พิชาภัค   NK38 RC376109686TH
39 คุณ ขณิฐา   NK39 RC376109615TH
40 คุณ อมรา   NK40 RC376109624TH
41 คุณ เต็มศิริ   NK41,NE35,NR07  RC376109995TH
42 คุณ ขนิษฐา   NK42 RC840833106TH
43 คุณ เมตตา   NK43 RC376109638TH
44 คุณ นุชจิราณ์   NK44 RC376109641TH
45 คุณ วีนัส   NK45 ET645177052TH
46 คุณ ศิริรัตน์   NK46 RC376109893TH
47 คุณ มินตรา  NK47 RC376109902TH
48 คุณ ดารุณี   NK48 RC376109916TH
49 คุณ พรพรรณ   NK49 RC376109920TH
50 คุณ สโรชา  NK50 RC376109859TH
51 คุณ เพ็ญพรรณ   NK51 RC376109862TH
52 คุณ ปวรรัตน์   NK52 ET645177018TH
53 คุณ กนกพร   NK53 RC376109876TH
54 คุณ น้ำเพชร   NK54 RC370609880TH
55 คุณ ฐิตาภา   NK55,NE21,NR28  RC376109964TH
56 คุณ ระพีภรณ์   NK56 RC376109814TH
57 คุณ ณัฐริกา   NK57 RC376109828TH
58 คุณ วันทนีย์   NK58 ET645177021TH
59 คุณ จุรีรัตน์   NK59 RC376109831TH
60 คุณ ปุณยภา   NK60 ส่งรวม NG43
61 คุณ รัชนีวรรณ   NK61 RC376109845TH
62 คุณ อภิวดี  NK62 RC376109774TH
63 คุณ ชลาลัย   NK63,NE40  RC376109788TH
64 คุณ สุพรรษา   NK64 RC376109791TH
65 คุณ สุชาดา   NK65,NR38, RC376110004TH
66 คุณ กัญญา   NK66 RC376109805TH
67 คุณ มนัสนันท์   NK67 RC376110052TH
68 คุณ นริศรา   NK68 RC376110066TH
69 คุณ สายจิตร   NK69 RC376110070TH
70 คุณ ลำเพย   NK70 ส่งรวม 57891
71 คุณ ฉัตราภรณ์   NK71 ส่งรวม 57896
72 คุณ พรน้ำทิพย์   NK72 RC376110083TH
73 คุณ อุษณีย์   NK73 RC376110018TH
74 คุณ อัชรา   NK74 RC376110021TH
75 คุณ หนึ่งฤทัย   NK75 ET645177035TH
76 คุณ มิรัญตรี   NK76 ET645177049TH
77 คุณ เกศแก้ว   NK77 RC376110035TH
78 คุณ ณัฐกานต์   NK78,NE04 ET64576975TH
79 คุณ สุรัญญา   NK79,NR30  RC376109947TH
80 คุณ อารีย์   NK80 RC376110049TH
81 คุณ อุทัยวรรณ   NK81 ET645176984TH
82 คุณ พูลทรัพย์   NK82,NE32 RC09978TH
83 คุณ อารีญา   NK83 ET645176998TH
84 คุณ จิรัชญา   NK84 RC376109933TH
85 คุณ มิ่งขวัญ   NR01 RC376110208TH
86 คุณ อัมรา   NR02 RC376110145TH
87 คุณ สุภัท   NR03 ET645177256TH
88 คุณ สุภาณี   NR04 RC376110137TH
89 คุณ สุวรรณี   NR04,NE24  RC376111282TH
90 คุณ พัชรี   NR05 RC376110199TH
91 คุณ วิไลรัตน์   NR06,NE31 RC376111217TH
92 คุณ ญาณวัฒนา   NR08 RC376110168TH
93 คุณ ปุณยภา   NR09,NE41 RC376111225TH
94 คุณ ธัญลักษณ์   NR10 RC376110154TH
95 คุณ ทัศนีย์   NR13,NE18 RC376111234TH
96 คุณ มณฑารัตน์   NR14 RC376110097TH
97 คุณ นวรัตน์  NR15 RC376110106TH
98 คุณ ศิรินุช   NR16 RC376110123TH
99 คุณ ชนวรรณ   NR17 ET645177004TH
100 คุณ ธนิดา   NR18 RC376110375TH
101 คุณ ทิพวัลย์   NR19 RC376110110TH
102 คุณ มาณี   NR20,NE42  RC376111248TH
103 คุณ สุภาภรณ์   NR21 RC376110389TH
104 คุณ จิระภา   NR22  ET645177260TH
105 คุณ นกน้อย  NR23 RC376110392TH
106 คุณ อารีย์   NR24 ET645177273TH
107 คุณ ดาริกา   NR25 RC376110401TH
108 คุณ กฤติมา   NR26 RC376110335TH
109 คุณ ชัญญา   NR27 RC376110344TH
110 คุณ รุ้งไพลิน   NR29 RC376110313TH
111 คุณ สรัญญา   NR31,NG33 RC376110358TH
112 คุณ เดือนเพ็ญ   NR32 RC376110300TH
113 คุณ สุกัญญา   NR33 RC376110295TH
114 คุณ มะลิวัลล์   NR34,NE30 RC376111375TH
115 คุณ สุภาภรณ์   NR35 RC376110361TH
116 คุณ ศิริรักษ์   NR36 RC376110260TH
117 คุณ ศุภมิตร   NR37 RC376110273TH
118 คุณ รุ่งนภา   NR39 RC376110256TH
119 คุณ สมสุข   NR40,NE43 RC376111384TH
120 คุณ ศิริรัตน์   NR41 RC376110327TH
121 คุณ พัชรี   NE01 RC376110211TH
122 คุณ รัชนีกร   NE02 RC376110225TH
123 คุณ สุภัท   NE03 RC376110239TH
124 คุณ เดือนเพ็ญ   NE06 RC376110242TH
125 คุณ อ้อมใจ   NE07 RC376110171TH
126 คุณ เกศรินทร์   NE08 RC376110185TH
127 คุณ สุภาณี   NE09 RC376110741TH
128 คุณ ระพีพร   NE10 RC376110738TH
129 คุณ นิตยา   NE11 RC376110738TH
130 คุณ พัชรินทร์   NE12 ET645177392TH
131 คุณ เกศรินทร์   NE13 RC376110769TH
132 คุณ จันทร์จีรา   NE14 RC376111336TH
133 คุณ กัซซี  NE15 ET645177401TH
134 คุณ ธีรารัตน์  NE16 RC376111367TH
135 คุณ ระวีโรจน์   NE17 RC376111353TH
136 คุณ รุ่งอรุณ   NE18 RC376111340TH
137 คุณ กัลญาณี   NE19 RC376111089TH
138 คุณ อัจจิมา   NE20 ET645177242TH
139 คุณ ภาวิณี   NE25 RC376111251TH
140 คุณ  จงใจ  NE26 RC376111265TH
141 คุณ  สาวิกา  NE27 RC376111279TH
142 คุณ ณัฎฐวี   NE29 RC376111322TH
143 คุณ สิวาพร   NE33 ET645177335TH
144 คุณ รัชดากร   NE30 RC376111319TH
145 คุณ เยาวลักษณ์   NE36 RC376111305TH
146 คุณ เสาวรัตน์   NE39 RC376111296TH
147 คุณ กัลญาณี 58036  PC105447637TH
148 คุณ สุจิตรา 58047  RC376111424TH
149 คุณ ธิดา 58042 RC376111398TH
150 คุณ ศุภมิตร 57992  RC376111407TH
151 คุณ กัลยาลักษ์ 58034  RC840832658TH
152 คุณ วันทนา 58014,58038  PC105447717TH
153 คุณ ภัสสร 58054 PC105447725TH
154 คุณ นิฤมล 58035 ส่งเคอรี่
155 คุณ กัญญาภัค 557638,57696,57697,57698,57699,57701,57702,57714 ส่งเคอรี่
156 คุณ เหรียญชัย 57998 RC376110579TH
157 คุณ พจนา 57996 RC376110790TH
158 คุณ กัณฑิมา 57976 RC376110830TH
159 คุณ นงลักษณ์ 58003 RC376110857TH
160 คุณ ภัทรียา 57994  RC376110684TH
161 คุณ สุชาดา 58002 RC376110582TH
162 คุณ กัลยารัตน์ 58020 RC376110622TH
163 คุณ สุนันท์ 58043 ET645177239TH
164 คุณ เบญจวรรณ 58001  PB610196161TH
165 คุณ นวรัตน์ 57970 PB610196113TH
166 คุณ นัจกร 57871 PB610196100TH
167 คุณ เปี๊ยก 58005 RC376110809TH
168 คุณ กาญจนา 57997 ET645177389TH
169 คุณ สรณ์สิริ 57993 RC376110786TH
170 คุณ สกุณา 57930,57931  RC376110772TH
171 คุณ จุฑามาศ 57989 PB610196095TH
172 คุณ Walailuck 57981 RC376110843TH
173 คุณ สุภาภรณ์ 57979 RC376110826TH
174 คุณ ธรสิริ 57985 RC376110812TH
175 คุณ ปภัสอร 58011 RC376110888TH
176 คุณ สุมนรัตน์ 57972 PB610196158TH
177 คุณ รสสุคนธ์ 58004 RC376110874TH
178 คุณ ทิชากร 58010 RC376110865TH
179 คุณ รัชนีกร 57983 ET645177375TH
180 คุณ เมตตา 57999 RC376110605TH
181 คุณ วิไลรัตน์ 58000 RC376110596TH
182 คุณ เรืองอุไร 57980 ET645177446TH
183 คุณ พิไลลักษณ์ 58016 RC376110640TH
184 คุณ ญานวัฒนา 58007 ET645177432TH
185 คุณ บุษกร 57664 RC376110636TH
186 คุณ สิริรัตน์ 57969 ET645177429TH
187 คุณ ธรพรรณ 58033 RC376110675TH
188 คุณ กุณรศาภร 57947 RC376110287TH
189 คุณ ภารดี 58015 ET645177415TH
190 คุณ ปทุมภรณ์ 57971 RC376110667TH
191 คุณ ฐานิตา 56724 RC376110653TH
192 คุณ พ.อ.หญิง ฉัตราภรณ์ 57896  RC376110724TH
193 คุณ อ้อยอัจฉรา 58013  RC376110715TH
194 คุณ รัตติกาล 58012  RC376110707TH
195 คุณ ลำเพย 57891 RC376110698TH
196 คุณ เครือออน 58006 ส่งเคอรี่   
197 คุณ สิตานันท์ 57987 PB610196144TH   
198 คุณ สุวิตรี 57961 RC376110463TH   
199 คุณ สำเริง 57975 RC376110429TH  
200 คุณ เดือนเพ็ญ 58031 RC376110415TH   
201 คุณ กาญจนา 58017 RC376110450TH   
202 คุณ เสาวลักษณ์ 57990 RC376110477TH
203 คุณ นันทภัทร 58024 RC376110485TH
204 คุณ ธิดา 58039 RC376110432TH
205 คุณ ศิริวรรณ 58041 RC376110494TH
206 คุณ ขนิษฐา 58045 RC376110503TH
207 คุณ อรทัย 58040 RC376110517TH
208 คุณ สมสุข 58008 RC376110525TH
209 คุณ เมธิญา 58027 ET645177145TH
210 คุณ ชลลดา 57498 ET645177185TH
211 คุณ ญัฐวลัย 57604 ET645177225TH
212 คุณ บุศยา 57575 RC376110534TH
213 คุณ วรรณภา 57718  PC105447708TH
214 คุณ ณัฐธยาน์ 57988 PC105447699TH
215 คุณ วิรัณภัทร์ 58037 ET645177287TH
216 คุณ สิชา 58019 RC376110548TH
217 คุณ ชบา 58026 RC376110551TH
218 คุณ ขวัญเรือน 58023 RC376110565TH
219 คุณ เต็มศิริ 57342  ET645177168TH
220 คุณ พรพิกา 58032  RC376110446TH
221 คุณ อนุรดี 57984 PC105447597TH
222 คุณ ขนิฐา 57790,57791,57799 PC105447552,PC105447668TH
223 คุณ วรรณา 57805 PC105447288TH
224 คุณ ปถมาพร 57578 PC105447623TH
225 คุณ ดวงฤทัย 57837,57839 PC105447654TH
226 คุณ วาสนา 57851,57850 PC105447583TH
227 คุณ สิริวรรณ 57892,57893 PC105447328TH
228 คุณ นิตยา 57956 PC105447314TH
229 คุณ มนต์ฤดี 57830 PC105447305TH
230 คุณ นงคราญ 57862 PC105447274TH
231 คุณ นภาภรณ์ 57666 PC105447362TH
232 คุณ นพมาศ 57940 PC105447291TH
233 คุณ จันทรา 57615 RC376112000TH
234 คุณ สุจินต์ 57722  RC376110993TH
235 คุณ รัชจีราญยา 57700 RC376110980TH
236 คุณ นันทพร 57793 RC376111013TH
237 คุณ ธันย์ธิชา 57795 RC376110576TH
238 คุณ ศิวปรียา 57777 RC376110945TH
239 คุณ อัญชนา 57540 RC376110959TH
240 คุณ สุมิตรา 57674 RC376110962TH
241 คุณ ปิยะฉัตร 57590 RC376110931TH
242 คุณ มนต์ฤดี 57769 RC376110891TH
243 คุณ ถนอมศรี 57595 RC376110905TH
244 คุณ จิรภัทร 57587 RC376110914TH
245 คุณ สกุณา 57928 RC376110928TH
246 คุณ อรดี 57960,57958  RC376111092TH
247 คุณ สุนีญา 57588 RC376211058TH
248 คุณ เต็มศิริ 57052 RC3761110035TH 
249 คุณ Thaneeya w. 57660  RC376111027TH  
250 คุณ วชิราภรณ์ 57619  RC376111044TH  
251 คุณ ภาณิชา 57566  RC376111185TH  
252 คุณ กัญญาวีร์ 57651 RC37611177TH 
253 คุณ จิดาภา 57782 RC376121132TH  
254 คุณ นิตยา 58055 RC37611141TH  
255 คุณ เบญจวรรณ 57596 RC376111163TH 
256 คุณ  สิริรัตน์ 57692 ET645177199TH 
257 คุณ  อรอนงค์ 57582 RC376111115TH 
258 คุณ  พรวิภา 57579 RC376111101TH 
259 คุณ  พัชรา 57645 ET645177208TH 
260 คุณ  มนต์ฤดี 57770  RC376111075TH 
261 คุณ  ศศิธร 57650 RC376111061TH 
262 คุณ  หทัยชนก 57733  RC376111150TH 
263 คุณ  รุ่งอรุณ 57723 RC376111146TH 
264 คุณ  รอฮีมะห์ 57661 ET64577154TH 
265 คุณ  ศราวุฒิ 56764 RC376105622TH 
266 คุณ  ขนิษฐา 57669 RC376111194TH 
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 14-11-61
1 คุณ มิ่งขวัญ  NG01  RC840832560TH
2 คุณ เกศรินทร์  NG02 RC840832499TH
3 คุณ พนอ  NG03 RC840832556TH
4 คุณ รัตติการ  NG04 RC840832542TH
5 คุณ อัจฉรา  NG05 RC840832539TH
6 คุณ วาสนา  NG06 RC840832600TH
7 คุณ สุกัญญา  NG07 RC840832803TH
8 คุณ รักมี  NG08 RC840832794TH
9 คุณ ขวัญเรือน  NG09 RC840832785TH
10 คุณ สรัสวดี  NG10 RC840832777TH
11 คุณ กาญจนา  NG11 RC840832525TH
12 คุณ พัชรี  NG12 RC840832511TH
13 คุณ ภาวิณี  NG13 RC840832508TH
14 คุณ พัชรินทร์  NG14 ET645176777TH
15 คุณ ขนิษฐา  NG15 RC840833106TH ส่ง อ.18
16 คุณ ณัฎพัชร์  NG16 RC840832750TH
17 คุณ ธัญลักษณ์  NG17 ET645176794TH
18 คุณ ระพีพร  NG18 RC840832786TH
19 คุณ รุ่งนภา  NG19 ET645176785TH
20 คุณ ธัญลักษณ์  NG20 RC840832732TH
21 คุณ สำอาง  NG21 Rc840832729TH
22 คุณ เสาวณีย์  NG22 RC840832715TH
23 คุณ สุรัญญา  NG23 RC840832701TH
24 คุณ นัยนา  NG24 ET645176803TH
25 คุณ นริศรา  NG25 RC840832692TH
26 คุณ ภัณฑิลา  NG26 RC840832763TH
27 คุณ มาณี  NG27 Rc840832953TH
28 คุณ รุ้งไพลิน  NG28 RC840832940TH
29 คุณ ภาวิณี  NG29 RC840832936TH
30 คุณ วิไลภรณ์  NG30 RC840832689TH
31 คุณ ดวงพร  NG31 RC840832675TH
32 คุณ บุญวาสนา  NG32 RC840832661TH
33 คุณ มณฑารัตน์  NG34 RC840832865TH
34 คุณ สุนีย์  NG34 RC840832851TH
35 คุณ นวรัตน์  NG35 RC840832922TH
36 คุณ จิรภา  NG36 RC840832919TH
37 คุณ สรชา  NG37 RC840832905TH
38 คุณ วนิดา  NG38 RC840832896TH
39 คุณ สมสุข  NG39 RC840832967TH
40 คุณ วิไลรัตน์  NG40 RC840832848TH
41 คุณ กัลยารัตน์  NG41 RC840832834TH
42 คุณ นิตยา  NG42 RC840832825TH
43 คุณ ปุณยภา  NG43 RC840833097TH ส่ง อ.18
44 คุณ รัตนา  NG44 RC840832817TH
45 คุณ จิณห์นิภา  NG45 RC840832882TH
46 คุณ ณัฐกานต์  NG46 RC840832879TH
47 คุณ ระวีโรจน์  NS01 RC840832233TH
48 คุณ ญาณวัฒนา  NS02 RC840832247TH
49 คุณ เกศรินทร์  NS03 RC840832176TH
50 คุณ อนุชศรา  NS04 RC840832180TH
51 คุณ พัชรินทร์  NS05 ET645176750TH
52 คุณ ณัฎพัชร์  NS06 RC840832193TH
53 คุณ พรรณี  NS07 RC840832321TH
54 คุณ อารีญา  NS08 RC840832255TH
55 คุณ สุวรรณี  NS09 RC840832264TH
56 คุณ อรอุมา  NS10 RC840832278TH
57 คุณ สุภาณี  NS11 RC840832281TH
58 คุณ เดือนเพ็ญ  NS12 RC840832220TH
59 คุณ ทิพวัลย์  NS13 RC840832220TH
60 คุณ พัชรี  NS14 RC840832335TH
61 คุณ โชติรส  NS15 RC840832349TH
62 คุณ วิไลภรณ์  NS16 RC840832352TH
63 คุณ ภาวิณี  NS17 RC840832366TH
64 คุณ มัญชุ์ชิษา  NS18 RC840832295TH
65 คุณ ฉัตรกมล  NS19 RC840832304TH
66 คุณ ธนภรณ์  NS20 RC840832318TH
67 คุณ สมสุข  NS21 RC840832437TH
68 คุณ จริยา  NS22 RC840832423TH
69 คุณ ปราชญาวตี  NS23 RC840832410TH
70 คุณ กัญญาณี  NS24 RC840832485TH
71 คุณ พรหทัย  NS25 RC840832471TH
72 คุณ ปุณยภา  NS26 RC840832468TH
73 คุณ ประภาศรี NS27 RC840832454TH
74 คุณ ทัศนีย์  NS28 RC840832627TH
75 คุณ สุจินต์  NS29 RC840832613TH
76 คุณ ทิพวรรณ  NS30 RC840832406TH
77 คุณ เพียงกมล  NS31  ET645176763TH
78 คุณ อภิชญา  NS32 RC840832397TH
79 คุณ อาภรณ์  NS33 RC840832383TH
80 คุณ อัมรา  NS34 RC840832370TH
81 คุณ สุกัญญา  NS35 RC840832445TH
82 คุณ นภาภัช  NS36 RC840832595TH
83 คุณ จารุมน  NS37 RC840832587TH
84 คุณ ธนันพัชญ์  NS38 RC840832573TH
85 คุณ วิรินทร์ญา  NS39 RC840832644TH
86 คุณ พัชรินทร์  NS40 RC840832635TH
87 คุณ กาญจนา 57848  RC840832975TH
88 คุณ อัญญรัตน์ 57932  PC105447447TH
89 คุณ สุกัญญา 57861 PC105447226TH   
90 คุณ กาญจนา 57885 ET645176905TH   
91 คุณ พัทยา 57867 PC105447380TH   
92 คุณ ณฐพัชญ์ 57686 PC105447464TH   
93 คุณ จีรรัตน์ 57965 ET645176851TH
94 คุณ พัทยา 57870 PC105447455TH   
95 คุณ สำรวย 57918 ส่งเคอรี่   
96 คุณ ธีรชญา 57922 ET645176896TH   
97 คุณ สุภัคชญา 57945 ET645176967TH   
98 คุณ สมพิศ 57915 PC105447495TH   
99 คุณ กัญญาภัค 57916 PC105447504TH   
100 คุณ อุไรรัตน์ 57946 PC105447518TH   
101 คุณ ดวงพร 57949 ET645176953TH   
102 คุณ พรน้ำเพชร 57938 ET645176940TH   
103 คุณ Witanya 57944 RC376109332TH   
104 คุณ ประภาพรรณ 57836 ET645176936TH   
105 คุณ ณัฐกานต์ 57917 ET645176834TH  
106 คุณ สุจินต์ 57866 RC840833035TH   
107 คุณ อัมรินทร์ 57817 RC840833021TH  
108 คุณ พรเกษม 57898 RC840833018TH   
109 คุณ ศุกร์นิษา 57902 RC840833083TH   
110 คุณ อภิชญา RC840833070TH   
111 คุณ นงลักษณ์ 57905 RC840833066TH   
112 คุณ อารยา 57906 RC840833052TH   
113 คุณ สายรุ้ง  57900 ET645177110TH
114 คุณ ขวัญนภา 57887 RC840833123TH  
115 คุณ กาญจนา 57901 ET645177106TH   
116 คุณ อัมรินทร์ 57894 ET645177097TH   
117 คุณ ชลศรัย 57897 RC840833110TH   
118 คุณ วิไลภรณ์ 57881 PC105447521TH  
119 คุณ ไล 57962 ET645177137TH   
120 คุณ กรรณิกา 57711 PC105447610TH   
121 คุณ น้ำฝน 57879 RC840832984TH   
122 คุณ สาวิกา 57812 PC105447570TH   
123 คุณ นาตยา 57598 PC105447402TH   
124 คุณ อ้อมใจ 57704  RC840833049TH
125 คุณ ขนิษฐา 57627 PC105447393TH  
126 คุณ ผกามาศ 57847 PC105447433TH   
127 คุณ พิชญาวีร์ 57630 PC105447420TH   
128 คุณ ขนิญฐา 57669 57675 57821 57831 57832 ส่งเคอรี่   
129 คุณ ขนิญฐา 57550 57557 57571 57631 57625 ส่งเคอรี่  
130 คุณ ปริชาติ 57563 RC376109448TH   
131 คุณ วรรณภา 57648 RC376109403TH   
132 คุณ อัญญรัตน์ 57903 PC105447376TH   
133 คุณ สิวาพร 57912 PC105447416TH   
134 คุณ วัจนา 57937 RC376109394TH   
135 คุณ กุลวิร์อร 57907 ET645177211TH   
136 คุณ ศิริพร 57882 RC376109434TH
137 คุณ พรรณี 57923 RC840833004TH   
138 คุณ มยุรี 57925 RC376109425TH   
139 คุณ ชลาลัย 57924 RC376109385TH   
140 คุณ รัชนี 57967 Rc376109377TH   
141 คุณ ฉัตรอมร 57943 PC105447481TH   
142 คุณ กัลยาลักษ์ 57921 PC105447478TH   
143 คุณ การัณฑ์พร 57959 RC376109417TH   
144 คุณ สุนันท์ 57952 ET645177171TH   
145 คุณ อัมรินทร์ 57955 RC376109363TH   
146 คุณ พาณินท์ 57963 RC376109350TH   
147 คุณ อัจฉราภรณ์ 57950 RC376109346TH   
148 คุณ มณีรัตน์ 57852 PC105447535TH   
149 คุณ ผกามาศ 57819 PC105447265TH   
150 คุณ ตรีรัตน์ 57797 PC105447227TH   
151 คุณ ขนิษฐา 57719 57720 57721   ส่งเคอรี่  
152 คุณ รอฮีมะห์ 57703 PC105447545TH   
153 คุณ วันเพ็ญ 57874 RC376109292TH   
154 คุณ เมตตา 57873 RC376109301TH   
155 คุณ ศิวปรียา 57840 RC376109315TH  
156 คุณ จิตตวดี 57876 PC105447212TH   
157 คุณ สุนีย์ 57875 RC376109329TH   
158 คุณ วชิราภรณ์ 57878 RC376109156TH   
159 คุณ มารีนา 57872 ET645176825TH  
160 คุณ ดาวพระศุกร์ 57880 ET645176817TH   
161 คุณ กัลญาณี 57910 RC376109160TH   
162 คุณ Madeena 57877  RC376109195TH   
163 คุณ ธนกร 57895 PC105447230TH   
164 คุณ ศิริรัตน์ 57846 PC105447243TH    
165 คุณ กุลระวี 57884 ET645176848TH   
166 คุณ ประมวลมาศ 57908 RC376109200TH   
167 คุณ เบญจพร 57864 RC376109244TH
168 คุณ อภัสนันท์ 57842 RC376109289TH   
169 คุณ โสมสบา 57849 RC376109235TH   
170 คุณ สุกันยา 57886 PC10547209TH    

 

รอบจัดส่งวันอังคารที่ 11-12-61
1 คุณ เกศรินทร์ NX01 RC376108779TH 
2 คุณ สุวรรณี NX02  RC376108782TH
3 คุณ รัชนีกร NX03  RC376108796TH
4 คุณ ธัญลักษณ์ NX04  RC376108805TH
5 คุณ ณัฎฐพัชร์ NX05  RC376108734TH
6 คุณ สิตานัน NX06  RC376108748TH
7 คุณ กัลธิยา NX07  ET645176542TH
8 คุณ วันเพ็ญ NX08  ET645176508TH
9 คุณ สมสุข NX09  RC376108694TH
10 คุณ ระพีพร NX10  RC376108765TH
11 คุณ เมวรี NX11  ET645176499TH
12 คุณ ญานวัฒนา NX12  RC376108751TH
13 คุณ พัชรี NX13  RC376108677TH
14 คุณ พรทิพย์ NX14  RC376108663TH
15 คุณ ฐิตาภา NX15  RC376108650TH
16 คุณ สรชา NX16  RC376108725TH
17 คุณ พัชรินทร์ NX17  ET645176587TH
18 คุณ เดือนเพ็ญ NX18  RC376108703TH
19 คุณ เต็มศิริ NX19  RC376108703TH
20 คุณ ณัฏฐวี NX20  RC376108898TH
21 คุณ วิไลภรณ์ NX21  RC376108969TH
22 คุณ ทัศนีย์ NX22  RC376108955TH
23 คุณ สุภาณี NX23  RC376108941TH
24 คุณ ทิพวัลย์ NX24  RC376108938TH
25 คุณ ระวีโรจน์ NX25  ET645176556TH
26 คุณ กนกพร NX26  RC376108685TH
27 คุณ สุวิมล NX27  RC376108884TH
28 คุณ นฤมล NX28  RC376108875TH
29 คุณ กัลยารัตน์ NX29  RC376108867TH
30 คุณ จิตรา NX30  RC376108853TH
31 คุณ มณฑารัตน์ NX31  RC376108924TH
32 คุณ จินดา NX32  RC376108915TH
33 คุณ วรรณา NX33  RC376108907TH
34 คุณ วัชรีพร NX34  RC376109099TH
35 คุณ นัชนันท์ NX35  RC376108840TH
36 คุณ ภาวิณี NX36  RC376108836TH
37 คุณ พูลทรัพย์ NX37  RC376108822TH
38 คุณ จีระภา NX38  ET645176595TH
39 คุณ อภิชญา NX39  RC376108819TH
40 คุณ อุษา 57808  ET645176732TH  
41 คุณ วรางคณา 57794  RC376109275TH   
42 คุณ นันท์หทัย 57753  ET645176692TH   
43 คุณ ญาณินท์ 57820  RC376109142TH  
44 คุณ พรพิมล 57809  RC376109187TH   
45 คุณ ปราชญาวตี 57780  RC376109227TH   
46 คุณ วันนา 57710  PC105447359TH   
47 คุณ ขนิษฐา 57669,57672   ส่งเคอรี่
48 คุณ ยุวดี 57781  RC376109261TH   
49 คุณ somsuda 57616  ET645146658TH   
50 คุณ แจ่มนภา 57822  RC376109139TH   
51 คุณ มาลา 57855  ET645176661TH   
52 คุณ piyanut 57843  RC376109173TH 
53 คุณ กนิษฐา 57815  PC105447141TH   
54 คุณ ชบา 57856  ET645176471TH   
55 คุณ สุภาวดี 57860  RC376109213TH   
56 คุณ กุหลาบ 57854  RC376109258TH   
57 คุณ กัซซี 57816  RC840832202TH   
58 คุณ หทัยชนก 57733  PC105447169TH   
59 คุณ รุ่งอรุณ 57723  PC105447190TH   
60 คุณ สุภัทร์ชา 57767 PC105447186TH   
61 คุณ บุษกร 57736  ET645176675TH   
62 คุณ วาสนา 57853  RC376109071TH   
63 คุณ ผกามาศ 57810  PC105447172TH   
64 คุณ นภาพร 57859  RC376109085TH   
65 คุณ ชุตินันท์ 57858  RC376109068TH   
66 คุณ wassana 57838  RC376109054TH   
67 คุณ สุจินต์ 57722  PC105447124TH   
68 คุณ ถนอมศรี 57716  PC105447115TH   
69 คุณ อารีญา  57787  PC105446821TH
70 คุณ Nucthanart 57778  PC105447107TH   
71 คุณ นันทพร 57793  PC105447138TH   
72 คุณ อารีญา 57667  PC105447098TH   
73 คุณ กัญญาวีร์ 57651  PC105447067TH   
74 คุณ มนตร์ฤดี 57770  PC105447053TH   
75 คุณ เพชรีพร 57708  PC105447075TH   
76 คุณ รัชจีราญยา 57700  PC105447084TH   
77 คุณ จันทิรา 57665  PC105446755TH   
78 คุณ เต็มศิริ 57823  ET645176468TH   
79 คุณ ศิวปรียา 57777  RC376109125TH   
80 คุณ ธันย์ธิชา 57795  PC105446747TH   
81 คุณ จิดาภา 57782  PC105446764TH   
82 คุณ เยาวนารถ 57687  PC105446804TH   
83 คุณ อาภาภรณ์ 57706  PC105446795TH   
84 คุณ สุภาวดี 57717  PC105446781TH   
85 คุณ จิราภา 57594  PC105446733TH   
86 คุณ ธันวาพร 57818  PC105446778TH   
87 คุณ Madeena 57811  PC105446845TH   
88 คุณ พรวิภา  57715  RC376109010TH   
89 คุณ วราภรณ์ 57740  RC376109023TH   
90 คุณ หรรษา 57763  RC376109037TH   
91 คุณ วันนา 57764  ET645176454TH   
92 คุณ ฐิตินันท์ 57750  ET645176437TH   
93 คุณ ภานุมาศ 57765  RC376108972TH   
94 คุณ จิณห์นิภา 57766  RC376108986TH   
95 คุณ กฤติยาภรณ์ 57775  RC376108990TH   
96 คุณ ปิยะนัล 57752  RC376109045TH   
97 คุณ ชญานี 57760  ET645176423TH   
98 คุณ จุติมา 57771  RC376109108TH   
99 คุณ กัลยาลักษ์ 57618  PC105447345TH   
100 คุณ วินัย 53762  RB505066271TH   
101 คุณ suwanna 56827  ส่งเคอรี่   
102 คุณ ขนิษฐา 57644,57646  ส่งเคอรี่   
103 คุณ วิธัญญา 57688  PC105447331TH   
104 คุณ ชลธิชา 57647  PC105446923TH   
105 คุณ อาภาภรณ์ 57649,57622,57623,57629,57636  ส่งเคอรี่   
106 คุณ สุนีญา 57588  PC105446910TH   
107 คุณ มนต์ฤดี 57769  PC105446906TH   
108 คุณ ปิยะฉัตร 57590  PC105446897TH   
109 คุณ จันทรา 57615  PC105446968TH   
110 คุณ ฐานิตา 57621  PC105446954TH   
111 คุณ จงใจ 57634  PC105446945TH   
112 คุณ สกุณา 57175,57149 ส่งเคอรี่   
113 คุณ อรัญญา 57576  PC105446937TH   
114 คุณ พรวิภา 57589  PC105447005TH   
115 คุณ ศศิธร 57650  PC105446999TH   
116 คุณ พิรุณรัตน์ 57617  PC105446985TH   
117 คุณ สุกัญญา 57779  PC105446971TH   
118 คุณ อารีญา 57585  PC105447040TH   
119 คุณ เพ็ญแข 57499  PC105447036TH   
120 คุณ ศิริรัตน์  57683  RC540832114TH   
121 คุณ พิกุลทอง 57641  PC105447022TH   
122 คุณ ภาณิชา 57591  PC105447019TH   
123 คุณ เบญจวรรณ 57596  PC105446835TH   
124 คุณ จิรภัทร 57587  PC105446818TH   
125 คุณ suwanna 57600  PC105446883TH 
126 คุณ ภัทรนิษฐ์ 57834  ส่งเคอรี่   
127 คุณ วิไลภรณ์ 57800  PC105446870TH   
128 คุณ อุมาพร 57813  PC105446866TH   
129 คุณ พรรณี 57772  RC840832162TH   
130 คุณ ประภาพรรณ 57747  ET645176689TH   
131 คุณ ทานตะวัน 57827  RC376109006TH   
132 คุณ พัชรา 57835  ET645176410TH   
133 คุณ วิจิตรา 57828  RC840832159TH   
134 คุณ ธนพร 57551  PC105446588TH   
135 คุณ นิอร 56962  PC105446574TH   
136 คุณ บูรณี 57829 RC840832074TH   
137 คุณ แสงเดือน 57826  RC940832065TH  
138 คุณ madeena 57814  RC376108527TH  
139 คุณ นุชจรินทร์ 57824  RC376108513TH   

 

รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 07-12-61

1 คุณ นวรัตน์ 57693 PC105446720TH
2 คุณ วชิราภรณ์ 57619 RC376108589TH
3 คุณ อังคณา 57601 RC376108575TH
4 คุณ ขนิษฐา 57654,57626 PC105446716TH
5 คุณ ชลธิชา 57624 RC376108646TH
6 คุณ อัธยา 57620 RC376108632TH
7 คุณ ชุติมา 57668 RC376108629TH
8 คุณ สุมิตรา 57674 RC376108615TH
9 คุณ วาริษา 57659 RC376108368TH
10 คุณ สุมาลี 57677 RC376108354TH
11 คุณ สุฤทัย 57681 RC376108408TH
12 คุณ วิลาวรรณ 57613 RC376108399TH
13 คุณ สมคิด 57581 RC376108345TH
14 คุณ จารุวรรณ 57569 RC376108385TH
15 คุณ จันทิมา 57658 RC376108337TH
16 คุณ น้ำฝน 57580 RC376108371TH
17 คุณ มิรัญตรี 57727 ET645176114TH 
18 คุณ ภูษณิศา 57729 RC376108442TH
19 คุณ สุภาวดี 57572 PC105446702TH
20 คุณ มัณฑนา 57678 PC105446693TH
21 คุณ Kojchaorn 57662 RC376108439TH
22 คุณ Onuma 57679 RC376108425TH
23 คุณ ภัทร์ศาสตร์ 57705 RC376108411TH
24 คุณ กัลยา 56500 ET645176162TH
25 คุณ สมพร 57691 RC376108487TH
26 คุณ วรรณา 57605 PC105446441TH
27 คุณ ไอรดา 57639 PC105446486TH
28 คุณ ณฐพัชญ์ 57583 RC376108473TH
29 คุณ พัชรา 57645 ET645176159TH
30 คุณ วิภาภรณ์ 57712 PC105446472TH
31 คุณ ศิริลดา 57682 RC376108460TH
32 คุณ รอฮีมะห์ 57661 ET645176145TH
33 คุณ สุทธิกา 57676 RC376108456TH
34 คุณ ไล 57684 RC105446526TH
35 คุณ นภาพร 57673 RC376108323TH
36 คุณ ภานิดา 57586 RC376108310TH
37 คุณ ณัฐวลัย 57604 ET645176131TH
38 คุณ ฉัตรฑริกา 57537 RC376108306TH
39 คุณ ศิรัญญา 57685 RC376108297TH
40 คุณ บุศยา 57575 PC105446279TH
41 คุณ wilailuk 57486 ส่งเคอรี่
42 คุณ Phanitsupha 57592 RC376108283TH
43 คุณ อ้อมใจ 57609 PC105446265TH
44 คุณ เสาวลักษณ์ 57670 ส่งเซเว่น
45 คุณ ถนอมศรี 57595 PC105446628TH
46 คุณ พรวิภา 57579 PC105446614TH
47 คุณ บัวพันธ์ 57707 PC105446680TH
48 คุณ อรอนงค์ 57582 PC105446676TH
49 คุณ อ้อมใจ 57612 PC105446662TH
50 คุณ รัชฏาพร 57671 RC376108535TH
51 คุณ พวงแก้ว 57694 RC376108601TH
52 คุณ Thaneeya w. 57660 PC105446659TH
53 คุณ จินดารัตน์ 57709 RC376108592TH
54 คุณ กัลยาลักษ์ 57695 RC840832030TH
55 คุณ วิไลพร 57713 RC840832043TH
56 คุณ สิริรัตน์ 57692 ET645176573TH
57 คุณ วรรณา 57744 RC840832091TH
58 คุณ กัณฑิมา 57737 RC840832131TH
59 คุณ มณีรัตน์ 57653 RC840831992TH
60 คุณ เดือนเพ็ญ 57725 RC840831989TH
61 คุณ อรอุมา 57758 ET645176560TH
62 คุณ ศรีสุดา 57761 ET645176600TH
63 คุณ ศศิรัศมิ์ 57755 ET645176644TH
64 คุณ สุรางคณา 57608 RC840831975TH
65 คุณ สุนิสา 57607 ET645176613TH
66 คุณ แสงเดือน 57606 RC840831768TH
67 คุณ ประกอบ 57680 RC840831723TH
68 คุณ รัตนา  NK01 RC840831241TH
69 คุณ ปาจรีย์  NK02 RC840831238TH
70 คุณ อัจฉรา  NK03 RC840831224TH
71 คุณ กันติศา  NK04 RC840831215TH
72 คุณ ลักขณา  NK05 RC840831272TH
73 คุณ เกศรินทร์  NK06 RC840831286TH
74 คุณ สุภัท  NK07 ET645176202TH
75 คุณ เต็มศิริ  NK08 ET645176180TH
76 คุณ ณัฏฐวี  NK09 RC840831265TH
77 คุณ พัชรี  NK10 RC840831255TH
78 คุณ นรกมล  NK11 RC840831326TH
79 คุณ เดือนเพ็ญนภา  NK12 RC840831312TH
80 คุณ พรทิพย์  NK13 RC840831309TH
81 คุณ สุภา  NK14 RC840831290TH
82 คุณ สุพัตตา  NK15 RC840831365TH
83 คุณ ดาริกา  NK16 RC840831357TH
84 คุณ ฐิตาภา  NK17 RC840831343TH
85 คุณ พัชรนันท์  NK18 ET645176176TH
86 คุณ จงจิตต์  NK19 ET546176247TH
87 คุณ ธิดา  NK20 RC840831330TH
88 คุณ สุริศา  NK21 RC840831405TH
89 คุณ ขนิษฐา  NK22 ET645176233TH
90 คุณ จิรภา  NK23 ET645176220TH
91 คุณ วิภาดา  NK24 RC840831391TH
92 คุณ เกศนภา  NK25 RC840831388TH
93 คุณ ศิรินทรา  NK26 RC840813174TH
94 คุณ ธันวาพร  NK27 RC840831445TH
95 คุณ ญานวัฒนา  NK28 RC840831431TH
96 คุณ สุทักษ์  NK29 RC840831428TH
97 คุณ กาญจนา  NK30 RC840831414TH
98 คุณ กัญญา  NK31 RC840431480TH
99 คุณ สิริพร  NK32 RC840831476TH
100 คุณ น้องทิพย์  NK33 RC840831462TH
101 คุณ ศิวาพร  NK34 RC840831459TH
102 คุณ วิไลวรรณ  NK35 RC840831520TH
103 คุณ ภาวิณี  NK36 RC840831516TH
104 คุณ ชนิดา  NK37 ET645176216TH
105 คุณ ชิดชนก  NK37 ET645176281TH
106 คุณ ภัทรียา  NK38 ET645176278TH
107 คุณ อนุชศรา  NK39 RC840831493TH
108 คุณ นันทิภัทร์  NK40 ET645176264TH
109 คุณ รุ่งนภา  NK41 RC840831502TH
110 คุณ วีนัส  NK42 ET645176255TH
111 คุณ อารีญา  NK43 RC840831564TH
112 คุณ พวงแก้ว  NK44 RC840831555TH
113 คุณ พลังรัก  NK45 RC840831547TH
114 คุณ สุชาดา NK47 RC840831533TH
115 คุณ ปริชาติ  NK48 RC840831604TH
116 คุณ สุจินต์  NK49 RC840831599TH
117 คุณ นริศรา  NK50 ET645176304TH
118 คุณ นาริศรา  NK51 RC840831581TH
119 คุณ ปาริชาติ  NK52 ET645176255TH
120 คุณ อนิญชนา  NK53 ET645176318TH
121 คุณ ณัฎฐพัชร์  NK54 RC840831578TH
122 คุณ ลลัดดา  NK55 ET645176352TH
123 คุณ ประกายคำ  NK56 RC840831645TH
124 คุณ อุบลลักษณ์  NK57 RC840831635TH
125 คุณ วิไลภรณ์  NK58 RC840831621TH
126 คุณ มัสลิน  NK59 ET645176366TH
127 คุณ ร.ท.จักรพงศ์  NK60 RC840831618TH
128 คุณ อัจจิมา NK61 ET645176321TH
129 คุณ สุกัญญา  NK62 RC840831683TH
130 คุณ สุภัคชญา  NK63 ET645176349TH
131 คุณ พิชญาภรณ์  NK64 RC84083167TH
132 คุณ มะลิวัลย์  NK65 RC840831666TH
133 คุณ มลิวัลย์  NK66 ET645176335TH
134 คุณ พรน้ำทิพย์  NK67 RC840831652TH
135 คุณ เพ็ญพรรณ  NK68 RC840831710TH
136 คุณ นริศรา  NK69 RC840831706TH
137 คุณ เบญจวรรณ  NK70 RC840831697TH
138 คุณ ลำเพย  NK71 RC840831745TH
139 คุณ พ.อ.หญิงฉัตราภรณ์  NK72 RC840831745TH
140 คุณ มยุรี  NK73 RC840831737TH
141 คุณ ชนธร  NK74 RC840831808TH
142 คุณ จงใจ  NK75 RC840831799TH
143 คุณ ศันสนีย์  NK76 RC840831785TH
144 คุณ เสาวนีย์  NK78 RC840831771TH
145 คุณ สุนิสา  NK79 RC840831842TH
146 คุณ วิไลวรรณ  NK80 ET546176406TH
147 คุณ ศุกร์นิษา  NK81 RC840831839TH
148 คุณ ศิริลักษณ์  NK82 RC840831811TH
149 คุณ อุบลรัตน์  NK83 ET645176397TH
150 คุณ พิชาภัค   NK84 RC840831825TH
151 คุณ โศภิดา  NK85 RC840831887TH
152 คุณ พัชรี  NK86 ET645176383TH
153 คุณ จิรัชญา  NK87 RC840831873TH
154 คุณ นิภาพร  NK88 รอเลขพัสดุ
155 คุณ ชณิตรา  NK89 ET645176370TH
156 คุณ กฤติกา  NK90 RC840831856TH
157 คุณ สิริลักษณ์  NK91 RC840831927TH
158 คุณ อภิวดี  NK92 RC840831913TH
159 คุณ จิระนันท์  NK93 ET645176445TH
160 คุณ นงลักษณ์  NK94 RC840831900TH
161 คุณ ดวงพร  NK95 RC840831895TH
162 คุณ พรรณี  NK96 RC840831961TH
163 คุณ สุฤทัย  NK97 RC840831958TH
164 คุณ ฐิติรัจน์  NK98 RC840831944TH
165 คุณ มิ่งขวัญ  NK99 RC840831935TH
166 คุณ อรวรรณ  NK100 RC840832009TH
167 คุณ พจนา 57745 RC840832145TH
168 คุณ สลักฤทัย 57742 ET645176525TH
169 คุณ ขนิษฐา 57690 RC840832012TH
170 คุณ ณัฐรดา 57610 RC840832057TH
171 คุณ ระวีโรจน์ 57728 RC840832088TH
172 คุณ นรกมล 57602 RC840832105TH
173 คุณ ปาริชาติ 57751 ET645176511TH
174 คุณ Suwanna 57757 PC10546645TH
175 คุณ อินทิรา 57735 ET645176485TH
176 คุณ อัจฉรา 57726 RC376108500TH
177 คุณ กนกชล 57730 ET645176539TH
178 คุณ พัชรี 57689 PC105446852TH
179 คุณ กัญจน์ณัฏฐ์ 57762 RC376108561TH
180 คุณ วราภรณ์ 57746 RC376108558TH
181 คุณ สิริวรรณ 57739 ET645176128TH
182 คุณ พรพรรณ 57741 RC376108544TH
183 คุณ อภัสนันท์ 57731 RC376108495TH
184 คุณ ภุมภา 57655 PC105446631TH
รอบจัดส่งวันอังคารที่  04-12-61
1 คุณ มิ่งขวัญ  NC01 RC376107637TH
2 คุณ วรลักษณ์  NC02 RC376107623TH
3 คุณ สุภาพร  NC03 RC376107610TH
4 คุณ วิไลภรณ์  NC04 RC376107685TH
5 คุณ ญานวัฒนา  NC05 RC376107671TH
6 คุณ วาสนา  NC06 RC376107668TH
7 คุณ กัญจนา  NC07 RC376107654TH
8 คุณ เกศรินทร์  NC08 RC376107725TH
9 คุณ สุภัท  NC09 ET645176043TH
10 คุณ พินิจ  NC10 RC376107711TH
11 คุณ อ้อมใจ  NC11 RC376107708TH
12 คุณ นริศรา  NC12 RC376107699TH
13 คุณ ศิรินทรา  NC13 RC376107760TH
14 คุณ ปราณี  NC14 RC376107756TH
15 คุณ นงนุช  NC15 RC376107742TH
16 คุณ มนตรา  NC16 RC376107739TH
17 คุณ ศิรินภา  NC17 RC376107800TH
18 คุณ เสาวนีย์  NC18 RC376107795TH
19 คุณ สุรางค์  NC19 RC376107787TH
20 คุณ จันทิมา  NC20 RC376107773TH
21 คุณ พัชรี  NC21 RC376107844TH
22 คุณ อารีรัตน์  NC22 RC376107835TH
23 คุณ มยุนีย์  NC23 RC376107827TH
24 คุณ อารีญา  NC24 RC376107813TH
25 คุณ ปพิชญา  NC25 RC376107889TH
26 คุณ ราตรี  NC26 RC376107875TH
27 คุณ พรทิพย์  NC27 RC37607861TH
28 คุณ นุสรา  NC28 RC376107858TH
29 คุณ ฐิตาภา  NC29 RC376107929TH
30 คุณ อมรา  NC30 RC376107915TH
31 คุณ สุจารี  NC31 RC376107501TH
32 คุณ ไพลิน  NC32 RC376107892TH
33 คุณ เกยูร  NC33 RC376107963TH
34 คุณ รุ้งไพลิน  NC34 RC376107950TH
35 คุณ อภิวดี  NC35 RC376107946TH
36 คุณ รมิดา  NC36 RC376107932TH
37 คุณ อัญชลี  NC37 RC376108005TH
38 คุณ สมสุข  NC38 RC376107478TH
39 คุณ พรรณปวีณ์  NC39 RC376107954TH
40 คุณ พิมพ์ชนก  NC40 RC376107985TH
41 คุณ เยาวลักษณ์  NC41 RC376107977TH
42 คุณ หฤทัย  NC42 RC376108045TH
43 คุณ สุมิตา  NC43 RC376108031TH
44 คุณ วิไลรัตน์  NC44 RC376108028TH
45 คุณ รัชฎา  NC45 RC376108014TH
46 คุณ นริศรา  NC46 RC376108080TH
47 คุณ ภาวิณี  NC47 RC376108076TH
48 คุณ อลิสา  NC48 RC376108062TH
49 คุณ สุวิมล  NC49 RC376108059TH
50 คุณ รมย์รพี  NC50 RC376108120TH
51 คุณ อ้อยอัจฉรา  NC51 RC376108116TH
52 คุณ ชลาลัย NC52 RC376108102TH  
53 คุณ อัจฉรา  NV01 RC376107243TH
54 คุณ ณัฐธยาน์  NV04 RC376107230TH
55 คุณ สุจิตรา  NV05 RC376107226TH
56 คุณ ภัทรียา  NV06 ET645175873TH
57 คุณ ขวัญใจ  NV07 RC376107212TH
58 คุณ ขนิษฐา  NV10 RC376107288TH
59 คุณ ณัฏฐวี  NV11 RC376107274TH
60 คุณ ณัฐริกา  NV13 RC376107265TH
61 คุณ ธัญธิตา  NV14 RC376107257
62 คุณ จารุณี  NV15 RC376107328TH
63 คุณ ศันสนีย์  NV16 RC376107314TH
64 คุณ จิระวัฒน์  NV17 RC376107305TH
65 คุณ ณัฐวรรณ  NV20 RC376107291TH
66 คุณ สุรัญญา  NV21 RC376107326TH
67 คุณ มาณี  NV22 RC376107359TH
68 คุณ เต็มศิริ  NV23 ET645175860TH
69 คุณ สุทักษ์  NV24 RC376107345TH
70 คุณ เดือนเพ็ญ  NV25 RC376107331TH
71 คุณ รัตนาภรณ์  NV28 RC376107393TH
72 คุณ สุวรรณา  NV29 RC376107402TH
73 คุณ เลิศรัตน์  NV30 RC376107380TH
74 คุณ หนึ่งฤทัย  NV31 RC376107376TH
75 คุณ มยุรี  NV33 RC376107447TH
76 คุณ นงลักษณ์  NV34 RC376107433TH
77 คุณ ปุณยภา  NV35 RC376107420TH
78 คุณ ทัศนีย์  NV36 RC376107416TH
79 คุณ ชัชวรรณ์  NV37 ET645175900TH
80 คุณ สุวรรณี  NV38 RC376107481TH
81 คุณ วรรณนิภา  NV40 ET645175913TH
82 คุณ นภัสวรรณ  NV44 RC37607464TH
83 คุณ ดาริกา  NV45 RC376107455TH
84 คุณ จุฬา  NV46 ET645175927TH
85 คุณ รัตติการ  NV47 RC376170521TH
86 คุณ ลำเพย  NV48 RC376170518TH
87 คุณ พชรพร  NV50 RC376170495TH
88 คุณ น้องทิพย์  NV51 RC376170504TH
89 คุณ มารีนา  NV52 RC376107566TH
90 คุณ นาตยา  NV53 RC376107552TH
91 คุณ ชฎาพร  NV54 RC376107549TH
92 คุณ ศิรประภา  NV57 ET645175544TH
93 คุณ อรุณี  NV58 RC376107535TH
94 คุณ วิไลลักษณ์  NV59 RC376107606TH
95 คุณ นาวรัตน์  NV60 RC376107597TH
96 คุณ สายหยุด  NV61 ET645175958TH
97 คุณ ศุพิชญา  NV62 ET645175961TH
98 คุณ สุดาพร  NV63 RC376107583TH
99 คุณ ชัญญานุช  NV64 ET645176009TH
100 คุณ ภัทราพร  NV65 RC376107570TH
101 คุณ อารยา  NV66 RC376107645TH
102 คุณ ขนิษฐา 57542,44,46  ส่งเคอรรี่ 
103 คุณ กัญญาณี 57559,66 ส่งเคอรี่  
104 คุณ อัมพร 57545  RC376108266TH  
105 คุณ ศิรินทรา 57558 RC376108252TH  
106 คุณ ณัฐชนันท์ 57561 RC376108249TH  
107 คุณ รัศมี 57543 ET645176105TH  
108 คุณ ศิริรักษ์ 57549 RC376108221TH  
109 คุณ นันทภัชร 57539 RC376107084TH  
110 คุณ วันเพ็ญ 57541 RC376108204TH  
111 คุณ เรืองระวี 57548 RC376107075TH  
112 คุณ วรลักษณ์ 57565 PC105446305TH  
113 คุณ สมคิด 57568 RC376108178TH  
114 คุณ กันสินี 57536 RC376108164TH  
115 คุณ ศุภวรรณ 57567 PC105446296TH  
116 คุณ สิริรัตน์ 57538 ET645176091TH  
117 คุณ ภาวิณี 57438 RC376108155TH  
118 คุณ รัชนีกร 57511 RC376108147TH  
119 คุณ อารีญา 57532 PC105446367TH  
120 คุณ พัชรรินทร 57527 ET645176088TH  
121 คุณ จิตรา 57478 PC105446353TH  
122 คุณ เบญจวรรณ 57494 PC105446340TH  
123 คุณ พรวิภา 57484 PC105446336TH  
124 คุณ นัจกร 57372 PC105446375TH  
125 คุณ สาวิตรี 57415 ET645176074TH  
126 คุณ สุดา 57524 ET645175992TH  
127 คุณ นภาพร 57529 RC376107141TH  
128 คุณ เจษฎาภรณ์ 57510 RC376107067TH  
129 คุณ มาลา 57526 RC376107053TH  
130 คุณ มาลา 57522 ET645176065TH  
131 คุณ วารุณี 57501 RC376107124TH  
132 คุณ กาญจนา 57502 ET645176057TH  
133 คุณ ลักษิกา 56917,18,19,20 ส่งเคอรี่  
134 คุณ ทิพวรรณ 57531 ET645176030TH  
135 คุณ ปรียานุช 57534 ET645176026TH  
136 คุณ วิไลรัตน์ 57507 RC376107115TH  
137 คุณ วรัทยา 57523 RC376107107TH  
138 คุณ จุฑาทิพย์ 57528 ET645176012TH 
139 คุณ ปราณปรียา 57521 RC376107098TH  
140 คุณ กาญจนา 57500 RC376107169TH  
141 คุณ พัชรี 57366 RC376107155TH  
142 คุณ กัลญาณี 57533 PC105446384TH  
143 คุณ ฤทัย 57503 PC105446398TH  
144 คุณ นิฤมล 57515 ส่งเคอรี่  
145 คุณ สิวาพร 57506 RC376107209TH  
146 คุณ นภาพร 57516 RC376107138TH  
147 คุณ จาริณี 57512 RC376107190TH  
148 คุณ อรัญญา 57517 RC376107186TH  
149 คุณ ศรัญญา 57519 RC376107172TH  
150 คุณ นภาพร 57493 ET645175989TH  
151 คุณ พรรณี 57504 RC376106968TH  
152 คุณ สิวาพร 57468 RC376106923TH  
153 คุณ นิศารัตน์ 57471 RC565315926TH  
154 คุณ อัจฉรา 57469 RC565315912TH  
155 คุณ ภาณิชา 57566 PC105446251TH  
156 คุณ Chayanis  57573 RC376108270TH
157 คุณ อัญชนา 57540 PC105446282TH  
158 คุณ สุพิชชา 57555 PC105446319TH  
159 คุณ ธิดา 57560 RC376108235TH  
160 คุณ พัชรี 57552 PC105446322TH  
161 คุณ กนกวรรณ 57547 RC376108195TH  
162 คุณ กาญจนา 57562 RC376108218TH  
163 คุณ จารุวรรณ 57554  RC376108181TH 
164 คุณ สุรัญญา 57535 RC376108133TH  
165 คุณ นัทธมน 57570 RC376108093TH  
166 คุณ ชลลดา 57498 ET645175935TH  
167 คุณ กรรณิกา 57492 RC376106999TH  
168 คุณ ศิริรัตน์ 57475 RC376106954TH  
169 คุณ อุบลวรรณ 57495 RC376106910TH  
170 คุณ บูรณี 57476 RC376106906TH  
171 คุณ จันทิรา 57466 PC105446512TH  
172 คุณ หรรษา 57432 RC376106897TH  
173 คุณ วิลาวรรณ 57520 RC376107005TH  
174 คุณ จันทนา 57518 RC376107040TH  
175 คุณ สายพิณ 57514 RC376107036TH  
176 คุณ วชิราภรณ์ 57513 RC376106945TH  
177 คุณ อภิสรา 57508 RC376106985TH  
178 คุณ จริยา 57509 RC376107022TH  
179 คุณ ศิริพร 57481 RC376106937TH  
180 คุณ จิรภรณ์ 57373 ET645175975TH  
181 คุณ ธนันท์ชนก 57483 RC376106971TH  
182 คุณ จินตนา 57496 RC376107019TH
183 คุณ สำเริง 57479 RC376106883TH  
184 คุณ อรุณรดี 57488 RC376106849TH  
185 คุณ อาลิตา 57505 RC376106870TH  
186 คุณ นารีมาน 57482 RC376106835TH  
187 คุณ ลำเพย 57472 RC376106795TH  
188 คุณ จารุมน 57473 RC376106821TH  
189 คุณ ศุภัชฌา 57480 RC376106866TH  
190 คุณ กรณีย์ 57487 RC376106852TH  
191 คุณ ภริรา 57489 RC376106818TH  
รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 30-11-61
1 คุณ อรเกตน์เก้า  NT01 RC376105826TH
2 คุณ ชาฏินี  NT02 RC376105812TH
3 คุณ วันวิสา  NT03 RC376105888TH
4 คุณ สรชา  NT04 RC376105874TH
5 คุณ นธมน  NT05 RC376105865TH
6 คุณ ภาวิณี  NT06 RC376105857TH
7 คุณ สุริศา  NT07 RC376105914TH
8 คุณ สุภาพร  NT08 RC376105928TH
9 คุณ อภิญญา  NT09 RC376105905TH
10 คุณ ทัศนีย์  NT10 RC376105891TH
11 คุณ หทัยทิพย์  NT11 RC376105962TH
12 คุณ อรณิชชา  NT12 RC376105959TH
13 คุณ อัญชลี  NT13 RC376105945TH
14 คุณ นา รัตนา  NT14 RC376105931TH
15 คุณ สุกัญญา  NT15 RC376106000TH
16 คุณ มาณี  NT16 RC376105993TH
17 คุณ รุจิพัชญ์  NT17 RC376105980TH
18 คุณ ภัณฑิลา  NT18 RC376105980TH
19 คุณ อลิสา  NT19 RC376106044TH
20 คุณ พชรพร  NT20 RC376106035TH
21 คุณ อรุณี  NT21 RC376106027TH
22 คุณ วชิรภรณ์  NT22 RC376106013TH
23 คุณ นฤมล  NT23 RC376106089TH
24 คุณ ณัฐฐา  NT24 RC376106075TH
25 คุณ ณัฏฐินี  NT25 RC376106061TH
26 คุณ ลดาวัลย์  NT26 RC376106058TH
27 คุณ กัญณภาภัสร์  NT27 RC376106129TH
28 คุณ อำพร  NT28 RC376106115TH
29 คุณ อภิญญา  NT29 RC376106101TH
30 คุณ เกศรินทร์  NM01 RC376106092TH
31 คุณ มิ่งขวัญ  NM02 RC376106163TH
32 คุณ วันดี  NM04 RC376106150TH
33 คุณ พัชรี  NM05 RC376106146TH
34 คุณ วิไลรัตน์  NM06 RC376106132TH
35 คุณ วรัทยา  NM07 RC376106203TH
36 คุณ ธิดานันท์  NM08 RC376106194TH
37 คุณ สิตานัน  NM09 RC376106185TH
38 คุณ ศรีทอง  NM10 ET645175768TH
39 คุณ ญาณวัฒนา  NM11 RC376106177TH
40 คุณ ศรัญญา  NM12 RC376106248TH
41 คุณ อรวรรณ  NM13 RC376106234TH
42 คุณ ประภาพร  NM15 ET645175745TH
43 คุณ ภัทรียา  NM16 ET645175754TH
44 คุณ เกศณี  NM17 RC376106225TH
45 คุณ สุทักษ์  NM18 RC376106217TH
46 คุณ ภัทราวัลย์  NM19 RC376106282TH
47 คุณ วิไลภรณ์  NM20 RC376106279TH
48 คุณ จิตรา  NM21 RC376106265TH
49 คุณ ธนิดา  NM22 RC376106251TH
50 คุณ รัตนานันท์  NM24 RC376106322TH
51 คุณ กัญญาณี  NM25 RC376106319TH
52 คุณ ปิยะวรรณ  NM26 RC376106305TH
53 คุณ นวรัตน์  NM27 RC376106296TH
54 คุณ สุดาพร NM28 RC376106367TH
55 คุณ คณิตา  NM30 RC376106353TH
56 คุณ พรวลัย  NM31 RC376106340TH
57 คุณ ศิริรัตน์  NM32 RC376106336TH
58 คุณ วิไลพร  NM33 RC376106407TH
59 คุณ เดือนเพ็ญ  NM34 RC376106398TH
60 คุณ ทิวาพร  NM35 RC376106384TH
61 คุณ ทัศนีย์  NM36 RC376106375TH
62 คุณ สมสุข  NM37 RC376106441TH
63 คุณ พิชาภัค  NM38 RC376106438TH
64 คุณ จารุมน  NM39 RC376106424TH
65 คุณ ขนิษฐา  NM40 RC376106415TH
66 คุณ วัชรีพร  NM41 RC376106486TH
67 คุณ นงลักษณ์  NM43 RC376106472TH
68 คุณ ศิริรักษ์  NM44 RC376106469TH
69 คุณ จงใจ  NM45 RC376106455TH
70 คุณ สุวรรณี  NM46 RC376106526TH
71 คุณ อัชรา  NM47 RC376106512TH
72 คุณ พรรณี  NM48 RC376106509TH
73 คุณ กัลยารัตน์  NM49 RC376106490TH
74 คุณ สุรัสวดี  NM50 RC376106565TH
75 คุณ พิมพ์รภัส  NM51 RC376106557TH
76 คุณ ณัฐกานต์ 57462  PC105446438TH
77 คุณ Nuttaya 56822  ET645175856TH  
78 คุณ วันทนา 57467  PC105446424TH  
79 คุณ จตุพร 57470  RC565315965TH 
80 คุณ อภิชญา 57429  RC565315957TH 
81 คุณ ธันวาพร 57464  PC105446509TH  
82 คุณ จันทร์เพ็ญ 57460  ET645175839TH  
83 คุณ สาวิกา 57414 RC565315943TH  
84 คุณ นราพร 57463  RC565316008TH  
85 คุณ อรวรรณ 57439  ET645175825TH  
86 คุณ กชภรณ์ 57440 RC565315991TH  
87 คุณ กัณฑิมา 57443 ET645175785TH  
88 คุณ วันทนา 57444 RC565315988TH  
89 คุณ Thanathorn 57441 ส่งเซเว่น  0816144000
90 คุณ มัตติกา 57422  PC105446469TH  
91 คุณ สุวนันท์ 57453  RC376106781TH  
92 คุณ ชนัสนันท์ 57458 RC376106778TH  
93 คุณ อานนท์ 57449 RC376106733TH
94 คุณ ภาวิณี 57450 RC376106747TH  
95 คุณ อนุพงษ์ 57447 RC376106755TH  
96 คุณ งามเพ็ญ 57448  RC376106764TH  
97 คุณ สุมลรัตน์ 57452 RC376106693TH  
98 คุณ ธัญลักษณ์ 57457  RC376106702TH  
99 คุณ สกุลรัตน์ 57454  RC376106716TH  
100 คุณ จุฑาทิพย์ 57455  ET645175887TH  
101 คุณ จาริณี 57433  RC376106720TH 
102 คุณ เบ็ญจวรรณ์ 57431 RC376106680TH  
103 คุณ กันสินี 57430 RC376106676TH  
104 คุณ สุนันท์ 57442 ET645175842TH 
105 คุณ พัชรี 57428 RC376106662TH  
106 คุณ อภิชญา 57386  RC376106659TH  
107 คุณ สุภัทร์ชา 56803  RC376106628TH  
108 คุณ นิชนันท์ 57424 RC376106614TH  
109 คุณ กาญจนา 57427  ET645175799TH  
110 คุณ นิภาพร 57434 ET645175808TH  
111 คุณ อัมพร 57445 RC376106637TH  
112 คุณ อังคณา 57436 RC376106645TH  
113 คุณ สิริกัญญา 57456  RC376106574TH  
114 คุณ สุกัญญา 57451 RC376106588TH  
115 คุณ สุภทรา 57459  RC376106591TH  
116 คุณ สุภัทร์ชา 56803  RC376106605TH  
117 คุณ จินตนา 57446 RC376106530TH  
118 คุณ ธามน 57461 RC376106543TH 
119 คุณ ขณิฐา 57377 PC105446415TH  
120 คุณ ปาริชาติ 57423  ET645175771TH   
121 คุณ สุวรรณา 57421 RC376105724TH  
122 คุณ วิไลภรณ์ 57396  RC376105715TH  
123 คุณ จิราภา 57420 RC376105707TH  
124 คุณ ศิวปรีชา 57419 PC1054446455TH  
125 คุณ มยุรี 57374  RC376105698TH   
126 คุณ พัชรนันท์ 57387 RC376105684TH  
127 คุณ เนตรนภา 57379  ET645175737TH  
128 คุณ จีรกาล 57383 ET645175723TH  
129 คุณ รัตนา 57384 ET645175710TH  
130 คุณ จิณห์นิภา 57401  RC376105675TH  
131 คุณ อุบลรัตน์ 57411 ET645175706TH  
132 คุณ ชณิตรา 57412 ET645175697TH  
133 คุณ สุวรรณี 57404  RC376105667TH  
134 คุณ ประภาพรรณ 57395 ET645175652TH  
135 คุณ นิธิมล 57407 RC376105640TH  
136 คุณ นริศรา 57410  RC376105636TH 
137 คุณ ภานุมาศ 57388 RC376105653TH  
138 คุณ ศราวุฒิ 56764  RC376105622TH  
139 คุณ ปาริชาติ 57347 RC376105619TH  
140 คุณ รัชนีกร 57349 ET645175666TH  
141 คุณ รุ้งนภา 57190  RC376105605TH  
142 คุณ ลักษิกา 56736 RC376105596TH  
143 คุณ วาสนา 57114 RC376105582TH  
144 คุณ รัชดาภรณ์ 57138 RC376105579TH  
145 คุณ สุกัญญา 57335 RC376105565TH  
146 คุณ ธนพร 57397 PC105446490TH  
147 คุณ จันทร์จิรา 57375 RC376105551TH  
148 คุณ จิรภรณ์ 57373  ET645175670TH  
149 คุณ วัชรีพร 57370 RC376105548TH  
150 คุณ นิตยา 57369 RC376105534TH  
151 คุณ ภาดา 57368 RC376105525TH  
152 คุณ วิสาข์ 57393 RC376105517TH  
153 คุณ สิวาพร 57408 RC376105503TH  
154 คุณ ญาณินท์ 57391  RC376105494TH  
155 คุณ อินทิรา 57378  ET645175621TH  
156 คุณ ดาวพระศกร์ 57417 ET645175635TH 
157 คุณ วรรณภา 57416  RC376105450TH  
158 คุณ ศศิรัศมิ์ 57418 ET645175683TH  
159 คุณ แสงเดือน 57402 RC376105463TH  
160 คุณ อรอุมา 57381 ET645175618TH  
161 คุณ หัทยา 56753 RC376105256TH  
162 คุณ ขนิษฐา 57035 RC376105260TH  
163 คุณ ธีรชญา 57405 ET645175649TH  
164 คุณ กัญญาภัค 57069   
165 คุณ ดาริกา 56676 RC376105477TH 
166 คุณ ขนิษฐา 56860   
167 คุณ อัจฉรา 57376 RC376105485TH  
168 คุณ รวิสรา 57571 PC105446543TH  
169 คุณ จันทรา 57337  RC376105415TH 
170 คุณ พรพรรณ 57385 PC105446530TH  
171 คุณ เกตุสมจิตร 57394  RC376105843TH 
172 คุณ สาวิตรี 57415  RC376105772TH  
173 คุณ นุชนาถ 57403  RC376105786TH  
174 คุณ Kanista 57406  ET645175811TH  
175 คุณ ศรีสุดา 57380  RC376105809TH  
176 คุณ ปิยะนัล  57382  RC376105769TH  
177 คุณ วันเพ็ญ 57409 RC376105755TH  
178 คุณ เดือนเพ็ญ 57398 RC376105741TH  
179 คุณ จิราภา 56971 RC376105738TH  
180 คุณ ธรัญญา 57399  RC376105830TH  
181 คุณ ณรัชช์อร 56832  RC376105790TH  

รอบจัดส่งวันอังคารที่ 27-11-61

1 คุณ อัจฉรา  NK01 RC376104848TH
2 คุณ ศรัญญา  NK02 RC376104834TH
3 คุณ ลักขณา  NK03 RC371604825TH
4 คุณ มิ่งขวัญ  NK04 0920941672 ส่งเซเว่น
5 คุณ วิภาพร  NK05 RC376104882TH
6 คุณ ญาณวัฒนา  NK06 RC376104879TH
7 คุณ นันทิภัทร์  NK07 ET645175445TH
8 คุณ ธิดา  NK08 RC376104817TH
9 คุณ เกศรินทร์  NK09 0870908916 ส่งเซเว่น
10 คุณ นรกมล  NK10 RC376104865TH
11 คุณ รัตนา  NK11 RC376104851TH
12 คุณ สุภัท  NK12 ET645175431TH
13 คุณ เยาวลักษณ์  NK13 ET645175428TH
14 คุณ เพ็ญพรรณ  NK14 RC376104922TH
15 คุณ มาณี  NK15 RC376104519TH
16 คุณ ชิดชนก  NK16 ET645175480TH
17 คุณ สุกัญญา  NK17 RC376104505TH
18 คุณ อรวรรณ  NK18 RC376104896TH
19 คุณ วีนัส  NK19 ET645175476TH
20 คุณ กนกชล  NK20 RC376104967TH
21 คุณ ปาจรีย์  NK21 RC376104953TH
22 คุณ กัญญา  NK22 RC376104940TH
23 คุณ กันติศา  NK23 RC376104936TH
24 คุณ น้องทิพย์  NK24 RC376104998TH
25 คุณ กัลญาณี  NK25 RC376105004TH
26 คุณ เกศนภา  NK26 RC376104984TH
27 คุณ ศิริลักษณ์  NK27 RC376104975TH
28 คุณ สุทักษ์  NK28 RC376105049TH
29 คุณ จงจิตต์  NK29 ET645175459TH
30 คุณ พรทิพย์  NK30 ET645175520TH
31 คุณ อารีญา  NK31 RC376105035TH
32 คุณ พัชรี  NK32 RC376105021TH
33 คุณ ปริชาติ  NK33 RC376105018TH
34 คุณ รุ่งนภา  NK34 RC376105083TH
35 คุณ น้องใหม่  NK35 ET645175516TH
36 คุณ เพ็ญนิภา  NK36 RC376105052TH
37 คุณ อมรา  NK37 RC376105066TH
38 คุณ มลิวัลย์  NK38 ET645175564TH
39 คุณ อธิติยา  NK39 RC376105070TH
40 คุณ มิรัญตรี  NK40 ET645175493TH
41 คุณ รัตนา  NK41 ET645175502TH
42 คุณ สุจินต์  NK42 RC376105123TH
43 คุณ กัลยารัตน์  NK43 RC376105110TH
44 คุณ อุบลลักษณ์  NK44 RC376105106TH
45 คุณ วารุณี  NK45 RC376105097TH
46 คุณ สุริศา  NK46 RC376105168TH
47 คุณ นุชจิราณ์  NK47 RC376105754TH
48 คุณ พรพรรณ  NK48 RC376105145TH
49 คุณ นุสรา  NK49 RC376105137TH
50 คุณ นริศรา  NK50 RC376105208TH
51 คุณ วิไลวรรณ  NK51 RC376105199TH
52 คุณ สุวรรณา  NK51 RC376105375TH
53 คุณ จิระนันท์  NK52 ET645175555TH
54 คุณ สิริวรรณ  NK53 RC376105392TH
55 คุณ เบ็ญจวรรณ์  NK54 RC376105389TH
56 คุณ ปราชญาวตี  NK55 RC376105185TH
57 คุณ พยอม  NK56 RC376105171TH
58 คุณ ปาริชาติ  NK57 ET645175533TH
59 คุณ ดวงพร  NK58 ET645175547TH
60 คุณ อนิญชนา  NK59 ET645175604TH
61 คุณ พ.อ.หญิง ฉัตราภรณ์  NK60 RC376105242TH
62 คุณ วิไลวรรณ  NK61 ET645175595TH
63 คุณ พรรณี  NK62 RC376105239TH
64 คุณ พิชญาภรณ์  NK63 RC376105225TH
65 คุณ จิรภา  NK64 RC376105211TH
66 คุณ พรน้ำทิพย์  NK65 RC376105287TH
67 คุณ จิตติมา  NK66 RC376105273TH
68 คุณ จิระภา  NK67 RC376105327TH
69 คุณ อภิวดี  NK68 RC376105313TH
70 คุณ นงลักษณ์  NK69 0957580329 ส่งเซเว่น
71 คุณ สุดารัตน์  NK70 RC376105300TH
72 คุณ เมตตา  NK71 0860208108 ส่งเซเว่น
73 คุณ สมพิศ  NK72 RC376105295TH
74 คุณ จงใจ  NK73 RC376105361TH
75 คุณ กฤติกา  NK74 RC376105358TH
76 คุณ อุบลรัตน์  NK75 RC376105344TH
77 คุณ ฐิติรัจน์  NK76 RC376105446TH
78 คุณ ฐิตาภา  NK77,NR28 RC376105335TH
79 คุณ ชนิดา  NK78 RC376105401TH
80 คุณ สุภาภรณ์  NK79 RC376105432TH
81 คุณ พัชรี  NK80 ET645175578TH
82 คุณ ภัทรียา  NK81 ET645175581TH
83 คุณ จิรัชญา  NK82 0645687465 ส่งเซเว่น
84 คุณ มิ่งขวัญ NR01 0920941672 ส่งเซเว่น
85 คุณ ศิรินทรา NR02 RC565315705TH
86 คุณ พัชรี NR03 0811430244 ส่งเซเว่น
87 คุณ ปาจรีย์ NR04 0616356459 ส่งเซเว่น
88 คุณ พัชรินทร์ NR05 EU301713200TH
89 คุณ ณัฐวรรณ NR06 RC565315577TH
90 คุณ ระพีพร NR07 RC565315719TH
91 คุณ วรรณา NR08 RC565315722TH
92 คุณ อ้อมใจ NR09 RC565315736TH
93 คุณ ปราชญาวตี NR10 RC565315740TH
94 คุณ วันวิสา NR11 RC565315753TH
95 คุณ มาณี NR12 0851664535 ส่งเซเว่น
96 คุณ นงลักษณ์ NR13 0957580329 ส่งเซเว่น
97 คุณ เยาวลักษณ์ NR14 RC565315767TH
98 คุณ จิตรา NR15 RC565315775TH
99 คุณ สมสุข NR16 0831871798 ส่งเซเว่น
100 คุณ จุรีรัตน์ NR17 0868867437 ส่งเซเว่น
101 คุณ จินดารัตน์ NR18 0870192313 ส่งเซเว่น
102 คุณ ปุณยภา NR19 RC565315784TH
103 คุณ อัชรา NR20 0865324694  ส่งเซเว่น
104 คุณ จินดา NR21 RC565315841TH
105 คุณ ดารุณี NR22 RC565315838TH
106 คุณ สุรัสวดี NR23 RC565315824TH
107 คุณ ธัญลักษณ์ NR24 RC565315815TH
108 คุณ ศิริรักษ์ NR25 RC565315807TH
109 คุณ นิตยา NR26 RC565315798TH
110 คุณ อุดมรัตน์ NR27 0818686306 ส่งเซเว่น
111 คุณ ภาวิณี NR29 RC565315855TH
112 คุณ เสาวรส NR30 RC565315869TH
113 คุณ วิชัย 57360  0922764156  ส่งเซเว่น
114 คุณ รัชนีกร 57349 EU301713448TH  
115 คุณ เต็มศิริ 57342  EU301713434TH  
116 คุณ เพ็ญนิภา 57348 RC565315696TH  
117 คุณ ปาริชาติ 57347 RC565315348TH  
118 คุณ ปราชญาวตี 57344  RC565315603TH  
119 คุณ พจนา 57325  RC565315634TH  
120 คุณ ขนิษฐา 57345  RC565315594TH  
121 คุณ ณปภัช 57293 EU301713425TH 
122 คุณ วราวรรณ 57322 EU301713417TH  
123 คุณ ดารณี 57346  RC565315563TH  
124 คุณ กัลยารัตน์  RC565315550TH  
125 คุณ นิตยา 57338 RC565315546TH  
126 คุณ สาธิตา 57341  RC565315532TH  
127 คุณ บุญวาสนา 57340 RC565315682TH  
128 คุณ สุกัญญา 57335 RC565315679TH 
129 คุณ Walailuck  57343  PC105446132TH  
130 คุณ นิฤมล 57332 ส่งเคอรี่  
131 คุณ สุทัตตา 57361 0943504239 ส่งเซเว่น  
132 คุณ พินิจ 57363 0629972042 ส่งเซเว่น  
133 คุณ กมลรัตน์ 57367 RC565315909TH  
134 คุณ พัชรี 57351 RC565315974TH  
135 คุณ ฐิติรัตน์ 57356 RC565315930TH  
136 คุณ ลำไย 57359 RC565315890TH  
137 คุณ น้องทิพย์ 57365 RC565315886TH  
138 คุณ เสาวลักษณ์ 57364 RC565315872TH  
139 คุณ จุติมา 57350 0818482238  ส่งเซเว่น  
140 คุณ บุผา 57355  PC105446177TH  
141 คุณ ภัทร์ศาสตร์ 57362  PC105446234TH  
142 คุณ สิริรัตน์ 57334 0898933373  ส่งเซเว่น  
143 คุณ ประภาพรรณ 57320  EU301713329TH  
144 คุณ อ้อมใจ 56754  0933941655  ส่งเซเว่น  
145 คุณ ไพลิน 57329 0806191274  ส่งเซเว่น
146 คุณ กัณฐินี 57313  EU301713315TH  
147 คุณ กฤติกา 57315 0841297821 ส่งเซเว่น  
148 คุณ จิรภรณ์ 57312 EU301713350TH  
149 คุณ นิตยา 57311  RC565315617TH 
150 คุณ ศุลีพร 57321 0987370668 ส่งเซเว่น 
151 คุณ Thanathorn 57333  0816144000  ส่งเซเว่น  
152 คุณ พัชรี 57310  RC565315665TH  
153 คุณ กาญจนา 57328 RC565315651TH  
154 คุณ ภาดา 57326 RC565315489TH  
155 คุณ สิวาพร 57327 RC565315475TH 
156 คุณ ศิริรัตน์ 57324 RC565315444TH  
157 คุณ สุภัทรา 57314 RC565315435TH  
158 คุณ สิตา 57331 RC565315461TH  
159 คุณ รมย์รพี 57330 RC565315427TH  
160 คุณ ลักษิกา 56736,56737 PC105445959TH,PC105445993TH  

รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 23-11-61 

1 คุณ NV01 มิ่งขวัญ RC565314571TH

2 คุณ NV02 เกศรินทร์ RC565314611TH

3 คุณ NV03 สุวรรณี RC565314625TH

4 คุณ NV04 พัชรี RC565314639TH

5 คุณ NV05 วิไลรัตน์ RC565314642TH

6 คุณ NV06 ระวีโรจน์ RC565314656TH

7 คุณ NV07 ญานวัฒนา RC565314660TH

8 คุณ NV08 กัลญาณี RC565314673TH

9 คุณ NV09 วันเพ็ญ RC565314687TH

10 คุณ NV10 วิไลภรณ์ RC565314695TH

11 คุณ NV11 กัลยารัตน์ RC565314700TH

12 คุณ NV13 สุวรรณา RC565314727TH

13 คุณ NV14 ทัศนีย์ RC565314735TH

14 คุณ NV15 สุชาดา RC565314744TH

15 คุณ NV16 วันดี RC565314758TH

16 คุณ NV17 สุรัสวดี RC565314761TH

17 คุณ NV18 เดือนเพ็ญ RC565314775TH

18 คุณ NV19 สุภาณี RC565314789TH

19 คุณ NV20 นวรัตน์ RC565314792TH

20 คุณ NV21 สมสุข RC565314801TH

21 คุณ NV22 ชนากานต์ RC565314815TH

22 คุณ NV23 มาณี RC565314829TH

23 คุณ NV24 รัมภ์รดา RC565314832TH

24 คุณ NV25 ภาวินี EU301713292TH

25 คุณ NV26 ณัฐมา RC565314846TH

26 คุณ NV27 ปราชญาวดี RC565314850TH

27 คุณ NV28 ศิริรักษ์ RC565314863TH

28 คุณ NV29 ภาวิณี RC565314877TH

29 คุณ NV30 พิมพ์รภัส RC565314885TH

30 คุณ NV31 สุนันทา RC565314894TH

31 คุณ NV32 สมพิศ RC565314903TH

32 คุณ NV33 พรรณี RC565314917TH

33 คุณ NV34 ฐิตาภา RC565314925TH

34 คุณ NV35 แสงเดือน RC565314934TH

35 คุณ 57237 นวพร ส่งเซเว่น 0879832929

36 คุณ 56963,57246 ศิริพรรณ ส่งเคอรี่

37 คุณ 57275 รัตนา PC105445826TH

38 คุณ 57288 อุมาภรณ์ RC565315206TH

39 คุณ 57277 สโรชา EU301713156TH 

40 คุณ 57287 รัชนีย์ PC105445812TH 

41 คุณ 57274 ณัฐรดา RC565315149TH 

42 คุณ 57110 สุริศา PC105445707TH

43 คุณ 57193 ปาจรีย์ PC105445741TH 

44 คุณ 57282 วราภรณ์ RC565315104TH 

45 คุณ 57156 พุทธวรรณ PC105445405TH 

46 คุณ 57184 วัลยา PC105445738TH 

47 คุณ 57159 สภาพ PC105445865TH 

48 คุณ 57075 Boontiwa PC105445667TH 

49 คุณ 57119 สุวนันท์ PC105445622TH 

50 คุณ 57079 พรวิภา PC105445857TH 

51 คุณ 57180 พัชราภรณ์ PC105445891TH 

52 คุณ 56849 คชาภรณ์ PC105445525TH 

53 คุณ 57185 สุนิสา PC105445485TH 

54 คุณ 57120 วชิราภรณ์ PC105445565TH

55 คุณ 56848 บุษกร PC105445596TH 

56 คุณ 57285 ธัญลักษณ์ RC565315170TH 

57 คุณ 57121 อุทัยกาญ PC105445605TH 

58 คุณ 57252 นวรัตน์ PC105445551TH 

59 คุณ 57071 รัตนาวดี PC105445517TH 

60 คุณ 57269 ศิริรัตน์ RC565315095TH 

61 คุณ 57270 กัญจน์ณัฏฐ์ RC505315135TH 

62 คุณ 57271 จิราวรรณ EU301713394TH 

63 คุณ 56673 อำพิรา PC105445477TH 

64 คุณ 56790 อำทิรา PC105454503TH 

65 คุณ 57018 มยุรา PC105445463TH 

66 คุณ 56552 รุจิรา PC105445548TH 

67 คุณ 57114 วาสนา PC105445450TH 

68 คุณ 57099 นาตยา PC105445582TH 

69 คุณ 56803 สุภัทร์ชา RC565315055TH 

70 คุณ 57160 ลมัยพร RC565315033TH 

71 คุณ 56869 ชลธิชา RC565315020TH 

72 คุณ 57272 ลำเพย RC565315016TH 

73 คุณ สรชา EU301713332TH ส่งเปลี่ยน 

74 คุณ 56772 พัชรียา RC565314205TH

75 คุณ 56739 สุนีญา RC565315047TH 

76 คุณ 56576 ชนิดาภา RC565315002TH 

77 คุณ 56836,56836 นิตยา RC565314979TH

78 คุณ 56952 ภิชาภัช RC565314965TH 

79 คุณ 56801 อ้อยอัจฉรา RC565314951TH 

80 คุณ 57210 ธันวาพร RC565314948TH 

81 คุณ 56697 ภาณิชา RC565314231TH 

82 คุณ 56700 เอมิกา RC565314245TH 

83 คุณ 56969 พนมพร RC565314228TH 

84 คุณ 57012 สมจิตร RC565314214TH 

85 คุณ ขนิษฐา (10ใบสั่งซื้อ) ส่งเคอรี่ 

86 คุณ 57281 แพรมุก ส่งเคอรี่ 

87 คุณ (3 ใบสั่งซื้อ) ธันยภรณ์ PC105446027,PC105446035TH

88 คุณ 57154,57165 กรองแก้ว ส่งเคอรี่

89 คุณ 56693,56665 สกุณา ส่งเคอรี่ 

90 คุณ ( 3ใบสั่งซื้อ ) ละเมียด ส่งเคอรี่ 

91 คุณ 56638 ขวัญลักษณ์ PC105445976TH 

92 คุณ 57054 สุภาศิริ PC105446013TH 

93 คุณ 57280 ขวัญเรือน RC565315152TH 

94 คุณ 57279 ปาริชาติ EU301713377TH 

95 คุณ 56747 Porntipa PC105446089TH 

96 คุณ 56959,57002 สุนันทา ส่งเคอรี่ 

97 คุณ 57144,57145 ศศิประภา ส่งเคอรี่

98 คุณ ( 3 ใบสั่งซื้อ ) บรรจง PC105446061,PC105446075TH 

99 คุณ 57028,57031 ใมรินทร์ ส่งเคอรี่ 

100 คุณ 56939 นุศรา PC105446058TH 

101 คุณ 56763,56766 มะลิวรรณ ส่งเคอรี่ 

102 คุณ 56740,56741 ลักษิกา ส่งเคอรี่ 

103 คุณ 57027 ศิวปรียา RC565315223TH 

104 คุณ 56982 ปารณีย์ RC565315210TH 

105 คุณ 57006 นงคราญ RC565315237TH 

106 คุณ 56759 ชราธาร RC565315245TH

107 คุณ 57023 ภูริตา RC565315197TH 

108 คุณ 56844 แพงศิริ RC565315183TH 

109 คุณ 57301 จิรภรณ์ EU301713160TH 

110 คุณ 57307 กันสินี RC565315458TH 

111 คุณ 57308 สิชา RC565315492TH 

112 คุณ 57283 อมริศรา RC565315413TH 

113 คุณ 57309 ปาริชาติ EMS 

114 คุณ 57306 เกศณี RC565315387TH 

115 คุณ 57304 สุชาดา RC565315395TH 

116 คุณ 57303 ธัญลักษณ์ RC565315400TH 

117 คุณ 57305 วิไลภรณ์ RC565315515TH

118 คุณ 57299 สโรชา RC565315081TH 

119 คุณ 57302 รัสมี RC565315121TH

120 คุณ 57298 ชมพูนุช RC565315529TH

121 คุณ 57152 ดวงจันทร์ PC105445980TH 

122 คุณ 57137 ศิริพร PC105446146TH 

123 คุณ 57146 อรทัย PC105445931TH

124 คุณ 57138 รัชดาภรณ์ PC105445945TH 

125 คุณ 57191 มิรัญตรี PC105446044TH 

126 คุณ 57183 สุดารัตน์ PC105446092TH 

127 คุณ 57190 รุ้งนภา PC105446101TH 

128 คุณ 57294 กาญจนา EU301713363TH 

129 คุณ 57292 จิราภรณ์ RC565315166TH 

130 คุณ 57291 ปิ่นปินัทธ์ EU301713301TH 

131 คุณ 57295 พัชราภรณ์ RC565315078TH

132 คุณ 57296 ศิริอร RC565315118TH 

133 คุณ 57290 เพ็ญนิภา RC565315373TH 

134 คุณ 57112 กัลยาลักษณ์ PC105446150TH 

135 คุณ 57151 พิไลวรรณ PC105446115TH 

136 คุณ 57166 สรัญญา PC105446163TH 

137 คุณ 56978 อนัญญา PC105446129TH 

138 คุณ 56713 นงคราญ RC565315339TH 

139 คุณ 56972 ชลธร RC565315342TH 

140 คุณ 56804 อัจฉราภรณ์ RC565315299TH 

141 คุณ 56994 อภิชญา RC565315308TH 

142 คุณ 55269 กุลวิร์อร EU301713346TH

143 คุณ 54760 สุวรรณี RC565315311TH 

144 คุณ 54790 วราภรณ์ RC565315325TH 

145 คุณ 56569 กัลยาลักษ์ RC565315356TH 

146 คุณ 54738 เยาวนารถ RC565315360TH 

147 คุณ 56958 จริยา EU301713385TH 

148 คุณ 56990 นฤทัย PC106545874TH 

149 คุณ 57192 นิท PC105445928TH 

150 คุณ 57148 ชมพูนุท PC105445914TH 

151 คุณ 57136 ปรียาภรณ์ PC105445888TH 

152 คุณ 57164 พัชรียา PC105445843TH 

153 คุณ 57169 แววตะวัน PC105445653TH 

154 คุณ 57171 อุไรวรรณ PC105445830TH 

155 คุณ 57227 ขวัญลักษณ์ PC105445698TH 

156 คุณ 56668 ดารุณี PC105445790TH 

157 คุณ 57157 ณัฐวรา PC105445809TH

158 คุณ 57122 มาลา RC565315254TH 

159 คุณ 57042 พรรณี RC565315268TH 

160 คุณ 57139 ธนพร RC565315271TH 

161 คุณ 57017 ณฐพัชญ์ RC565315285TH 

162 คุณ 57284 อมริศรา ส่งเซเว่น 0850504955 

163 คุณ 57300 จินตนา ส่งเซเว่น 0898981358

164 คุณ 57297 อมรวรรณ ส่งเซเว่น 0896868713

165 คุณ 54497 อินทราพร ส่งเซเว่น 0933941655

166 คุณ 56794 ดวงฤทัย ส่งเซเว่น 0638935597

167 คุณ 57289 วรรณา ส่งเซเว่น 0883431214

168 คุณ 57278 สุวรรณี ส่งเซเว่น 0819170005

169 คุณ 57286 ไพรัตน์ ส่งเซเว่น 0897906678

170 คุณ 57266 วันเพ็ญ ส่งเซเว่น 0892154974

171 คุณ 56752 อ้อมใจ ส่งเซเว่น 0933941655

172 คุณ 56976 สมพร ส่งเซเว่น 

173 คุณ 56571 มนสิชา ส่งเซเว่น 0994254533

174 คุณ 56735 อัมพร ส่งเซเว่น 0988252737

175 คุณ 56911 ชุติมา ส่งเซเว่น 0898100825

176 คุณ 56904,56986 วิรัลพัชร ส่งเซเว่น 0924989505

177 คุณ 57003 ละเมียด ส่งเซเว่น 0839807823

 178 คุณ 76976 สมพร ส่งไปรษณีย์หน้าบ้าน

 

รอบจัดส่งวันอังคารที่ 20-11-61
1 คุณ เกศรินทร์ NK01  RC565313647TH
2 คุณ อัจฉรา NK02 RC565313655TH
3 คุณ เยาวลักษณ์ NK03 RC565313664TH
4 คุณ พรทิพา NK04 RC565313678TH
5 คุณ สิริพร NK05 RC565313681TH
6 คุณ ศรัญญา NK06 RC565313695TH
7 คุณ ญาณวัฒนา NK07 RC565313704TH
8 คุณ วรรณา NK08 RC565313718TH
9 คุณ ณพรรษสร NK09 ET645175374TH
10 คุณ จันทร์จีรา NK10 RC56531721TH
11 คุณ ขนิษฐา NK11 RC565313735TH
12 คุณ นงนารถ NK12 RC565313749TH
13 คุณ กัญญาณี NK13 RC565313752TH
14 คุณ อ้อมใจ NK14  RC565313766TH
15 คุณ ศรีทอง NK15 ET645175388TH
16 คุณ นวรัตน์ NK16 RC565313770TH
17 คุณ กันตนา NK17 RC565313783TH
18 คุณ ปุณยภา NK18 RC565313797TH
19 คุณ สรชา NK19 RC565313806TH
20 คุณ ปาจรีย์ NK20 RC565313810TH
21 คุณ ภัณฑิลา NK21 RC565313823TH
22 คุณ จารุรินทร์ NK22 RC565313837TH
23 คุณ อัมพิกา NK23 RC565313845TH
24 คุณ สรัญญา NK24 RC565313854TH
25 คุณ กัลยารัตน์ NK24 RC565313868TH 
26 คุณ สุภาศิริ NK25 ET645175391TH
27 คุณ พัชรี NK26 RC565313871TH
28 คุณ ศิรินทรา NK27 RC565313885TH
29 คุณ ศศิธร NK28 RC565313899TH
30 คุณ อมรา NK29 RC565313908TH
31 คุณ วิชชุดา NK30 RC565313911TH
32 คุณ ศิริพร NK31 RC565313925TH
33 คุณ วลัยรัตน์ NK32 RC565313939TH
34 คุณ อัจฉรา NK33 RC565313942TH
35 คุณ มธุรวันต์ NK34 RC565313956TH
36 คุณ ณัฐนรี NK35 RC565313960TH
37 คุณ ภาวิณี NK36 RC565313973TH
38 คุณ วาสนา NK37 RC565313987TH
39 คุณ นุชนารถ NK38 RC565313995TH
40 คุณ วิไลวรรณ NK39 RC565314007TH
41 คุณ จุฑารัตน์ NK40 RC565314015TH
42 คุณ เสาวรส NK41 RC565314024TH
43 คุณ สุจิตรา NK42 RC565314038TH
44 คุณ จุรีรัตน์ NK43 RC565314041TH
45 คุณ บุษบา NK44 RC565314055TH
46 คุณ ศิริรัตน์ NK45 RC56534069TH
47 คุณ สุชาดา NK46 RC565314072TH
48 คุณ นันท์นภัส NK47 RC565314086TH
49 คุณ Titima NK48 RC565314090TH
50 คุณ ดวงฤทัย NK49 RC565314109TH
51 คุณ กาญจนา NK50 RC565314112TH
52 คุณ กาญจนา NK51 RC565314126TH
53 คุณ สรัญญา NK52 RC565314130TH
54 คุณ ศศิธร NK53 RC565314143TH
55 คุณ อัชรา NK54 RC565314157TH
56 คุณ วันวิสา NK55 RC565314165TH
57 คุณ ศิริรักษ์ NK56 RC565314174TH
58 คุณ วิภาพรรณ NK57 RC565314188TH
59 คุณ มารีนา NK58 ET645175405TH
60 คุณ อ้อยอัจฉรา NK59 RC565314191TH
61 คุณ นัยนา NK60 ET645175414TH
62 คุณ กัญญาภัค (57069,57072,57072) ส่งเคอรี่ 
63 คุณ ภูริตา (57021,57022,57023)   ส่งเคอรี่
64 คุณ พนมพร (56969,57020)  ส่งเคอรี่
65 คุณ ณฐพัชญ์ (57017) PC105445154TH  
66 คุณ นงคราญ (57006) PC105444967TH
67 คุณ ขนิษฐา ( 8 ใบสั่งซื้อ ) ส่งเคอรี่  
68 คุณ วิลาวรรณ (56732) RC5653117596TH
69 คุณ วรรทนา (56883) RC565311765TH  
70 คุณ บัวพันธ์ (57268) ส่งเคอรรี่  
71 คุณ สุรินดา (56805) RC565311703TH  
72 คุณ ปิยะฉัตร (56652) RC565311748TH  
73 คุณ ณฐิณี (57233) RC565311717TH  
74 คุณ มิรัญตรี (56664) RC565311751TH  
75 คุณ เฉลิมพันธ์ (56853) RC565314239TH  
76 คุณ วราภรณ์ (56779) RC565314378TH  
77 คุณ สุจิตรา (56830) RC565314262TH  
78 คุณ จุฑามาศ (56865) RC565314381TH  
79 คุณ วาสนา (56727) RC565314276TH  
80 คุณ เพชรลดา (56818) RC565314293TH  
81 คุณ Kornthip (56915) RC565314583TH  
82 คุณ นิศากร (56655)  RC565314333TH
83 คุณ มยุรา (56979) RC565314404TH  
84 คุณ จารุพัฒน์ (56895) RC565314395TH  
85 คุณ วรรณภา (56823) RC565314032TH  
86 คุณ ณัฐนันท์ (56760) RC565314280TH  
87 คุณ พรพรรณ (56692) RC565314316TH  
88 คุณ จรรยา (56730) RC565314328TH  
89 คุณ วรรณธนี (56824) RC565314347TH  
90 คุณ ศิราณี (56875) RC565314355TH  
91 คุณ ดุสดี (56674) RC565314364TH  
92 คุณ วิไลภรณ์ (56912) RC565314523TH  
93 คุณ กัญญาภัค (56942) RC565314483TH  
94 คุณ พวงทอง (56627) RC565314452TH  
95 คุณ กัญญาภัค (56799) RC565314449TH  
96 คุณ รุ่งอรุณ (56767) RC565314435TH  
97 คุณ วัชรีพร (56679) RC565314418TH  
98 คุณ อัญชนา (56553) RC565314421TH  
99 คุณ ทัศนีย์ (56653) RC565314466TH  
100 คุณ วาสนา (56826) RC565314470TH  
101 คุณ พรศิลา (56970) RC565314608TH  
102 คุณ นงลักษณ์ (56758) RC565314599TH  
103 คุณ หัทยา (56753) PC105445619TH  
104 คุณ สุภาวดี (57187) PC105445769TH 
105 คุณ วรรณธณี (57051) PC105445724TH  
106 คุณ ณฐพัชญ์ (57055) PC105445684TH  
107 คุณ ลำเพย (57168) EU301713403TH  
108 คุณ ธนพร (57139) PC105445640TH  
109 คุณ ใมรินทร์ (57111) PC105445755TH 
110 คุณ กฤษณา (57173) PC10445715TH  
111 คุณ สมรัก (56609) PC105445675TH  
112 คุณ ธิดารัตน์ (57174) PC105445636TH  
113 คุณ ธนพร (57045,57049,57050) ส่งเคอรี่  
114 คุณ กนกพร (57176,57179) ส่งเคอรี่
115 คุณ อภิชญา (56994,5699656991)    ส่งเคอรี่
116 คุณ ชลธร (56972,56974) PC105445415TH  
117 คุณ ปารณีย์ (56982) PC105445389TH  
118 คุณ ละเมียด (57003,57009) ส่งเคอรี่
119 คุณ จิราภา (56971,56973)  ส่งเคอรี่
120 คุณ มาลา (57122) ส่งเคอรี่  
121 คุณ ดาริกา (56676,56685)  PC105445494TH  
122 คุณ สมจิตร (57015,57013,57012) ส่งเคอรี่  
123 คุณ อัยรัดดา (57019) PC105454137TH  
124 คุณ จิตตวดี (57014) PC105445287TH
125 คุณ เจนจิรา (56884) PC105445225TH  
126 คุณ นัฐรียาพร (57004) PC105445239TH  
127 คุณ สุภาภรณ์ (57043) PC105445242TH  
128 คุณ พรรณี (57042) PC105445534TH  
129 คุณ สิตา (57223) PC105445145TH  
130 คุณ ศรานี (57010) PC105445185TH  
131 คุณ วชิราภรณ์ (56966) PC105445168TH  
132 คุณ อัญชิสา (57215) PC105445208TH  
133 คุณ อังคณา (57226) ET645175309TH  
134 คุณ สุมิตตรา (57232) RC565311805TH  
135 คุณ รพีพัฒน์ (57225) RC565311782TH  
136 คุณ ศิวปรียา (57027) PC105445429TH  
137 คุณ วริชาภรณ์ (57041) PC105445432TH   
138 คุณ จตุพร (57244) RC565311955TH  
139 คุณ ส.อ.ณัญพงษ์ (57242) RC565311969TH  
140 คุณ ธิดา (57068) PC105445446TH  
141 คุณ มาลีรัตน์ (56951) PC105445375TH   
142 คุณ อาภาภรณ์ (57236) RC565311898TH  
143 คุณ จิรภรณ์ (57229,57224) EU301713173TH 
144 คุณ สมเกียรติ (57046,57044,57047) ครบ ส่งเคอรี่
145 คุณ นิฤมล (57239) ส่งเคอรี่  
146 คุณ สุชาดา (56940) PC105454099TH  
147 คุณ กัญญาวีร์ (56968) PC105445260TH  
148 คุณ เพ็ญทิพย์ (56960) PC105445335TH  
149 คุณ จันทรา (56914) PC105445344TH  
150 คุณ จุติมา (57230) ส่งเซเว่น  
151 คุณ กัลยาลักษ์ (56956) PC105445358TH 
152 คุณ สาธิกา (56729) PC105445273TH 
153 คุณ เสาวนีย์ (57238) RC565311779TH  
154 คุณ อรชร (57245) PC105445295TH  
155 คุณ เพ็ญพักตร์ (57262) ET645175312TH  
156 คุณ อภิชญา (57261) EU301713187TH  
157 คุณ อุดมรัตน์ (57243) RC565311853TH  
158 คุณ ประภาพรรณ (57256) EU301713195TH  
159 คุณ สุวิมล (57247) RC565311907TH  
160 คุณ อมริศรา (57265) EU301713258TH   
161 คุณ ชลทิพย์ (57263) EU301713261TH  
162 คุณ ชบา (57255) RC565311915TH  
163 คุณ ลลิดา (57241) RC565311924TH  
164 คุณ ธีรชญา (57250) EU301713275TH  
165 คุณ พัชรินทร (57258) EU301713289TH  
166 คุณ สิริพร (57254) RC565311867TH  
167 คุณ สุกัญญา (57264) RC565311875TH  
168 คุณ เกษณี (56852) PC105445361TH  
169 คุณ นวพ (57237) RC565311884TH 
170 คุณ ภานุมาศ (57194) RC565314537TH 
171 คุณ กาญจนา (57249) RC565314545TH  
172 คุณ มาลา (57251) RC565314554TH  
173 คุณ เบญจวรรณ (57253) RC565314568TH  
174 คุณ เกศแก้ว (57259) RC565314497TH  
175 คุณ สุนิสา (57248) RC565314506TH   
176 คุณ นันทภัชร (57260) RC565314510TH  
177 คุณ กุลวิร์อร (56879) PC105445300TH  
178 คุณ รุ่งอรุณ (56882) PC105445313TH  
179 คุณ อุมาพร (56944) PC105445327TH  
180 คุณ ศิวปรียา (56877) PC105445392TH  
181 คุณ สง่า (56862,56858,56857) ส่งเคอรี่

รอบจัดส่งวันศุกร์ที่ 16-11-61

1

คุณ วิไลรัตน์ RT01 RC565313001TH

2

คุณ มิ่งขวัญ RT02  RC565313029TH

3

คุณ ชนวรรณ RT03  ET645175238TH

4

คุณ ญาณวัฒนา RT04 RC565313032TH

5

คุณ รุ่งนภา RT05 RC565313046TH

6

คุณ สุภัท RT06 ET565175241TH 

7

คุณ พัชรี RT07 RC565313050TH

8

คุณ สุภาณี RT08 RC565313063TH

9

คุณ เดือนเพ็ญ RT09 RC565313015TH

10

คุณ จินดารัตน์  RT10  RC565313077TH

11

คุณ ภัทรียา  RT11 ET645175255TH

12

คุณ ทัศนีย์  RT12  RC565313085TH

13

คุณ ชัญญา  RT13 RC565313094TH

14

คุณ สุรัสวดี  RT14 RC565313103TH

15

คุณ ดาริกา  RT15 RC565313117TH

16

คุณ รมย์รพี  RT16 ET645175269TH

17

คุณ สุชาดา RT18 RC565313125TH

18

คุณ มาลา RT19  RC565313134TH

19

คุณ ศรีสุดา RT20 RC565313148TH

20

คุณ จิระภา RT21 RC565313151TH

21

คุณ สมพิศ  RT22 RC565313165TH

22

คุณ ปาริชาติ RT23 ET645175272TH

23

คุณ ปุณยภา RT24 RC565313179TH

24

คุณ สมสุข RT26 RC565313182TH

25

คุณ ปราชญาวตี  RT27 RC565313196TH

26

คุณ ศิริรักษ์  RT28 RC565313205TH

27

คุณ สรชา RT29 RC565313219TH

28

คุณ กฤติมา RT30 RC565313222TH

29

คุณ พรรณี RT31 RC565313236TH

30

คุณ ชัญญา RT32 RC565313240TH

31

คุณ ศุภมิตร  RT33 RC565313253TH

32

คุณ จิตติมา RT34 RC565313267TH

33

คุณ ซายานา RT35 RC565313275TH

34

คุณ ปิยะวรรณ RT36 RC565313284TH

35

คุณ อัจฉรา NT01 RC565312496TH 

36

คุณ เกศรินทร์ NT02 RC565312505TH

37

คุณ ขนิษฐา NT03 RC565312519TH

38

คุณ พรทิพย์ NT04 RC565312522TH

39

คุณ ญาณวัฒนา NT05 RC565312536TH

40

คุณ สุริศา NT06 RC565312540TH

41

คุณ อุทัยวรรณ NT07 RC565312553TH

42

คุณ อ้อมใจ NT08 RC565312567TH

43

คุณ ระพีพร NT09 RC56531257TH

44

คุณ สุวรรณี NT10 RC565312584TH

45

คุณ Paengpaeang NT11 RC565312598TH

46

คุณ วิไลรัตน์ NT12 RC565312607TH

47

คุณ วิไลภรณ์ NT13 RC565312615TH

48

คุณ จิตรา NT14 RC565312624TH

49

คุณ ธิติมา NT15 RC565312638TH

50

คุณ สายจิตร NT16 RC565312641TH

51

คุณ เดือนเพ็ญ NT17 RC565312655TH

52

คุณ รัชนีกร NT18 RC565312669TH

53

คุณ ปราชญาวตี NT19 RC565312672TH

54

คุณ ปาจรีย์ NT20 RC565312686TH

55

คุณ บุษย์สิริ NT21 RC565312690TH

56

คุณ จงใจ NT22 RC565312709TH

57

คุณ ศิริรักษ์ NT23 RC565312712TH

58

คุณ สุจิตรา NT24 RC565312726TH

59

คุณ ภาดา NT25 RC565312730TH

60

คุณ อัชรา NT24 RC565312743TH

61

คุณ สรชา NT25 RC565312757TH

62

คุณ สุภาภรณ์ NT26 RC565312765TH

63

คุณ สุทักษ์ NT27 RC565312774TH

64

คุณ พิชาภัค NT28 RC565312788TH

65

คุณ ธัญลักษณ์ NT29 RC565312791TH

66

คุณ พรรณี NT30 RC565312805TH

67

คุณ วันดี NT31 RC565312814TH

68

คุณ สมพิศ NT32 RC565312828TH

69

คุณ สุวรรณา NT33 RC565312831TH

70

คุณ กันสินี NT34 RC565312845TH

71

คุณ กาญจนา NT35 RC565312859TH

72

คุณ มาณี NT36 RC565312862TH

73

คุณ วัชรีพร NT37 RC565312862TH

74

คุณ ทัศนีย์ NT38 RC565312880TH

75

คุณ จิระภา NT39 RC565312893TH

76

คุณ สุรัสวดี NT40 RC565312902TH

77

คุณ ปิยะวรรณ NT41 RC565312916TH

78

คุณ นงลักษณ์ NT42 RC565312920TH

79

คุณ สกุณา NT43 ET645175215TH

80

คุณ นันทิกา NT44 RC565312933TH

81

คุณ ธนารัตน์ NT45 ET645175224TH

82

คุณ ภาวิณี NT46 RC565312955TH

83

คุณ สมสุข NT47 RC565312947TH

84

คุณ มิรัญตรี NT48 RC565312964TH

85

คุณ นวพัฒน์ NT49 RC565312978TH

86

คุณ สุชาดา NT50 RC565312981TH

87

คุณ ปิยะนุช RC565312995TH

88

คุณ วิมลวรรณ (56938)  PC105445171TH

89

คุณ มัณฑนา (57220)  RC565313616TH

90

คุณ จันทรา (57016)  PC105445211TH

91

คุณ ณัฐวดี (57221)  RC565313488TH

92

คุณ พรศิลา (56970)  PC105445256TH

93

คุณ ลักษิกา (56746)  PC105444352TH

94

คุณ สมพร (56976)  PC105445123TH

95

คุณ นันทิชา (57188)  RC565313620TH

96

คุณ ขนิษฐา ( 5 ใบสั่งซื้อ )  ส่งเคอรี่

97

คุณ กฤษติญา (57038) PC105445110TH

98

คุณ เสาวนีย์ (57024)  PC105445097TH

99

คุณ พรรณี (56977)  PC105445070TH

100

คุณ วาสนา (56931)  PC105445052TH

101

คุณ วรรณธณี (56824) PC105445049TH

102

คุณ นิวัฒน์ (57207)  PC105445035TH

103

คุณ นภาพร (57218)  RC565313474TH

104

คุณ จิดาภา (56967)  PC105445021TH

105

คุณ ปารณีย์ (56981)  PC105445018TH

106

คุณ อนัญญา (56615)  PC105445004TH

107

คุณ ศิริวรรณ (56890)  PC105444998TH

108

คุณ สมรัก (56575)  PC105444817TH

109

คุณ อิงอร (56846)  PC105444848TH

110

คุณ กนิษฐา (56928)  PC105444882TH

111

คุณ วชิราภรณ์ (56953)  PC105444879TH

112

คุณ สุกัญญา (57199)  ส่งเคอรี่

113

คุณ ชรินรัตน์ (57219) PC105444851TH

114

คุณ สุจินต์ (57053,57214)  ส่งเคอรี่

115

คุณ ละมัย (56909)  PC105444922TH

116

คุณ จันทิมา (56930)  PC105444919TH

117

คุณ พรรวิภา (56866)  PC105444905TH

118

คุณ จันทิมา (57213)  RC565313465TH

119

คุณ สุภา (57212)  ET645175326TH

120

คุณ กาญจนา (57211)  PC105444936TH

121

คุณ สุนันทา (56840)  PC105444729TH

122

คุณ มณฑาทิพย์ (57202)  PC105444689TH

123

คุณ ศิริวรรณ (56922)  PC105444675TH

124

คุณ สุภาพร (56889)  PC105444661TH

125

คุณ ขนิษฐา (57203)  PC105444715TH

126

คุณ รัสตะพร (57200)  RC565313457TH

127

คุณ ขนิษฐา (57201)  PC105444701TH

128

คุณ อารีญา (56891)  PC10544658TH

129

คุณ นันทภัชร (57209)  RC565313514TH

130

คุณ เพ็ญศรี (57216)  RC565313505TH

131

คุณ ลักษิกา (56744,56742)  ส่งเคอรี่

132

คุณ นิธิรา (57118,57073)  ส่งเคอรี่

133

คุณ Madeena (57186)  ET645175330TH

134

คุณ วรัทยา (57170)  RC565313412TH

135

คุณ ปรียานุช (57113)  ET645175343TH

136

คุณ มาลา (57117)  RC565313426TH

137

คุณ พัชราภรณ์ (57153) RC565313430TH

138

คุณ นงลักษณ์ (57141)  RC565313443TH

139

คุณ นุชนารถ (57140)  RC565313372TH

140

คุณ วัชราพร (57206)  RC565313386TH

141

คุณ ขวัญตา (56705)  PC105444145TH

142

คุณ Kannika (56714) PB865959751TH

143

คุณ วันทนา (56751) RC565313338TH

144

คุณ พรศรี (56806)  RC565313341TH

145

คุณ สุพัตรา (56808)  RC565313355TH

146

คุณ จิรวรรณ (56813)  RC565313369TH

147

คุณ สิวาพร (56720)  ET645175357TH

148

คุณ ลดาวัลย์ (56797)  RC565313298TH

149

คุณ มนต์ฤดี (56778)  RC565313307TH

150

คุณ พริ้มเพรา (56577)  RC565313315TH

151

คุณ ศรัญญา (56733)  RC565313324TH

152

คุณ มารีมาน (56709)  RC565313576TH

153

คุณ วรรณา (56666)  RC565313580TH

154

คุณ อัจฉรา (56786)  RC565313593TH

155

คุณ อัมรินทร์ (56768)  RC565313602TH

156

คุณ วรรณกานต์ (57177)  RC565313531TH

157

คุณ ภาณิชา (56561)  RC565313545TH

158

คุณ tasanee (56796)  ET645175365TH

159

คุณ กฤติกา (56847)  RC565313559TH

160

คุณ พัชรี (57094)  RC565313562TH

161

คุณ กาญจนา (57092) ET645175286TH

162

คุณ ฐิตาภา (57102)  RC565313491TH

163

คุณ คชาภรณ์ (56896)  PC105444777TH

164

คุณ จงใจ (56921)  PC105444794TH

165

คุณ เบญจพร (57167) PC105444732TH

166

คุณ กันต์หทัย (56935)  PC105444692TH 

167

คุณ บัวพันธ์ (57208) ส่งเคอรี่

168

คุณ วรรณภา (56823) PC105444785TH

169

คุณ ศิราณี (56875) PC105444803TH

170

คุณ ณรัชช์อร (56832)  PC105444746TH

171

คุณ วิรัลพัชร (56904) PC105444750TH

172

คุณ ภิชาภัช (56952)  PC105444763TH

173

คุณ ลมัยพร (57060,57161)  ส่งเคอรี่ 

174

คุณ กัญญาภัค (56942,56897) ส่งเคอรี่ 

175

คุณ วิลาวรรณ  (56732)  PC105444940TH

176

คุณ กัญญาภัค (56799)  PC105444953TH 

177

คุณ Kornthip (56915,56927) ส่งเคอรี่

178

คุณ ธันวาพร (57210) RC565313528TH

179

คุณ วาสนา (56826,56828) ส่งเคอรี่

180

คุณ อ้อมใจ ( 5 ใบสั่งซื้อ ) ส่งเคอรี่

181

คุณ ขนิษฐา ( 9 ใบสั่งซื้อ )  ส่งเคอรี่

182

คุณ วรรทนา (56883) ส่งเคอรี่

183

คุณ อ้อยอัจฉรา (56801) PC105444865TH

184

คุณ วิไลภรณ์ (56912) PC105444825TH

185

คุณ ชุติมา (56911) PC105444834TH

186

คุณ มยุรา (56979) PC105445066TH

187

คุณ จารุพัฒน์ (56895) PC105445083TH  

188

คุณ วิรัลพัชร (56986) PC105445106TH

189

คุณ กรัณฑ์พร (56873) PC105444984TH

190

คุณ ดุสดี (56674) PC105444975TH 

 

รอบจัดส่งวันอังคารที่ 13-11-61

1

คุณ สำรี (56821)  PC105444560TH

2

คุณ กรัณฑ์พร (56842)  PC105444485TH

3

คุณ สุจิตรา (56830)  PC105444349TH

4

คุณ มนฤดี (56778)  PC1054444335TH

5

คุณ จุฑามาศ (56865)  PC105444370TH

6

คุณ สิริรัตน์ ((56874)  EU301713235TH

7

คุณ ผ่องจิต (57048)  PC105444423TH

8

คุณ ทัตชญา (56893)  PC10544410TH

9

คุณ วิไลพร (57076)  RC565311725TH

10

คุณ วรรณิสา (56898)  RC565311734TH

11

คุณ แพงศิริ (56844,56843)  PC105444525TH

12

คุณ ทัศนีย์ (56749)  PC105444556TH

13

คุณ เพชรลดา (56818)  PC105444542TH

14

คุณ ศรานี (56614)  PC105444539TH

15

คุณ มัฐณี (56845)  PC105444600TH

16

คุณ พัชราภร์ (56833)  PC105444595TH

17

คุณ ศรานี (56854)  PC105444587TH

18

คุณ วราภรณ์ (56779,56777)  PC105444573TH

19

คุณ ทิพย์ (57058)  PC105444644TH

20

คุณ เต็มศิริ (57052)  PC105444635TH

21

คุณ เฉลิมพันธ์ (56853)  PC105444627TH

22

คุณ พรพิมล (56835)  PC105444613TH

23

คุณ อัญชนา (56998)  PC105444471TH

24

คุณ สมพิศ (57057)  PC105444468TH

25

คุณ พรทิพย์ (56712)  PC105444454TH

26

คุณ กมลรัตน์ (56831,56829)  PC105444202TH

27

คุณ ชลธิชา (56869,56863,56870)  PC105444247TH

28

คุณ นิตยา (56836,56838)  PC105444193TH 

29

คุณ มนฤทัย (57033)  EU301713227TH

30

คุณ ขนิษฐา (57059)  RC565311941TH

31

คุณ นภัทรษร (57037)  RC565311938TH

32

คุณ แจ่มนภา (57032)  RC565312006TH

33

คุณ สุภาว์ (57029)  RC565311990TH

34

คุณ ภัสสร (57026)  RC565311986TH

35

คุณ สิวาพร (56720)  EU301713213TH

36

คุณ สิริรัตน์ (56819)  EU301713071TH

37

คุณ พรศรี (56806)  PC105444180TH

38

คุณ ฐานิตา (56724)  PC105444233TH

39

คุณ นันทวัน (56800)  PC105444176TH

40

คุณ สุพัตรา (56808)  PC105444220TH

41

คุณ เสาวนิตย์ (56789)  PC105444216TH

42

คุณ วิมลวรรณ (56716)  PC105444281TH

43

คุณ นันทพร (56639)  PC105444278TH

44

คุณ วรพร (56807)  PC105444267TH

45

คุณ จิรวรรณ (56813)  PC105444255TH

46

คุณ สุรินดา (56805,56814)  PC105444321TH

47

คุณ สุนันทา (56810)  PC105444318TH

48

คุณ ศิรินันท์ (56798)  PC105444304TH

49

คุณ ลดาวัลย์ (56797)  PC105444295TH

50

คุณ เฉลิมพันธ์ (56825)  PC105444043TH

51

คุณ พริ้มเพรา (56577)  PC105444030TH

52

คุณ วรารัตน์  (56820)  PC105444026TH

53

คุณ นาราทิพย์ (56989)  PC105444012TH

54

คุณ ศิริรัตน์ (57036)  RC565311972TH

55

คุณ วันทนา (56751)  PC105444088TH

56

คุณ สุนิสา (56658)  PC105444074TH

57

คุณ ทัศนีย์ (56817)  PC105444065TH

58

คุณ ศรัญญา (56733)  PC105444057TH

59

คุณ รุ่งอรุณ (56767)  PC105444128TH

60

คุณ อัมรินทร์ (56768)  PC105444114TH

61

คุณ ชลธิชา (56773)  PC105444105TH

62

คุณ ขันแก้ว (56774)  PC105444091TH

63

คุณ สุภัทร์ชา (56803)  PC105444162TH

64

คุณ ณัฐนันท์ (56760)  PC105444159TH

65

คุณ ขวัญตา (56705)  PC105444145TH

66

คุณ นภาพร (57005)  PC105444131TH

67

คุณ ธนัชพร (57007)  EU301713085TH

68

คุณ รุจิรา (56552,56554,56555,56556,56558,56566,56568)  PB862659717TH,PB865959725TH

69

คุณ จตุพร (56787,56786,56776)  PC865959765TH

 

70

คุณ ชิดชนก (56980)  RC565311408TH 

 

71

คุณ แจ่มนภา (56957)  RC565311599TH

 

72

คุณ อัมพร (56999)  RC56531185TH

 

73

คุณ ชลธร (56975)  RC565311371TH

 

74