อัพเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ

 

วันนี้ 659
เมื่อวานนี้ 805
เดือนนี้ 805
เดือนที่แล้ว 19,356
ปีนี้ 20,161
ปีที่แล้ว 171,990
รวมทั้งหมด 9,135,054

แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

URL สำหรับอ่านหน้านี้

Code สำหรับนำไปแปะ

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน
ชื่อผู้ส่ง

E-Mail


Share on Facebook
 

หัวข้อ : อัพเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ

 

โดย :

สถานะ : User

 

ย้ายเว็บไซต์ใหม่ ไปที่ www.lightofloveniyay.com นะคะ ลูกค้าใช้ user และ password เดิม เข้าระบบได้เลยค่ะ 

 

 

 

อัพเดตสถานะการจัดส่งหนังสือ 

รอบจัดส่งวันที่  15 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง Kerry
 1. RPTN000108731G8 (x11) ขนิษฐา พุทธนิยม 
 2. RPTN000108732LF (x2) ปิยะดา ช่วยสุรินทร์
 3. RPTN0001087334B (x2) สุภาพร อิสรพันธุ์
 4. RPTN000108734CY นรินทร์กรณ์
 5. RPTN0001087359J ชนิดา เทศผล
 6. RPTN0001087368C ขนิษฐา ภู่สวรรค์
 7. RPTN000108737RW วชิราภรณ์ 
 8. RPTN000108738BA จิราภรณ์ สุจริตจิตร
 9. RPTN000108739LW ปิยาภรณ์ จิตรพึงธรรม
 10. RPTN000108740G2 คนึงนิจ ประคองคำ
 11. RPTN000108741JZ ศตพร สิริวรรณ
ขนส่ง J&T
 1. 822424125025 Nittaya Sukkrai
 2. 822424065116 กมลธรรม แป้นเพชร
 3. 822424250550 กมลธรรม แป้นเพชร 
 4. 822424062611 กัญญา โพธิ์ปิติ
 5. 822424065094 กัญญาวีร์ ตันหยง
 6. 822424005270 กัลยา ศิลปรายะ
 7. 822424062596 กิ่งดาว จูสวย
 8. 822424250303 เกศรินทร์ ชัยอารีย์ 
 9. 822424124900 เกสรา ฟักหอม 
 10. 822424250432 ขนิษฐา ลีวศิรินันท์ (ยุ้ย) 
 11. 822424062515 คนึงนิจ
 12. 822424250421 คมขำ ดีวงษา
 13. 822424062574 จวนจิตร ไสยสุวรรณ์
 14. 822424125084 จันทร์สุดา ขนอมใจสบาย 
 15. 822424124955 จันทิมา นนท์คำจันทร์
 16. 822424250476 จันทิมา นนทคำจันทร์
 17. 822424005152 จิณห์นิภา พัชนี
 18. 822424062482 จุฑามาศ เพิ่มพูล
 19. 822424250351 จุรีรัตน์ หนูเพชร 
 20. 822424005222 ฉันทนา ยิ้มประเสริฐ
 21. 822424062600 ชนาทิพย์ กองมณี
 22. 822424062552 ชลธิยา ธนาวินิจเจริญ
 23. 822424062563 ชลธิยา ธนาวินิจเจริญ
 24. 822424124966 ช่อผกา คำบัวโคตร 
 25. 822424005244 ณัฏฐินี วงศ์วัฒนกิจ
 26. 822424250594 ณัฐณิชาช์ เสือเกิด 
 27. 822424005034 ณัฐรสุฎา ภูกาสอน
 28. 822424005130 ดรุณี โชคชัยรัตนาพร
 29. 822424250410 ดวงกมล อุบลพืช 
 30. 822424250524 ทัศนีย์ โตสกุล
 31. 822424250583 ธนวรรณ เกียรติเรืองไกร 
 32. 822424250480 นงนุช เหมทานนท์
 33. 822424062386 นพรชนก กรีหมื่นไวย์ 
 34. 822424005281 นฤมล ธนานันต์
 35. 822424250340 นัทธมน ศรีวงค์เดือน( Pเดือน)
 36. 822424005196 นันทวัน
 37. 822424125003 นาดตญา ฟักแฟง 
 38. 822424005174 นิตยา ประสพไทย
 39. 822424062504 นิธิมา กาญจนเกตุ
 40. 822424125051 นิว(ร้านแกงจืด) 
 41. 822424005211 เบญจมาศ ต๊อดแก้ว
 42. 822424124981 ปทุมพร นินทะลาด 
 43. 822424250561 ประภาภรณ์ เมืองมีศรี 
 44. 822424062456 ประวีณา หมวดอินทร์
 45. 822424062401 ปราณี มูลสุข
 46. 822424250395 ปริฉัตร สำราญ 
 47. 822424250572 ปิยะวรรณ มีสุข 
 48. 822424064991 พรทิพย์ วงศ์ฟัก 
 49. 822424124992 พรรณี สินธุประพันธ์ 
 50. 822424125036 พัชรี สามงามไพร 
 51. 822424125014 พัฒนา เทือกตาถา
 52. 822424250535 พุทธณี เชียงทอง 
 53. 822424062526 ภรชนัน
 54. 822424250406 ภาวนา อินทร์มณี
 55. 822424125106 มาลัย กระแสร์กุศล 
 56. 822424065046 มาลินี
 57. 822424250336 ใมรินทร์ วิญญา
 58. 822424250605 ยุพาพักตร์ เมืองนุ 
 59. 822424125040 ยุวดี เสนบุรี 
 60. 822424250513 รัชฏาภรณ์ จิตร์พรหม 
 61. 822424124933 รุ่งฤทัย คำใจ 
 62. 822424005082 วรรณเพ็ญ มาแดง 
 63. 822424250314 วรางกูร ชุ่มโชคดี 
 64. 822424005060 วันวิสาข์ สุวรรณรงค์
 65. 822424250362 วารุณี จันทร์โน 
 66. 822424005056 วาสนา พิมสาร 
 67. 822424065072 วิภารัตน์ สายจันดี
 68. 822424302781 วิภารัตน์ หงอสกุล 
 69. 822424005185 วิลาวรรณ
 70. 822424250502 ศรียะตรา สุขชุม 
 71. 822424250325 ศรีวิไล สุ่มประดิษฐ์ 
 72. 822424250491 ศศิร์รัช สัจพรพรนารถ
 73. 822424125062 สายสมร จินดาวัน 
 74. 822424250616 สำเริง กุมภาว์ 
 75. 822424250384 สิริพร นาคสีคร้าม 
 76. 822424062460 สิริรัตน์ ศรีปัญจพงษ์
 77. 822424124911 สุกัญญา จารุวงศ์ 
 78. 822424005255 สุกานดา มีศรี
 79. 822424062622 สุจิตรา จงใจรัก
 80. 822424065024 สุณีย์ ธีรานุกูร
 81. 822424250454 สุทธีชาญ ภู่แส
 82. 822424250465 สุทิศา คงแก้ว 
 83. 822424062633 สุนีย์พร ศรีสุขพันธุ์
 84. 822424062541 สุภัท สง่าพันธ์ไชย
 85. 822424005266 สุรัสวดี ชื่นใจ
 86. 822424125095 อนัตนภรณ์ เนียมเพราะ 
 87. 822424062423 อภิวดี ปุจฉาการ(HR)
 88. 822424062412 อรสา ยุภิญโญ
 89. 822424062530 อรอนันต์ ด่านดำรงรักษ์
 90. 822424125073 อรอุมา ขุนเพ็ชร 
 91. 822424125132 อริสรา จันทร์เอียด 
 92. 822424250373 อัจฉรา ห่อเหี้ยม 
 93. 822424125121 อัมรินทร์ จีนเพชร 
 94. 822424250443 อุบลลักษณ์ น้อยทรง 
 95. 822424124970 อุไรรัตน์ สุทธิสิน
ไปรษณีย์ไทย
1. PC438082464  ศรีดา วังคา
2. PC438082495  บุญเรียม บัวนุ่ม 
 

รอบจัดส่งวันที่  12 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง J&T
 1. 822418005496 น้ำอ้อย พุ่มเพ็ง
 2. 822418005463 มาลัย กระแสร์กุศล
 3. 822418073024 จิราพร สุนทรวงค์ 
 4. 822417885100 ชัยวัฒน์ ดิสถาพร
 5. 822417907710 พรทิพย์
 6. 822417961584 ดารินทร์ อินวรรณ์
 7. 822417907732 อาทิตยา ใจเย็น
 8. 822417975886 สิริวรรณ สุนทรงาม
 9. 822417975842 ขวัญใจ
 10. 822417885063 จันทร์จิรา จินตนะ
 11. 822418082463 สุดใจ ดวงมณีย์
 12. 822418110791 สายพร มงคลวัฒน์
 13. 822417885085 สายพร มงคลวัฒน์
 14. 822418005441 รุ่น89ดำ T.0863596692
 15. 822418327500 รุ่น89ดำ T.0863596692
 16. 822418072980 วรรณเพ็ญ มาแดง 
 17. 822417975783 มินตรา ปงกันทา
 18. 822417975831 ปิยะดา ช่วยสุรินทร์ 
 19. 822417975816 ปิยะดา ช่วยสุรินทร์ 
 20. 822417885122 ศศิร์รัช สัจพรพจนารถ 
 21. 822418005415 ชรินรัตน์ แย้มกลิ่น
 22. 822418072906 รัตนาภรณ์ ฉ่ำอ้วน
 23. 822417975912 รัตนาภรณ์ ฉ่ำอ้วน
 24. 822417908896 เนาวรัตน์ ศรีวิรัญ
 25. 822418082426 ศศิธร รุจิเวชวงษ์
 26. 822418072991 วนิดา ออดซี
 27. 822417885155 มนัสวี อิ่มทองดี
 28. 822418073013 วรุณ เซาะฮีม
 29. 822418005452 นฤมล ป้อมคำ
 30. 822417961514 ณัฐมณฑ์ เจษฎานนท์  
 31. 822417961595 สุจินดา
 32. 822417885074 นงรัก ขุนทิพย์สมบัติ
 33. 822417961536 จิณณะณัฏฐ์ นาคใจเสือ
 34. 822417975923 ภิชาภัช พฤกษาวรรณ
 35. 822418072965 สุดารัตน์ เขียวอ่อน 
 36. 822417975820 สุดารัตน์ เขียวอ่อน
 37. 822417975864 สุดารัตน์ เขียวอ่อน
 38. 822417885166 จุไรพร จิระพงษ์สุวรรณ
 39. 822418073035 รภัสรา หอมหวล
 40. 822418005426 ประภัสสร แสงงาม
 41. 822418005500 ประภัสสร แสงงาม
 42. 822418005511 ธนัญภัคศิริ ภัทร์ธรเอกพงษ์ 
 43. 822417961573 แสงมณี จารุวัตร
 44. 822417961621 ภาวดี พันธรักษ์
 45. 822417975794 ภาวดี พันธรักษ์
 46. 822417885041 วิลัยพร สุรีย์
 47. 822418072954 จันทร์สุดา ขนอมใจสบาย 
 48. 822418072932 Narinorn manmungsin
 49. 822418072943 พัชรดา ฉิมจีน 
 50. 822417961632 ฉันทนา ยิ้มประเสริฐ
 51. 822418072910 ณภัทร นามวงค์
 52. 822417885111 ณภัทร นามวงค์
 53. 822417961540 รัตนา นวลทอง
 54. 822417907706 จิรดาษิ์ รักขันธ์
 55. 822417961551 ภรชนัน
 56. 822417975805 สรญา บรรณจักร
 57. 822417975945 วิไลวรรณ ฆ้องชัยนำสกุล
 58. 822417975890 วิไลวรรณ ฆ้องชัยนำสกุล
 59. 822417961606 สุจีรา วิริยะจิตกร
 60. 822417961562 พรณภัสส์
 61. 822417885133 กมลธรรม แป้นเพชร
 62. 822417975761 ปิยะฉัตร แตงเทศ
 63. 822417885052 ผุสนีย์ นาคมณี
 64. 822418082441 ดรุณี หงษ์ระนัย
 65. 822418073002 สุทธาวรรณ ลิปิสุนทร
 66. 822417975960 สุทธาวรรณ ลิปิสุนทร
 67. 822417975956 สุทธาวรรณ ลิปิสุนทร
 68. 822417975772 สุทธาวรรณ ลิปิสุนทร
ขนส่ง Kerry
 1. RPTN000108301XT (x5) วิไลพร สุดจริง
 2. RPTN000108302U4 (x6) ขนิษฐา พุทธนิยม
 3. RPTN000108303A3 (x7) มณีรัตน์ 
ไปรษณีย์ไทย

1. PC438082455TH สมใจ วรรณกูล

2. PC438082447TH นภาลัย สายสิทธื์

3. PC438082481TH ปรียาภรณ์

4. PC438082380TH Sasiruch

5. PC438082478TH กมลลักษณ์ ภูซัง

6. PC438082393TH พิมลภา นกโนรี 

 

รอบจัดส่งวันที่  8 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง J&T
 1. 822409577216 กนกวรรณ จิตตนนท์
 2. 822409556334 สุทัศน์ วันละมัย
 3. 822409578690 สุพิน บัวมา
 4. 822409556371 สิตา
 5. 822409611796 กาญจนา บุญรอด
 6. 822409610341 วัจนา ไสยสุคนธ์
 7. 822409611822 วัจนา ไสยสุคนธ์
 8. 822409556345 อรัญ บุญช่วย
 9. 822409611833 กันทิมา ปุริต
 10. 822409577474 วรรณวิสา ถารม(มด)
 11. 822409578664 กฤติกา ชัยรัตนศักดา
 12. 822409577231 ทองม้วน ราชนาคา
 13. 822409577264 จิณห์นิภา พัชนี
 14. 822409577345 กาญจนา ระวิวงศ์
 15. 822409577430 นันญาวา นิยมเดชา
 16. 822409610315 สมใจ ศรีเมือง
 17. 822409577463 ศศิร์รัช สัจพรพจนารถ 
 18. 822409577393 ทองพูน ผจญศึก
 19. 822409654371 สุรีรัตน์ แซ่ลี้
 20. 822409577301 อัจจิมา ล้อมวงศ์
 21. 822409654404 ภีระดา
 22. 822409556356 ปรียานุช คำสุ
 23. 822409654345 ปรียานุช คำสุ
 24. 822409579073 มนธิยา เส็นใหญ่
 25. 822409556393 ขวัญฤดี 
 26. 822409611800 สุธาทิพย์ งามล้น
 27. 822409556323 ณัฐรสุฎา ภูกาสอน
 28. 822409611785 วรัญญา ข่ายสุวรรณ์
 29. 822409577334 ณัฐมณฑ์ เจษฎานนท์  
 30. 822409577253 สมนึก สดชื่น
 31. 822409654360 วิภารัตน์ สายจันดี
 32. 822409654334 วชิรภานันท์ ขันคำต๊ะนันท์
 33. 822409578642 บัว ใจงามกุล
 34. 822409577312 เอมอร ชุติอนุสรณ์ชัย
 35. 822409654426 กรทิพย์ ตำแอ
 36. 822409578653 อสมาภรณ์ บุญตา
 37. 822409577220 พุทธณี เชียงทอง
 38. 822409577452 จุฑามาศ สุริยไพฑูรย์
 39. 822409577323 เพชรรัตน์ ป่านฉนี้
 40. 822409556360 พรพิมล ประทุมศรี
 41. 822409577382 พรพิมล ประทุมศรี
 42. 822409578686 ภัทร์พิชชา แซ่ยี้
 43. 822409577286 วราภรณ์ เกิดสว่าง
 44. 822409577404 ทิชากร ยุรยาตร
 45. 822409629451 สำรี บุญศรี
 46. 822409577360 เดือนเพ็ญ ยะหัตตะ
 47. 822409620174 กีมจี สุขนิรันดร์
 48. 822409577426 เมตตา เขน็ดพืช
 49. 822409577275 ธัญรดา สุกพันธ์ดี
 50. 822409577290 ภรชนัน
 51. 822409577441 วิภา แสงสมบูรณ์  
 52. 822409578631 อรุณนี พะวร
 53. 822409629440 สุทัพ กองอิน
 54. 822409577242 นาตยา
 55. 822409610293 วชิราฑิณี ตั้งสวัสดิพัฒน์
 56. 822409578675 ปาละวัล อินทร์ทอง
 57. 822409611811 ปาริฉัตร น้อยมะโน
 58. 822409556312 นันทวัน
ขนส่ง Kerry
 1. RPTN000107599RW (x12) ขนิษฐา พุทธนิยม
 2. RPTN000107602CL (x5) นิชา ชนสุภาพ
 3. RPTN0001076048H (x4) ปิยะดา ช่วยสุรินทร์
 4. RPTN0001076059Y (x5) อรทัย พรมทอง
 5. RPTN00010760625 (x2) อุษา หอฉอย
 6. RPTN000107609L8 (x2) นุจรินทร์ ภูศรี
 7. RPTN000107610KK (x2) นิฤมล พวงมาลี
 8. RPTN000107613CA พูนทวี
 9. RPTN0001076143H บานเย็น อุทัยนาง
 10. RPTN000107615WX ศิรินภา เอกชาวนา
 11. RPTN0001076177K สายรุ้ง ทับแจ้ง
 12. RPTN0001076182N เมธิญา จันทสิงห์
 13. RPTN000107619PL ปัญจรัตน์ ตรีเทพชาญชัย
 14. RPTN0001076229F ปรัชญาพร ภูจักแก้ว
 15. RPTN000107624WC อริญา บ่มไล่
 16. RPTN000107626MY มนต์นภา
 17. RPTN0001076286Y อรพรรณ สุทธะคำ
 18. RPTN0001076292M สุจีรา
 19. RPTN00010763043 ภัทร์พิชชา
 20. RPTN000107632M3 ภัทร์พิชชา
 21. RPTN0001076349F กมลธรรม แป้นเพชร
 22. RPTN000107636HC อารีวรรณ
 23. RPTN000107639T4  จีราวรรณ คาถา
 24. RPTN000107642CE วัจนา ไสยสุคนธ์
 25. RPTN000107643HQ ศริพร เสนาธรรม
ไปรษณีย์ไทย
     1.  EH283743707TH  ศศิธร รุจิเวชวงษ์
     2.  PC438084233TH  อรนุช ศรีหมาโพธิ์ทอง
     3.  PC438082420TH  รุ่งทิพย์ แก้วระย้า
 

รอบจัดส่งวันที่  5 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง J&T
 1. 822401476304 บัวพร ตีประเคน
 2. 822402251311 ธนาภรณ์ มิตรแสง 
 3. 822402251381 ศิวลัญษ์ พูนพิพัฒน์
 4. 822402251193 วิลัย อนุศาสตร์
 5. 822401546993 Wanvisa Phiansomphan
 6. 822402219472 จุฑารัตน์ คงสวัสดิ์
 7. 822401546982 มาลัย กระแสร์กุศล
 8. 822402219170 สุภัญญา จารุวงศ์
 9. 822401547015 นฤมล เบ้าจูม
 10. 822401626992 วราภรณ์ 
 11. 822402219461 อุไรรัตน์ สุทธิสิน
 12. 822401476256 นิตยา ประสพไทย
 13. 822401476374 วันทนา ศรีวงษา
 14. 822402219413 สุพรรณี จันทร์ศรี
 15. 822402251322 วราภรณ์ สุขสถาน
 16. 822402044925 วิภาวีร์ สารช้างอ่อน
 17. 822401476245 ศิริวรรณ ชูตระกูล
 18. 822401476363 วิชุตา กาบตุ้ม
 19. 822401626970 ศิริวรรณ เงินสลุง
 20. 822402219111 ศิริพร สื่อสัมพันธ์(เม)
 21. 822402219424 เสาวลักษณ์ แจ่มจำรัส
 22. 822402219251 พูลศิริ หมั่นประโคน
 23. 822401594210 รำไพ ศรีผุย
 24. 822401594206 กันทิมา ปุริต
 25. 822402219435 วิจิตจา พิลาหา
 26. 822402315033 ธาณาลักษณ์ นงนุช
 27. 822402251296 อภิวดี ปุจฉาการ (HR)
 28. 822401627003 ชนกษมณ ถิรวรโชติ
 29. 822401547004 สูไฮนี หงส์พิริยะกุล
 30. 822402251204 ญาดา งานสัมพันธฤทธิ์
 31. 822402044962 จิตรา ต่ออุดม
 32. 822401594151 สายฝน ใจใส
 33. 822402251344 จิณห์นิภา พัชนี
 34. 822401476260 สุจิตรา คำมูล
 35. 822401476330 พัทยา ขยันขาย
 36. 822402251414 จุราพร คงหนุน
 37. 822402219310 อุทัยวรรณ สัจจารักษ์ 
 38. 822402251230 จินัฐติกานต์ อ่ำแสง
 39. 822401594136 ธัญลักษณ์ แจ่มดี
 40. 822401476190 อารีวรรรณ สงางาม
 41. 822401594140 อาภรณ์ ช้างโต
 42. 822402219236 อาภรณ์ ช้างโต
 43. 822401476341 วิภามณี ระวังชื่อ
 44. 822402251403 กรองแก้ว จุลขันธ์ (pa-tim)
 45. 822401476352 นิตยา นพคุณ
 46. 822402219273 กรวิกา ปันทะรส
 47. 822401547026 กรวิกา ปันทะรส
 48. 822401476212 สมนึก สดชื่น
 49. 822402251392 รุ่งนภา ตะเนาศรี
 50. 822401626966 ศิวปรียา ปงเมืองมูล 
 51. 822402315022 วิภารัตน์ สายจันดี
 52. 822402044870 รสสุคนธ์ ศรีสมุทรฃ
 53. 822402251215 ช่อผกา คำบัวโคตร
 54. 822402044866 อุบล เดชพงษ์
 55. 822402044914 ศีรณา แก้วเก้าดวง
 56. 822402219380 ศรีสุดารักษ์ ทศพลไพศาล
 57. 822402044903 จุไรพร จิระพงษ์สุวรรณ
 58. 822401476201 อรพินธ์ งาแก้ว
 59. 822401476293 มัสลิน วุฒิดำรงรักษ์
 60. 822401594173 ณัชชา บุญคง
 61. 822402219306 สุภาณี ผโลทัยดำเกิง
 62. 822402219203 อ้อยทิพย์ เผือกบำรุง
 63. 822401594125 วิไลลักษณ์ ภูลายนาว
 64. 822402251226 สุภาพร เลิศปางประสงค์
 65. 822402251366 ปภาวรินทร์ สูญโย
 66. 822402219402 ปภาวรินทร์ สูญโย
 67. 822401626944 ภิญญาพัชญ์ ปั้นทอง
 68. 822401476271 จิรดาษิ์ รักขันธ์
 69. 822402251355 ภรชนัน
 70. 822401476223 สรีวรรณ วานิชย์บัญชา
 71. 822402219262 วินีกาญจน์ สุขสมานวงศ์
 72. 822402044892 รุ่งระตรี ตระกูลภูมภาค
 73. 822402044984 นันทวรรณ ศรีใส
 74. 822402219343 ปัญพัช นิลน้อย 
 75. 822402219295 กมลธรรม แป้นเพชร
 76. 822402044951 พรชนิตว์ นิลปะกะ
 77. 822402315044 พร สมพร
 78. 822402251241 สุพิญยา 
 79. 822402219332 นพรชนก กรีหมื่นไวย์ 
 80. 822401594195 รจนา แสงดี
 81. 822402067045 วรรณจิตร อุปจักร์
 82. 822401594184 มนต์นภา อุ่นนันต์
 83. 822401476326 ศรียะตรา สุขชุม
 84. 822402251274 สุธิดา บุญเพ็ง
 85. 822401626955 กนกวรรณ ไชยทองรัตน์
 86. 822402219214 สายไหม งามดี
 87. 822402219446 วราภรณ์ สุขสถาน 
ขนส่ง Kerry
 1. RPTN0001069427T (x18) ขนิษฐา พุทธนิยม
 2. RPTN000106943UZ (x7) ปิยะดา ช่วยสุรินทร์
 3. RPTN000106944KX (x2) ปวิตรา เสาร่อน
 4. RPTN00010694596 (x2) มณีรัตน์ 
 5. RPTN000106946BJ บัวหลวง ล้นเหลือ
 6. RPTN000106947LB ปิยะฉัตร แตงเทศ
 7. RPTN0001069484K อภิญญา 
 8. RPTN000106949GT ลักษมี 
 9. RPTN000106950H2 อรัญญา 
 10. RPTN000106951B2 ธิติวุฒิ ทรัพย์สมบูรณ์
 11. RPTN000106952EQ เพ็ญทิพย์ สารีบท
 12. RPTN000106953TV รัตนาภรณ์ 
ไปรษณีย์ไทย
1. PC438082416TH  ชนิตตา ตาบุดดา
2. PC438082376TH  พิสมัย นามณี
3. PC438082230TH  สุจิรา คำสีหา
4. PC438082243TH  รัชมล ศรียาวงศ์
5. PC438082226TH  ชัญญา กองศิริ
6. PC438088165TH  บัวแก้ว 

รอบจัดส่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ขนส่ง J&T

 1. 822392569902 เบญจพร มนต์มีศีล
 2. 822392909144 ณิชมน จิตตรัตน์เสนีย์
 3. 822392730250 วิไลรัตน์ สงวนเกียรติสุข
 4. 822392570101 Sumalin kongsin
 5. 822392829856 วารุณี จันทร์โน
 6. 822392653364 พัชรินทร์ ปิยะนุกูล
 7. 822392570123 สุรีย์ มณีศรี
 8. 822392909111 อารีรักษ์ ยืนยงทวีกร
 9. 822392977954 สุทธาวรรณ ลิปิสุนทร
 10. 822392565643 สุรัสวดี ชื่นใจ
 11. 822392570005 ยุพาพักตร เมืองนุ
 12. 822392565875 วรางกูร ชุ่มโชคดี
 13. 822392977910 จารุวรรณ มีเทศ
 14. 822392405704 จิติมนต์ กลับพงศ์ 
 15. 822392909192 Wanvisa Phiansomphan
 16. 822392680060 จุไรรัตน์
 17. 822392558466 ณัฐชา อินทร์เฉลียว
 18. 822392730331 ทัศนีย์ คุ้มคง
 19. 822392565584 ชนิดาภา สินทอง
 20. 822392718932 ทานตะวัน ศิริเขตร์
 21. 822392565864 สุกัลยา เพชรอาวุธ
 22. 822392829716 อัจฉราภรณ์ นุ่มชัยภูมิ
 23. 822392718943 สุภา ไชยปัญญา
 24. 822392909122 สุภา ไชยปัญญา
 25. 822392909225 ร้านน้องใบเฟิร์นช๊อป
 26. 822392963092 อุมารินทร์ ยิ้มอ่ำ
 27. 822392730316 สุภาภรณ์ สนิทโกสัย
 28. 822392565621 ดวงทหัย วงษ์แสนคำ
 29. 822392730213 วราภรณ์ อินชูกุล
 30. 822392565901 อุไรรัตน์ สุทธิสิน 
 31. 822392569843 สุทิศา คงแก้ว
 32. 822392758246 จิราภัทร ปัญญาศรี
 33. 822392569876 จิราภัทร ปัญญาศรี
 34. 822392977884 ขวัญฤดี เสี้ยวภูเขียว
 35. 822392558610 สุพรรณี รื่นยศ
 36. 822392405715 ยุวลักษณ์ เอียดสั้น
 37. 822392909306 มนัสนันท์ เกษมสวัสดิ์
 38. 822392680023 นงนุช เหมทานนนท์
 39. 822392730143 อภัสนันท์ เกียรติวัชร์
 40. 822392565853 ศิริวิไล สุ่มประดิษฐ์
 41. 822392565676 ทองแก้ว วัฒนาธนกุล
 42. 822392829705 นพรัตน์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
 43. 822392558573 อุมาพร จันทรขันตี
 44. 822392829731 ฐิติรัตน์ ทะประสพ
 45. 822392909181 อทิติยา เพชรกูล
 46. 822392853391 ขวัญเรือน ดียิ่ง
 47. 822393213283 กิ่งแก้ว ขอเป็นไทย
 48. 822392811155 อภิสรา ทองคำตอน
 49. 822392565842 นิภารัตน์ นาคเสนีย์
 50. 822392977873 วิจิตจา พิลาหา
 51. 822392679990 ลาวัลย์ พรมทอง
 52. 822392811144 วรรณวิสา ถารม(มด)
 53. 822392758305 กาญจนา อินต๊ะลอ
 54. 822392570134 สุธีมา ขันทอง
 55. 822392909203 ดวงกมล ทวีแสงเพ็ชร
 56. 822392963136 สมถวิล ยังอยู่
 57. 822392565606 ลักขณา วงษ์ต๊ะ
 58. 822392811111 ภัทรวรรณ นันท์สังข์
 59. 822392909343 อภิวดี ปุจฉาการ(HR)
 60. 822392558691 ศรัญญา คงศรี
 61. 822392680056 ธีวรา ยอดสุวรรณ
 62. 822392558621 มาลินี
 63. 822392569865 สิริรัตน์ ศรีปัญจพงษ์
 64. 822392977895 กรณิศนันท์ วิลาวัลย์
 65. 822392909376 อรสา ยุภิญโญ
 66. 822392570020 ทิวาพร สิงห์แก้ว
 67. 822392829823 สายพร มงคลวัฒน์
 68. 822392565761 ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
 69. 822392558595 วรรณภา วิบูรณ์จันทร์
 70. 822392653342 ธนกมล อนันทยานนท์
 71. 822392730353 สมพร เครือนิล
 72. 822392811096 อัญชลี ประสเริฐผล
 73. 822392565724 จิณห์นิภา พัชนี
 74. 822392909251 วรรณเพ็ญ มาแดง
 75. 822392829834 พัชราพร เรืองวิริยะนันท์
 76. 822392558702 วรัลชญาณ์ วัชรเมธีพัฒน์
 77. 822392558551 ณัฐมา ศุภชนานันท์
 78. 822392909365 ธัญญลักษณ์ ด่อนคร้าม(ครูปู)
 79. 822392565805 ศิริวดี ใจห้าว
 80. 822392570156 สมใจ ศรีเมือง
 81. 822392730110 จารุวรรณ วิบูลสุข 
 82. 822393006400 ธัญลักษณ์ แจ่มดี
 83. 822392829812 จุรีรัตน์ กลิ่นทอง
 84. 822392719002 นภดล จันกระทึก
 85. 822392829985 สุวรรณา พานตะสี 
 86. 822392811100 อาภรณ์ ช้างโต
 87. 822392730224 ไขนภา กัสนุกา
 88. 822392558643 ภาวินี เชยชื่นกลิ่นิ 
 89. 822392977943 สุลัยรัตน์  แซ่ลี้
 90. 822392558632 ปิยะวรรณ มีสุข
 91. 822392909100 เนาวรัตน์ ศรีวิรัญ
 92. 822392565816 เนาวรัตน์ ศรีวิรัญ
 93. 822392565890 นุชนารถ จงกลกลาง
 94. 822392680045 ณัฐธิดา กิจพิบูลย์
 95. 822392718921 ดวงใจ สมโภชน์
 96. 822392963081 วันวิสาข์
 97. 822392570042 วันวิสาข์ สุวรรณรงค์
 98. 822392909236 หม่อมหลวงทิพวรรณ ศรีธวัช
 99. 822392558525 สายจิตร มีโชค
 100. 822392653331 ปรียานุช คำสุ
 101. 822392718965 วราภรณ์ จันทวาศ
 102. 822392558676 จงจิตต์ จันทร์สิริโชค
 103. 822392909155 ปถมาพร พาราพิบูลย์ 
 104. 822392752705 ศรินพร หัสดินวิชัย
 105. 822392909321 กรรณิการ์ เจ็น นันทสำเริง
 106. 822392558713 ธิดา กำประสิทธิ์
 107. 822392829720 นิจตยา ห่วงมาก
 108. 822392730261 อรอนันต์ ด่านดำรงรักษ์
 109. 822392730132 ณัฐมณฑ์ เจษฎานนท์  
 110. 822392569935 อรวรรณ วงษ์จีน
 111. 822392569994 จันทิมา นนทคำจันทร์
 112. 822392569983 พูลทรัพย์ ซิ้มเจริญ ( เม้ง )
 113. 822392565772 ปาริชาติ อังกูรวัฒนะ
 114. 822392829764 ปราณี มูลสุข
 115. 822392569891 จุฑามาศ เพิ่มพูล
 116. 822392758331 กรวิกา เอกชัยเสถียร
 117. 822392569972 นิภากร ชุ่มวิจารณ์
 118. 822392909354 อุบล เดชพงษ์
 119. 822392730154 ทัศนีย์ โตสกุล
 120. 822392963125 ภิชาภัช พฤกษาวรรณ
 121. 822392565746 จิณณะณัฏฐ์ นาคใจเสือ
 122. 822392963070 วาสนา ตรีถวัลย์
 123. 822392909166 วันวิท์ยา ขจรเดชกุล
 124. 822392718954 สายน้ำผึ้ง อิ่มอกใจ
 125. 822392853343 จีราพร ดวงแก้ว 
 126. 822392909332 ประภาภรณ์ ศิริกิตติกุล
 127. 822392909096 วรจรรย์ ภิญโญ
 128. 822392829882 ศรีสุดารักษ์ ทศพลไพศาล
 129. 822392853402 นงนาถ รัตนนิน
 130. 822392829941 พุทธณี เชียงทอง
 131. 822392977921 สลิลา โมรากุล
 132. 822392565886 สกุณา ทิพาพงษ์ผกาพันธ์
 133. 822392829742 ประภัสสร แสงงาม
 134. 822392829694 พรพิมล ประทุมศรี
 135. 822392730191 น้ำฝน นาแพง
 136. 822392909262 ธัญญารัตน์ สุขุมาลวิวัฒน์
 137. 822392730320 สุภาวดี ประชุมศรี
 138. 822392730176 ประดับดวง นาชิน
 139. 822392680034 พริ้มเพรา
 140. 822392730180 ศิวรักษ์ เปานวล 
 141. 822392909295 วิลัยพร สุรีย์
 142. 822392829871 วิลัยพร สุรีย์
 143. 822392570031 มาลี คุ้มญาติ
 144. 822392570064 ลำเพย แก้วมีชัย
 145. 822392730342 อมรา ค้าของ
 146. 822392565735 นุศรา เตี่ยวสกุล
 147. 822392570145 ชลธิชา ขาวนิ่ม
 148. 822392558665 อาโนมา เทียมจันทร์
 149. 822392718991 รัตนา ภาติกะวัยวัฒน์
 150. 822392829952 พวงทอง ลลิตไพศาล
 151. 822392680012 คมขำ
 152. 822392565702 ศันสนีย์ เปรมฤดีสนิท
 153. 822392829753 ศิริวิไล สุ่มประดิษฐ์
 154. 822392853321 บุญมี ริทัศโส
 155. 822392558606 ปริฉัตร สำราญ
 156. 822392718980 อัจฉรา ห่อเหี้ยม
 157. 822392829930 ราตรี พุลตรี
 158. 822392853380 พนาวรรณ แสงสุวรรณ์
 159. 822392909310 นันทิกา จันทร์คง
 160. 822392977906 จิรดาษิ์ รักขันธ์
 161. 822392829926 นที อัตถเจริญสุข 
 162. 822392829775 ภรชนัน
 163. 822392565610 วิภา แสงสมบูรณ์  
 164. 822392569832 เกศรินทร์ ชัยอารีย์
 165. 822392829790 พ.ต.ต.หญิงวีณา สำราญรื่น
 166. 822392558536 ณัฏฐ์รุจี สุขประเสริฐ
 167. 822392680071 ธนวรรณ เกียรติเรืองไกร
 168. 822392829904 พเยาว์ ลิ่มรัตนมงคล
 169. 822392565713 สุณิชา เจียมเจริญชัย
 170. 822392758261 สนทยา เอี่ยมหุ่น
 171. 822392811122 จิรายุทธ สีห์มาตย์ 
 172. 822392853376 กมลธรรม แป้นเพชร
 173. 822392570075 อุบลรัตน์ สุขศรี 
 174. 822392565665 วรรณชลี โพธิ์แก้ว
 175. 822392558492 สำเริง กุมภาว์ 
 176. 822392829963 พรชนก กรีหมื่นไวย์
 177. 822392570160 มัตติกา ทองรส
 178. 822392569950 นิภาพร คำหลอม
 179. 822392977976 ไพวรินทร์
 180. 822392853354 พวงเพ็ญ พงศ์พันธ์
 181. 822392570053 ธมลวรรณ มาตรสิงห์
 182. 822392758283 วัชรีญา ดีสุพจน์
 183. 822392570016 พิศมัย อ้นสืบสาย
 184. 822392565820 ระวีโรจน์ ใจชื่น
 185. 822392758235 อนัญญ์อร แก้วเมฆ
 186. 822392963103 สมฤดี กอมประโคน
 187. 822392730235 นันทวัน
 188. 822392730305 สุภัท สง่าพันธ์ไชย
 189. 822392829893 รุ่งนภา แม้นศรลา
 190. 822392829845 ดวงกมล อุบลพืช

ขนส่ง Kerry

 1. RPTN00010605BEV (x5) ปิยะดา ช่วยสุรินทร์
 2. RPTN000106069MG (x4) ลักษิกา 
 3. RPTN000106060UT (x8) ขนิษฐา พุทธนิยม
 4. RPTN000106061YK  นฤมล ธนานันท์
 5. RPTN000106062DC ธัญลักษณ์ บุญวีระ
 6. RPTN00010606333 วชิราฑิณี ตั้งสวัสดิพัฒน์
 7. RPTN000106064WG นัทธมน เกตุพันธ์
 8. RPTN000106065L3 กาญจนา อินต๊ะลอ
 9. RPTN0001060669W วาสนา ตรีถวัลย์
 10. RPTN000106067H5 ปวิตรา เสาร่อน
 11. RPTN000106068YM สายพิน เทพพันธ์
 12. RPTN000106069HN พรทิพย์
 13. RPTN0001060704C ปวีณา คชขันธ์
 14. RPTN0001060714M วันเพ็ญ จันทรังษี
 15. RPTN000106072MW ศิริพร ภูมีศิลป์
 16. RPTN000106073UK สุไยนี 

ไปรษณีย์ไทย

 1. RJ536789323TH ชรินทร์ทิพย์
 2. RJ536789310TH เมพ
 3. RJ536789306TH กิติชา
 4. PC438082212TH สิริพร
 5. PC438082186TH บุญเรียม
 6. PC438082209TH ศรีดา
 7. PC438082172TH ณัฐวดี
 8. PC438082141TH เกศณี
 9. PC438082190TH สะอาด
 10. PC438082169TH มีนา
 11. PC438082155TH โชติกา

 
ตอบทั้งหมด 0 ความคิดเห็น

[1]

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อ ตอบกระทู้


หน้าแรก      สินค้า      อ่านนิยาย      กิจกรรม/ข่าวสาร      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา
Copyright © 2023. All right reserved.

Hosted by webUB.com : Design by Seomodern